Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Samferdselsdepartementet legger til rette for utbygging av et tredje mobilnett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har i dag fattet vedtak i klagesaker som gjelder Post- og teletilsynets regulering av termineringspriser i mobilnettet - marked 16. Tele2 og Network Norway tillates å ta en høyere termineringspris i en begrenset periode, forutsatt at de velger å bygge nett.

- Vi legger gjennom dette vedtaket til rette for utbygging av et tredje mobilnett i Norge. En tredje nettilbyder vil kunne bidra til bærekraftig konkurranse i hele landet og vil være en viktig ny aktør i det norske mobilmarkedet, sier statssekretær Geir Pollestad.  Samferdselsdepartementet har i dag fattet vedtak i klagesaker som gjelder Post- og teletilsynets regulering av termineringspriser i mobilnettet - marked 16. Tele2 og Network Norway tillates å ta en høyere termineringspris i en begrenset periode, forutsatt at de velger å bygge nett.

Syv tilbydere av mobiltjenester har klaget på tilsynets vedtak om regulering av termineringsprisen, det vil si den fastsatte maksimalprisen som et mobilselskap tar for å ta imot samtaler fra andre selskapers kunder.

Fem av tilbyderne, Tele2 Norge AS, Network Norway AS, Barablu Ltd., Ventelo AS og TDC AS, mener at den tillatte maksimalprisen for terminering er satt for lavt. Telenor ASA og NetCom as er av den oppfatning at termineringsprisen til disse tilbyderne er satt for høyt.

Samferdselsdepartementet stadfester tilsynets regulering, med unntak av en viktig endring i den fastsatte nedtrappingen for termineringsprisene til Tele2 og Network Norway. Endringen er gjort for å legge bedre til rette for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge. Dersom selskapet ikke bygger ut nettet med et tilfredsstillende tempo, åpnes det for å sette ned termineringsprisene hurtigere.

Samferdselsdepartementet har i sitt vedtak lagt vekt på at Tele2 og Network Norway, gjennom det felleseide nettselskapet ”Mobile Norway”, har startet utbygging av et tredje mobilnett som etter planen skal dekke 75 prosent av befolkningen. Samferdselsdepartementet mener at en for bratt nedregulering av termineringsprisene til Tele2 og Network Norway kan svekke selskapenes evne til å bygge dette nettet.

Samferdselsdepartementet vil derfor tillate Tele 2 og Network Norway å ta en høyere termineringspris i en begrenset utbyggingsfase. Pristabellen fra vedtaket til Post- og teletilsynet justeres noe, og disse endringene vil etter departementets oppfatning gjøre selskapene bedre rustet til å foreta de nødvendige investeringene selskapene står overfor.

- Termineringsprisene i mobilnettene bør settes ned. Samtidig er det viktig at disse prisene bidrar til bedre konkurranse over hele landet, sier statssekretær Pollestad. 

Samferdselsdepartementet mener at termineringsprisene generelt bør settes ned, og at målet er å oppnå termineringspriser som er like og effektive, det vil si priser som oppstår i et marked med effektiv konkurranse. Norge er imidlertid et av få land i EU/EØS-området som fortsatt bare har to landsdekkende mobilnett. Etter departementets oppfatning vil en for hard prisregulering av aktører som ønsker å utfordre de etablerte mobilnettene, kunne motvirke etableringen av et tredje nett.  

Nærmere om mobilterminering
Når en mobilkunde A ringer til en mobilkunde B, skjer følgende: As mobiltilbyder setter opp samtalen og sender den videre til Bs mobiltilbyder. Den tjenesten som As mobiltilbyder kjøper av Bs mobiltilbyder for at dette skal være mulig, er termineringstjenesten. Ettersom kunde A ikke velger hvilket mobilnett kunde B er tilknyttet, vil termineringsmarkedet alltid være et monopol. Så lenge kunde B velger å være tilknyttet mobilnett B, har Bs mobiltilbyder monopol på terminering av samtaler som skal til kunde B.

Marked 16
Formålet med ekomloven er å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester. Post- og teletilsynet fører tilsyn med ekommarkedene og foretar markedsregulering for å fremme bærekraftig konkurranse slik at det overordnede mål kan nås. I arbeidet med markedsregulering inngår å vurdere relevante markeder med sikte på å avdekke om en eller flere aktører har sterk markedsstilling. Tilsynet har fullmakt til å gripe inn med regulering der en aktør kan misbruke sin markedsstilling. Et av de forhåndsdefinerte relevante markedene, der det kan være relevant å gripe inn med regulering, er ”markedet for terminering av tale i individuelle offentlige mobilkommunikasjonsnett” (marked 16).
 


For ytterligere opplysninger – se:

Tabell over termineringspriser (pdf)

Brev av 19. mai 2009 fra Samferdselsdepartementet til Tele2 Norge AS, Network Norway AS, Barablu Ltd, Ventelo AS og TDC AS, Telenor ASA og NetCom as.


For mer informasjon - ta kontakt via:

Ekspedisjonssjef Anne Marie Storli

Rådgiver Edvard Andersen


 

Til toppen