Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2012:

13,2 milliarder kroner til kollektivtransport i 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- 21 millioner flere passasjerer reiste kollektivt i 2010, enn i 2009. Budsjettet for 2012 legger til rette for at enda flere kan reise kollektivt, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringen foreslår å bruke om lag 13,2 milliarder kroner til kollektivtiltak. Det er omtrent 1,1 milliarder kroner mer enn i 2011, noe som tilsvarer en økning på 9,1 prosent.                 

Økt satsing på jernbane
Jernbanen er en av regjeringens hovedsatsingsområder i statsbudsjettet for 2012. Den betydelige innsatsen til utbyggingen av jernbanen som regjeringen legger opp til i Nasjonal transportplan 2010–2019, følges opp. Det samme gjør innfasingen av nytt togmateriell. Dette vil legge til rette for et vesentlig bedre togtilbud.

2,5 milliarder kroner er satt av til statlig kjøp av persontransporttjeneseter med tog. Det er en økning på 13,4 prosent i forhold til budsjett for 2011.

Jernbaneverket får 9,9 milliarder kroner til drift, vedlikehold og investeringer på jernbanenettet. Det er en økning på 7,4 prosent sammenlignet med budsjett for 2011.

Veg – kollektivtransport og universell utforming
Regjeringen foreslår å bevilge 156,9 millioner kroner over vegbudsjettet til kollektivtiltak og tiltak for universell utforming på vegnettet. Midlene skal spesielt brukes til oppgradering av holdeplasser, knutepunkt og bygging av kollektivfelt.

Belønningsordningen og særskilte tilskudd til kollektivtransport
Regjeringen foreslår å bruke 493,1 millioner kroner til særskilte tilskudd for kollektivtransport. Av dette er 411 millioner kroner satt av til belønningsordningen for bedre kollektivtransport, god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mindre bruk av bil i byområder.

Beløpet skal dekke Samferdselsdepartementets forpliktelser i avtalene som er inngått med fylkeskommuner og kommuner i Trondheims- og Kristiansandsområdet, Buskerudbyen og Bergensområdet om tildelinger av midler fra ordningen. Avtalene forutsetter at byområdene vedtar restriktive tiltak for å dempe personbiltrafikken.

Regjeringen foreslår å sette av 45,1 millioner kroner til ordningen med tilskudd til tilgjengelighetstiltak innen kommunenes og fylkeskommunenes ansvarsområde. 22 millioner kroner går til ordningen med tilskudd til kollektivtransport i distriktene.

For å utvikle en nasjonal reiseplanlegger og nasjonal forvaltning av elektronisk billettering er det satt av 5 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å sette i gang et nytt forsøk med et forbedret tilbud til TT-brukere (tilrettelagt transport) med spesielt store behov. Forsøket er en oppfølging av det pågående forsøket med bedre koordinering av TT og bestillingstransport, som avsluttes i 2011. 10 millioner kroner er avsatt til det nye forsøket i 2012.

Statsbudsjettet 2012 (samferdsel)

Pressemeldingar om statsbudsjettet 2012: