Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2012:

1 milliard kroner mer til jernbaneformål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 12,5 milliarder kroner til jernbane i 2012, en økning på 8,7 prosent fra saldert budsjett 2011. - Med dette legger regjeringen til rette for at enda flere kan ta toget, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

- Med dette legger regjeringen til rette for at enda flere kan ta toget, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringen foreslår å bevilge 12,5 milliarder kroner til jernbane i 2012, en økning på 8,7 prosent fra saldert budsjett 2011.

Dette gir rom for oppstart av tre større jernbaneprosjekter, innfasing av 50 nye togsett, økt punktlighet, ny grunnrutemodell samt utbedringer av en rekke stasjoner.

Den foreslåtte bevilgningen er fordelt slik:
 
• Jernbaneverket: 9,95 milliarder kroner
• Kjøp av persontransport med tog: 2,52 milliarder kroner
• Statens jernbanetilsyn: 75,6 millioner kroner

Vedlikehold: Øker med 8 prosent
Siden 2006 er bevilgningene til vedlikehold økt vesentlig. Etter det store arbeidet som ble utført i Oslo-tunnelen i sommer, har punktligheten ligget opp mot 90 prosent. Dette viser at det nytter.

5,28 milliarder kroner av bevilgningen til Jernbaneverket går til drift og vedlikehold.
Regjeringen har dermed overoppfylt planrammen i Nasjonal transportplan for perioden 2010-2013 med over 1,3 milliarder kroner. Etter tre år av planperioden er oppfølgingen av drift og vedlikehold på hele 82 prosent. Det er hovedsakelig vedlikeholdet som er styrket.

2, 74 milliarder kroner går til drift, 92 millioner kroner går til Gardermobanen og 2,45 milliarder kroner går til vedlikehold. Det er en økning på 181 millioner eller 8 prosent i forhold til saldert budsjett 2011.

Fornyelsestiltak i 2012:

• Dovrebanen: 170 millioner kroner
• Bergensbanen inkl. Randsfjordbanen og Roa – Hønefossbanen: 110 millioner kroner
• Sørlandsbanen: 100 millioner kroner
• Nordlandsbanen: 100 millioner kroner
• Ofotbanen: 90 millioner kroner
• Østfoldbanen: 60 millioner kroner
• Fornyelser i Oslo-området utenom Oslo-prosjektet, blant annet på skifteanlegget på Alnabru godsterminal: 80 millioner kroner

Investeringer: Øker med 10 prosent – Oslo-prosjektet videreføres
4,67 milliarder kroner av foreslått bevilgning til Jernbaneverket skal gå til investeringer i jernbanens infrastruktur. Dette er en økning på om lag 429 millioner kroner eller 10,1 prosent. Bevilgningen vil sikre rasjonell fremdrift av de store anleggsprosjektene i 2012. Ikke minst gjelder det Oslo-prosjektet (570 millioner kroner) som omfatter en grunnleggende fornyelse og opprustning av kritisk jernbaneinfrastruktur i Oslo-området. Også i 2012 planlegger Jernbaneverket å stenge Oslo-tunnelen noen sommeruker slik at viktig arbeid kan utføres på en effektiv måte.

Andre investeringsprosjekter som videreføres:

• Dobbeltspor Sandnes – Stavanger: 59 millioner kroner – nytt sikringsanlegg
• Ganddal godsterminal: 20 millioner kroner – nytt sikringsanlegg
• Gevingåsen tunnel: 26 millioner kroner – avsluttende arbeider
• Nytt dobbeltspor Barkåker-Tønsberg: 77 millioner kroner – avsluttende arbeider
• Nytt dobbeltspor Holm – Holmestrand – Nykirke: 839 millioner kroner

Nye prosjekter:

• Ny jernbanetrasé på strekningen Farriseidet – Porsgrunn på Vestfoldbanen (100 millioner kroner) med sikte på oppstart i 2012
• Nytt dobbeltspor mellom Langset og Kleverud på Dovrebanen (514 millioner kroner) med sikte på oppstart i 2012. Dette er et fellesprosjekt med Statens vegvesen
• Etablering av erfaringsstrekning for signalsystemet ERTMS på Østfoldsbanens østre linje (179 millioner kroner)

848 millioner kroner til tilrettelegging for ny grunnrutemodell
Togtilbudet i Østlandsområdet skal bli bedre med innføringen av en ny grunnrutemodell. Regjeringen foreslår å sette av 848 millioner kroner til tilrettelegging i form av flere små og store infrastrukturtiltak. Blant tiltakene er disse:

• Skien og Borgestad – hensetting. Planlegging i 2012: 25 millioner kroner
• Drammen hensetting. Ferdigstilles 2012: 61 millioner kroner
• Eidsvoll hensetting og vendespor fase 1. Byggestart og ferdigstilling 2012: 148 millioner kroner
• Høvik vendespor og hensetting. Videreføres i 2012: 54 millioner kroner
• Lillestrøm hensetting. Videreføres i 2012: 97 millioner kroner
• Lillestrøm spor 13. Videreføres i 2012: 53 millioner kroner
• Frogner kryssingsspor. Byggestart 2012: 130 millioner kroner
• Banestrømforsyning. Anskaffelse av mobile omformere til Oslo-området. Videreføres i 2012: 87 millioner kroner

619 millioner kroner til stasjoner og knutepunkter
Regjeringen foreslår å sette av 619 millioner kroner til oppgradering av stasjoner og knutepunkter, herunder kundeinformasjonssystemer. 50 millioner kroner settes av til oppgradering av Voss stasjon. 41 millioner kroner settes av til oppgradering av Trondheim stasjon. 432 millioner kroner settes av til å forlenge og oppgradere plattformer. 61 millioner kroner settes av til å modernisere kundeinformasjonssystemene.

Nytt dobbeltspor Oslo-Ski
Regjeringen foreslår å bevilge 275 millioner kroner til prosjektet dobbeltspor Oslo-Ski i 2012. Innføringen av den nye banen til Oslo S er svært krevende. Planarbeidet har derfor tatt lenger tid enn tidligere antatt, og Jernbaneverket regner med at 2014 nå er tidligst mulig byggestart for prosjektet.

Kjøp av persontransport med tog (forhandlinger pågår med NSB)
Regjeringen legger vekt på å sikre et godt og stabilt jernbanetilbud. 2,5 milliarder kroner foreslås til statlig kjøp av persontransporttjenester med tog. Dette er en økning på rundt 297 millioner kroner eller 13,4 prosent i forhold til 2011. Økningen har sammenheng med den gradvise innfasingen av 50 nye togsett, og forberedelser til innføring av et bedre togtilbud i Østlandsområdet. Den foreslåtte bevilgningen skal dekke togtilbudet til NSB AS samt tilbud på Bratsbergbanen, Gjøvikbanen, Ofotbanen og på strekningen Oslo-Karlstad-Stockholm.

Økt bevilgning og nye oppgaver for Statens jernbanetilsyn
Det foreslås å sette av om lag 76 millioner kroner til Statens jernbanetilsyn i 2012. Dette innebærer en økning på 24 millioner kroner eller 46,5 prosent fra saldert budsjett 2011. Økningen henger blant annet sammen med at Statens jernbanetilsyn tar over tilsynsansvaret for tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg fra Det Norske Veritas fra 1. januar 2012. Det er bevilget rundt 19 millioner kroner til denne nye tilsynsvirksomheten.

Utbytte
I samsvar med Statens utbyttepolitikk, foreslår regjeringen å budsjettere med et utbytte på 76 millioner kroner fra NSB AS, og med et utbytte på rundt 5 millioner kroner fra Baneservice AS.

Statsbudsjettet 2012 (samferdsel)

Pressemeldingar om statsbudsjettet 2012: