Historisk arkiv

Samferdselsdepartementet

57 millioner kroner fordelt til tilgjengelighetstiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har fordelt 57 millioner kroner til tiltak for bedre tilgjengelighet for kollektivtrafikken.

- Jeg er glad for det store engasjementet som er i mange kommuner og fylkeskommuner for å gjøre transporttilbudet mer tilgjengelig for alle. Dette sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i forbindelse med at Samferdselsdepartementet i dag har tildelt 57 millioner kroner til ulike tiltak for mer tilgjengelig kollektivtrafikk.

I år kom det inn søknader om 90 ulike tiltak for til sammen 168 millioner kroner til tilskudd til tilgjengelighetstiltak innenfor kommunenes og fylkeskommunenes ansvarsområde.

Ordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak som støtter opp under den innsatsen som offentlige etater og virksomheter gjør for bedre tilgjengelighet for alle reisende - i hele reisekjeden. Det kreves en lokal egenandel på minst 25 prosent. Vegdirektoratet administrerer ordningen.

Eksempler på tiltak som får støtte i 2010:

  • oppgradering av bussholdeplasser og terminaler
  • bedre tilgjengelighet til hurtigbåt
  • kurs og opplæringstiltak
  • Informasjonstiltak

Enkle og effektive løsninger er blitt prioritert, og innsatsen er konsentrert til strekninger og knutepunkter med mye trafikk. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere og bedre koordinert innsats fra alle aktører i arbeidet med å bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten.

Nærmere opplysninger om tiltakene – se fylkesvis oversikt (PDF) 
(NB! beløp i 1000 kroner i tabell)

For mer informasjon – ta kontakt via
Samferdselsdepartementets pressevakt, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08 – 16)