Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2010

Målrettet satsing på trafikksikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen vil bruke 723 millioner kroner på målrettede trafikksikkerhetstiltak i 2010.

 – For regjeringen er det viktig å forsterke den positive utviklingen i 2009, hvor tallet på drepte og hardt skadde i trafikken ser ut til å gå ned fra 2008, som var et dårlig år. Antall drepte i trafikken er halvert siden 1970, mens biltrafikken er tredoblet i samme periode. Med regjeringens brede innsats for tryggere vei, kjøretøy og førere, skal antall alvorlig skadde og døde i trafikken ytterligere ned, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Regjeringen planlegger å bruke om lag 2,3 milliarder kroner i statlige midler til særlige tiltak for trafikksikring langs det eksisterende vegnettet i perioden 2010-2013. Dette innebærer en økning på om lag 50 prosent fra perioden 2006-2009.

For 2010 foreslås det å bruke 713 millioner kroner. Dette er en videreføring av det høye nivået i saldert budsjett for 2009, da innsatsen økte spesielt sterkt. I tillegg er det lagt til grunn 10 millioner kroner i bompengemidler. Midlene vil bli brukt til å videreføre tiltak som alt er satt i gang, blant annet flere tiltak med utbygging av midtrekkverk. I tillegg vil det være rom for å prioritere en rekke nye tiltak.

Tiltak som er planlagt gjennomført innenfor ansvarsområdet til Statens vegvesen ventes å gi en reduksjon på mellom 55 og 60 drepte og hardt skadde i perioden 2010-2013. I tillegg kommer virkningen av tiltak andre aktører som politiet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene, kommunene, helsesektoren, frivillige organisasjoner og Jernbaneverket står bak.

Midtrekkverk

Regjeringen prioriterer tiltak mot utforkjøringsulykker, utbedring av kryss og kurver og ulike tiltak for å gjøre vegtrafikken tryggere i sentrumsområder. Satsingen for å redusere omfanget av fartsrelaterte ulykker videreføres også. Automatisk trafikkontroll (ATK) har her vist seg å være et effektivt virkemiddel, og arbeidet med å installere digitalt utstyr i ATK-boksene vil bli fullført i 2010.

I 2010 vil det bli satt i gang utbygging av midtrekkverk på

• E6 over Bergshøgda i Hedmark
• E6 mellom Hagen og Gyllan i Sør-Trøndelag
• E6 mellom Branes og Mule i Nord-Trøndelag

Arbeidet med å bygge midtrekkverk i kurver vil bli videreført på

• Riksveg 7 i Flå og Nes kommuner i Buskerud
• Strekningen på E6 mellom Sollihøgda og Skaret i Buskerud

Dette betyr at det for 2010 er lagt opp til å fullføre bygging av midtrekkverk på ni kilometer to- og trefelts riksveg, og det vil bli startet opp eller videreført arbeid på 24 kilometer midtrekkverk som vil bli fullført i 2011 eller 2012.  I tillegg får 30 kilometer riksveg neste år sterkere midtoppmerking i form av oppmerket sperreområde, midtmarkering eller rumleriller.