Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2012:

747 millioner kroner til særskilte trafikksikkerhetstiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Siden 2006 er antall drepte og hardt skadde i trafikken redusert med 22 prosent. Dette budsjettet er nok et steg i retning av regjeringens mål om null drepte og hardt skadde, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Med den foreslåtte bevilgningen på 747 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på riksveg, vil 85 prosent av rammene i Statens vegvesens handlingsprogram for trafikksikkerhet 2010-2013 være oppfylt etter tre år.

Forslaget innebærer en økning på 200 millioner fra saldert budsjett 2010.

I tillegg til den statlige bevilgningen er det lagt til grunn rundt 30 millioner kroner i ekstern finansiering.

Trafikksikkerhetsarbeid nytter
- I 2010 døde 208 personer i trafikken. Det er 208 for mange, men det er likevel grunn til å glede seg over at dette er det laveste tallet på trafikkdrepte siden 1954, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

- Trafikksikkerhetsarbeid på bred front nytter. Regjeringen har lagt vekt på kombinere tiltak som gir sikrere veger med tiltak rettet mot kjøretøy og sjåfør. Undersøkelser viser at dersom alle kjørte rusfritt, holdt fartsgrensen og brukte sikkerhetsbelte, ville antall dødsulykker halveres.

Den foreslåtte bevilgningen på 747 millioner kroner skal i hovedsak gå til tiltak som kan hindre de alvorligste ulykkene på riksvegnettet: møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker med påkjørsler av myke trafikkanter.

Prioriterer midttiltak
For å hindre møteulykker, har regjeringen siden 2006 prioritert å investere i midttiltak. Denne prioriteringen fortsetter.

Med budsjettforslaget vil 53 nye km med midttiltak bli etablert i 2012, i form av:

• Ny firefelts veg (11 km)
• Midtrekkverk (17 km)
• Forsterket midtoppmerking (25 km)

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet
Regjeringen ligger da svært godt an i forhold til målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg (2010-2013):

Tiltak

Mål i tiltaksplanen  2010-2013

Bygd/etablert etter 3 år, med foreslått budsjett for 2012

Oppfølging etter 3 av 4 år

Firefelts veg med fysisk adskilte kjørebaner

54 km

43 km

80 %

Midtrekkverk

93 km

82 km

88 %

Forsterket midtoppmerking

182 km

217 km

119 %


Også utbedring av sideterreng, vegbelysning, kryss- og kurveutbedringer og strakstiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjoner blir prioritert i budsjettforslaget.

Tiltak rettet mot trafikkanter og kjøretøy, som holdningskampanjer, føreropplæring og ulykkesgranskning blir videreført.

Økt trafikksikkerhet med rassikring og nye veger
I tillegg til disse særskilte investeringstiltakene langs eksisterende riksveg, kommer den trafikksikkerhetsgevinsten man får som følge av utbygging av nye og tryggere veger. Økningen i bevilgningen til drift, vedlikehold og trafikant- og kjøretøytilsyn er dessuten med på å gjøre vegtrafikken tryggere.

Også rassikringstiltak bidrar til å bedre trafikksikkerheten. Regjeringen følger i budsjettforslaget for 2012 opp løftet om å bevilge en milliard kroner årlig til rassikring. Om lag halvparten av de foreslåtte 1075 millioner kronene skal gå til riksvegnettet, mens den andre halvparten skal brukes på fylkesvegnettet.

Gang- og sykkelveger
Til bygging av gang- og sykkelveger langs eksisterende veger er det lagt til grunn at det i 2012 skal brukes i alt 376,1 millioner kroner til å bygge sammenhengende sykkelnett i byer og tettsteder og til utbygging langs skoleveger.

I tillegg kommer bygging av gang- og sykkelveger som del av nyanlegg på vegnettet.

I alt 33 kilometer gang- og sykkelveg vil bli åpnet for trafikk i 2012.

Statsbudsjettet 2012 (samferdsel)

Pressemeldingar om statsbudsjettet 2012: