Historisk arkiv

Oslo lufthavn, Gardermoen

Forskrift om støyforebygging sendt på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Luftfartstilsynet har i dag sendt revidert utkast til ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen på høring.

Luftfartstilsynet har i dag sendt revidert utkast til ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen på høring.

Forslaget i den nye forskriften vil medføre en viss økning i antall støyutsatte i støysonene, men økningen vil begrenses ved atskilt banebruk om natten, det vil si at flyene da lander og tar av på ulike rullebaner.

- Jeg legger til grunn at folk som bor innenfor støysonene vil oppleve liten eller ingen endring i støybildet i forhold til i dag, og at ny forskrift vil gi en klar forbedring for de tettest befolkede områdene i Oslo-området sammenlignet med en videreføring av gjeldende forskrift, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Det er trafikkutviklingen og utviklingen av ny teknologi for trafikkstyring som har skapt behov for en ny forskrift om støyforebygging for Norges hovedflyplass. Med gjeldende forskrift må i stor grad unntaksbestemmelsene benyttes for å få avviklet trafikken ved Oslo lufthavn, Gardermoen. Det er derfor nødvendig med et klart og forutsigbart regelverk for myndighetene. Videre skal det nye trafikkavviklingssystem Oslo ASAP etter planen tas i bruk fra april 2011. For å få full utnyttelse av dette nye systemet, er det viktig at ny forskrift er på plass. Det nye trafikkavviklingssystemet skal gi en sikrere og mer effektiv trafikkavvikling ved Oslo lufthavn, Gardermoen, i tillegg til en betydelig miljøgevinst.

Forslaget til ny støyforebyggingsforskrift har vært til behandling i Samferdselsdepartementet siden 2005. Bakgrunnen for den lange behandlingstiden er blant annet at det har vært et sterkt ønske fra flere hold om at prinsippet om atskilt banebruk fra gjeldende forskrift skal beholdes. Forslag til ny forskrift er basert på en vurdering om at det ikke er mulig å avvikle ventet trafikkvekst på en effektiv måte kun med atskilt banebruk. For både miljø og trafikkavvikling ved Oslo lufthavn, Gardermoen, er bruk av fleksibel banebruk om dagen og atskilt banebruk om natten, sammen med flere andre tiltak, vurdert som den beste løsningen for å minimalisere støybelastningen.

Til høringen er det vedlagt en ny rapport fra SINTEF om støykonsekvensene som også omfatter beregninger av støyplager.

Høringsfristen er 24. november 2010.

For flere opplysninger – se:

• Brev av 24.09.10 fra Samferdselsdepartementet til Luftfartstilsynet (pdf)
• Luftfartstilsynets høringsdokumenter om støyforebygging ved Oslo lufthavn, Gardermoen