Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2012:

Fylkesvis oversikt – forslag og tiltak i samferdselssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Utvalgte forslag og tiltak i samferdselssektoren, fylkesvis fordelt.

Velg fylke:

Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland

Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

 

Østfold

Veg

• E18
437 millioner kroner er foreslått som statlig investeringsramme for strekningen Riksgrensen/Ørje – Oslo. I tillegg er det regnet med 155 millioner kroner i bompenger. Innenfor denne rammen prioriteres blant annet statlige midler og bompenger til videreføring av prosjektet Melleby – Momarken i Østfold. I tillegg er det satt av midler til statlig refusjon til bompengeselskapet for prosjektet Krosby – Knapstad. Det er dessuten satt av midler til flere mindre tiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og sykkelveger.  

380 millioner kroner er foreslått til anleggsstart på den 8,3 kilometer lange strekningen E18 Melleby – Momarken. Av dette beløpet forutsettes 100 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.  På den om lag seks kilometer lange strekningen østover fra Momarken til Hærland er det planlagt sammenhengende forbikjøringsfelt på begge sider av vegen. Ved Hærland skal det bygges en om lag 150 meter lang trefelts tunnel. Resten av strekningen fram til Melleby skal bygges som tofelts veg uten forbikjøringsfelt. Det skal bygges midtrekkverk på hele strekningen. Videre er det planlagt to planskilte kryss, ett ved Homstvedt og ett ved Laugslet. Utbyggingen vil gi bedre framkommelighet, trafikksikkerhet og miljøforhold. Det legges opp til anleggsstart i oktober i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2014.

• E6 Riksgrensen/Svinesund – Oslo med tilknytninger

Innenfor den statlige investeringsrammen for E6-strekningen Oslo – Svinesund er det blant annet prioritert midler til rehabilitering av bruer på E6 ved Sandesund øst. Innenfor denne rammen er det også satt av midler til fullfinansiering av undergang ved Remmen på riksveg 21.

• Riksveg 19

Innenfor midler som er avsatt til mindre utbedringer prioriteres flere tunneler og utbedringer ved Moss ferjekai, på riksveg 19.

Jernbane

• Østfoldbanen

Det er satt midler til sluttføring av prosjektet Halden driftsbanegård, som startet i 2007. Prosjektet skal legge til rette for moderne og hensiktsmessig drift av regiontogene på Østfoldbanen. Det blir ferdig vinteren 2011/2012.

Østfoldbanens Østre linje etableres som erfaringsstrekning for nytt signalsystem av typen ERMTS. Det settes av 179 millioner kroner til videreføring av arbeidet i 2012.

For å bedre sikkerhet, tilgjengelighet og universell utforming, er det satt av 432 millioner kroner til plattformforlengelser i 2012.  På Østfoldbanen er det satt av midler til Råde stasjon.


Akershus

Veg

• E6 Gardermoen i Akershus – Kolomoen i Hedmark

320 millioner kroner er ført opp til E6 Dal – Minnesund og Skaberudkrysset. Prosjektet omfatter andre etappe av den planlagte utbyggingen av eksisterende tofelts veg til firefelts veg mellom Gardermoen og Kolomoen. Strekningen Dal – Minnesund i Akershus er 19 kilometer lang. Skaberudkrysset i Hedmark (Labbdalen N – Skaberud) inngår også i andre utbyggingsetappe og omfatter en strekning på om lag to kilometer. Nytt løp i Eidsvolltunnelene og utvidelse av Julsrud og Minnesund bruer og en rekke andre brukonstruksjoner inngår også i prosjektet. Ved Andelva bygges nytt rasteplassanlegg. Anleggsarbeidene startet i oktober 2009, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2011. Av det foreslåtte beløpet på 320 millioner kroner i 2012 forutsettes 280 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

For prosjektet E6 Minnesund - Skaberud er det lokalpolitisk tilsutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering. Utbyggingen er en del fellesprosjektet E6 – Dovrebanen. Forutsatt tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering kan det være mulig med anleggsstart i 2012 med bompenger. Regjeringen vil vurdere kvalitetssikringens anbefalinger nærmere før det tas endelig stilling til prosjektet.

• E18

Det legges opp til å videreføre byggingen av gang- og sykkelveger langs E18 mellom Nygårdskrysset og Vinterbro. Innenfor midler som er satt av til planlegging er det blant annet forutsatt midler til å videreføre planleggingen av E18 på strekningen Retvedt – Vinterbro.

• E16

For E16 Sandvika – Wøyen er det lagt til grunn bompenger fra Oslopakke 3 til videre planlegging og forberedelser til anleggsstart.


Jernbane

• Osloprosjektet – fornyelse av jernbaneinfrastrukturen

Regjeringen foreslår 570 millioner kroner til Osloprosjektet i 2012. Prosjektet startet i 2009 og omfatter en grunnleggende fornyelse og opprusting av jernbaneinfrastrukturen i Oslo-området. Sommeren 2011 var Oslo S (unntatt Østfoldbanen) og Oslo-tunnelen stengt i seks uker for å sikre en effektiv gjennomføring av de omfattende fornyelsestiltakene. Totalt er det utført rundt 2500 større og mindre arbeider i stengningsperioden. Arbeidet videreføres i 2011 og gjøres ferdig i 2012. Det blir behov for sommerstenging av Oslo-tunnelen og Oslo S også sommeren 2012.

Hovedplan for fornyelse på strekninger utenfor Lysaker – Etterstad, til Asker, Ski og Lillestrøm, ble påbegynt i 2010 og detaljplanleggingen starter i 2012.

• Nytt dobbeltspor Oslo – Ski

Regjeringen foreslår å bevilge 275 millioner kroner til prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski i 2012. Innføringen av den nye banen til Oslo S er svært krevende. Planarbeidet har derfor tatt lenger tid enn tidligere antatt, og Jernbaneverket regner med at 2014 nå er tidligst mulig byggestart for prosjektet.

• Gjøvikbanen

Prosjektet Jensrud kryssingsspor i Nittedal kommune på Gjøvikbanen, skal gi økt framføringskapasitet for godstogene mellom Alnabru og Bergen. Anleggsarbeidene startet i 2009, og prosjektet sluttføres i 2012. Ferdigstillelse er avhengig av leveranse og godkjenning av nytt NSI 63-sikringsanlegg.

• Dovrebanen

Det settes av 514 millioner kroner til prosjektet dobbeltspor Langset – Kleverud med sikte på byggestart i 2012. Strekningen omfatter 17 km nytt dobbeltspor, parallelt med ny E6 mellom Eidsvoll og Hamar. Dette er et fellesprosjekt med Statens vegvesen.

I forbindelse med innføringen av en ny grunnrutemodell i Østlandsområdet prioriteres flere pågående og nye infrastrukturprosjekter i Akershus i 2012. På Dovrebanen gjelder det Eidsvoll hensetting og vendespor fase 1. Byggestart og ferdigstilling 2012: 148 millioner kroner.

• Drammenbanen

På Drammenbanen gjennomføres følgende prosjekter i forbindelse med ny grunnrutemodell:

- Høvik vendespor og hensetting. Videreføres i 2012: 54 millioner kroner.
- Oslo S – Lysaker: Signaloptimalisering og enkelte endringer i sporplanen. Prosjektet har en kostnadsramme på 62 millioner kroner. Ferdigstilles i 2012.

For å bedre sikkerhet, tilgjengelighet og universell utforming, er det satt av 432 millioner kroner til plattformforlengelser i 2012. På Drammenbanen er det satt av midler til Spikkestad stasjon og Heggedal stasjon.

• Hovedbanen

På Hovedbanen gjennomføres følgende prosjekter i forbindelse med ny grunnrutemodell:

- Frogner kryssingsspor. Byggestart 2012: 130 millioner kroner
- Lillestrøm hensetting. Videreføres i 2012: 97 millioner kroner (hører også til Kongsvingerbanen og Gardermobanen)
- Lillestrøm spor 13. Videreføres i 2012: 53 millioner kroner (hører også til Kongsvingerbanen og Gardermobanen)


Oslopakke 3 – utbygging av veg- og kollektivnett

I budsjettforslaget er det vist til at styringsgruppen for Oslopakke 3 har lagt fram et forslag om handlingsprogram for perioden 2012-2105 og for bruk av midler i 2012. Styringsgruppen har i den forbindelse også orientert om arbeidet med å utvikle et system for mål- og resultatstyring.

Samferdselsdepartementet stiller seg positiv til styringsgruppens arbeid med å utvikle et system for mål- og resultatstyring. Departementet viser ellers til at det må utarbeides en finansieringsplan for Oslopakke 3, og at det er behov for god økonomisk styring av pakken, slik at prioriteringer må skje innen disponible økonomiske rammer. Statlige bidrag i Oslopakke 3 vil bli fremmet over statsbudsjettet på vanlig måte, og forskottering av bompenger gjennom lånefinansiering må søkes begrenset i størst mulig grad.

På denne bakgrunn legger Samferdselsdepartementet ikke opp til at Stortinget skal ta konkret stilling til oppstart av nye store prosjekter før arbeidet med et system for mål- og resultatstyring er ferdig og nødvendige finansieringsløsninger er på plass.


Oslo

Veg

• Riksveg 150

285 millioner kroner er foreslått til riksveg 150 Ulvensplitten – Sinsen. Av dette forutsettes 205 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet, som nå har et kostnadsoverslag på nær 4,1 milliarder kroner, omfatter nytt hovedvegsystem og nytt lokalvegsystem i området. Ring 3 skal legges i tunnel mellom Økern og Sinsen (Lørentunnelen), Østre Aker vei legges i tunnel forbi Økern (Økerntunnelen), og det skal etableres flere nye lokalvegforbindelser for å forbedre trafikkavviklingen. Prosjektet omfatter også ny hovedrute for gang- og sykkelveg mellom Ulven og Sinsen. I tillegg skal Økern utvikles til et viktig kollektivknutepunkt, der Økern T-banestasjon får universell utforming.  De forberedende arbeider på prosjektet startet 2005, mens anleggsarbeid på lokalvegene tok til i 2008. Det ventes nå at hele prosjektet vil være åpnet for trafikk høsten 2013.

Utbyggingen av gang- og sykkelveger videreføres mellom Vindern og Gaustad, langs riksveg 150.

• E18 Bjørvikaprosjektet

620 millioner kroner er satt av til E18 Bjørvikaprosjektet.  Av dette er 330 millioner kroner foreslått bevilget over statsbudsjettet, mens 290 millioner kroner forutsettes finansiert ved hjelp av bompenger fra Oslopakke 3.

Anleggsarbeidene startet sommeren 2005. Tunnelen under Bjørvika og Bispevika ble åpnet for trafikk etappevis i 2010, Nordenga (bru over sporområdet ved Oslo S med tilkobling til Schweigaards gate) ble åpnet i august i år.

Andre etappe omfatter blant annet tre nye gater i Bjørvika, som alle blir en del av riksvegnettet. I tillegg omfatter andre etappe ombygging av deler av Nylandsveien bru og ombygginger i Prinsens gate og Strandgata. Anleggsstart for andre etappe er høsten 2011.

Hele prosjektet vil etter planen stå ferdig i 2014/2015 mot tidligere forutsatt i 2013/2014. For prosjektet er det varslet nye kostnadsøkninger, som til dels følge av at kryssingen av jernbanesporene og grunnforholdene i området har vist seg å være mer komplisert enn tidligere regnet med. Kostnadsøkningen er anslått til om lag 240 millioner kroner i forhold til tidligere fastsatt kostnadsramme. Den nye kostnadsrammen er dermed på 6 956 millioner 2012-kroner.
 
• E18 Sydhavna

55 millioner kroner er satt av til prosjektet E18 Sydhavna. Av det foreslåtte beløpet forutsettes 40 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet gjennom Oslopakke 3. Prosjektet omfatter bygging av nytt kryss på E18 ved Mosseveien med planskilt rundkjøring.
Fra krysset skal det bygges ny bru ned til havna. I tillegg skal Mosseveien utvides på en om lag 900 meter lang strekning for å få plass til kollektivfelt i begge retninger. Bygging av gang- og sykkelveg inngår også i prosjektet.

På grunn av manglende avklaring fra Oslo kommune om den verneverdige bebyggelsen i Kongshavnområdet skal rives eller demonteres og oppføres på nytt og uavklart finansiering av slike tiltak, legges det nå opp til anleggsstart høsten 2012, mot tidligere forutsatt i desember 2011. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2014.     

• Gang- og sykkelveger langs E18

For 2012 er det lagt opp til å videreføre byggingen av gang- og sykkelveger langs E18 mellom Fiskevollbukta og Ulvøya bru. Det legges også opp til å starte byggingen av gang- og sykkelveg langs E18 fra Hvervenbukta til Oppegård grense.

• E6 i Oslo

I budsjettforslaget er det prioritert midler til finansiering av kollektivfelt på E6 mellom Sandstuveien og Ryen (inngående trafikk) og til utbedring av E6 Brynstunnelen.

• Riksveg 4

Med bompenger fra Oslopakke 3 legges det opp til å bygge kollektivfelt på riksveg 4 mellom Sinsen og Bjerke.


Jernbane

• Osloprosjektet – fornyelse av jernbaneinfrastrukturen

Regjeringen foreslår 570 millioner kroner til Osloprosjektet i 2012. Prosjektet startet i 2009 og omfatter en grunnleggende fornyelse og opprusting av jernbaneinfrastrukturen i Oslo-området. Sommeren 2011 var Oslo S (unntatt Østfoldbanen) og Oslo-tunnelen stengt i seks uker for å sikre en effektiv gjennomføring av de omfattende fornyelsestiltakene. Totalt er det utført rundt 2500 større og mindre arbeider i stengningsperioden. Arbeidet videreføres i 2011 og gjøres ferdig i 2012. Det blir behov for sommerstenging av Oslo-tunnelen og Oslo S også sommeren 2012.

Hovedplan for fornyelse på strekninger utenfor Lysaker – Etterstad, til Asker, Ski og Lillestrøm, ble påbegynt i 2010 og detaljplanleggingen starter i 2012. Forsert fornyelse av disse strekningene vil etter planen starte i 2013.

• Nytt dobbeltspor Oslo – Ski

Regjeringen foreslår å bevilge 275 millioner kroner til prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski i 2012. Innføringen av den nye banen til Oslo S er svært krevende. Planarbeidet har derfor tatt lenger tid enn tidligere antatt, og Jernbaneverket regner med at 2014 nå er tidligst mulig byggestart for prosjektet.

• Oslo S-Lysaker

I forbindelse med innføring av ny grunnrutemodell vil det bli foretatt signaloptimalisering og enkelte endringer i sporplanen for å kunne øke antall tog gjennom Oslo-tunnelen. Prosjektet har en kostnadsramme på 62 millioner kroner. Ferdigstilles i 2012.

• Banestrømforsyning

For å dekke den elektriske belastningen som følge av NSBs nye tog og økt togtrafikk, vil det bli anskaffet to mobile statiske omformere som vil bli plassert i eller nær Oslo. Det settes av 87 millioner kroner til å videreføre prosjektet.

• Alnabru godsterminal (containerterminal sør byggetrinn 1)

I 2012 planlegges videreføring av planprogram, oppstart av arbeidet med reguleringsplan med konsekvensutredning og detaljplan for byggetrinn 1.


Oslopakke 3 – utbygging av veg- og kollektivnett

I budsjettforslaget er det vist til at styringsgruppen for Oslopakke 3 har lagt fram et forslag om handlingsprogram for perioden 2012-2105 og for bruk av midler i 2012. Styringsgruppen har i den forbindelse også orientert om arbeidet med å utvikle et system for mål- og resultatstyring.

Samferdselsdepartementet stiller seg positiv til styringsgruppens arbeid med å utvikle et system for mål- og resultatstyring. Departementet viser ellers til at det må utarbeides en finansieringsplan for Oslopakke 3, og at det er behov for god økonomisk styring av pakken, slik at prioriteringer må skje innen disponible økonomiske rammer. Statlige bidrag i Oslopakke 3 vil bli fremmet over statsbudsjettet på vanlig måte, og forskottering av bompenger gjennom lånefinansiering må søkes begrenset i størst mulig grad.

På denne bakgrunn legger Samferdselsdepartementet ikke opp til at Stortinget skal ta konkret stilling til oppstart av nye store prosjekter før arbeidet med et system for mål- og resultatstyring er ferdig og nødvendige finansieringsløsninger er på plass.


Hedmark

Veg

• E6 Gardermoen i Akershus – Kolomoen i Hedmark

320 millioner kroner er ført opp til E6 Dal - Minnesund og Skaberudkrysset. Prosjektet omfatter andre etappe av den planlagte utbyggingen av eksisterende tofelts veg til firefelts veg mellom Gardermoen og Kolomoen. Strekningen Dal – Minnesund i Akershus er 19 kilometer lang. Skaberudkrysset i Hedmark (Labbdalen N – Skaberud) inngår også i andre utbyggingsetappe og omfatter en strekning på om lag to kilometer. Nytt løp i Eidsvolltunnelene og utvidelse av Julsrud og Minnesund bruer og en rekke andre brukonstruksjoner inngår også i prosjektet. Ved Andelva bygges nytt rasteplassanlegg. Anleggsarbeidene startet i oktober 2009, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2011. Av det foreslåtte beløpet på 320 millioner kroner i 2012 forutsettes 280 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

For prosjektet E6 Minnesund – Skaberud er det lokalpolitisk tilsutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering. Utbyggingen er en del av fellesprosjektet E6 – Dovrebanen. Forutsatt tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering kan det være mulig med anleggsstart i 2012 med bompenger. Regjeringen vil vurdere kvalitetssikringens anbefalinger nærmere før det tas endelig stilling til prosjektet.

• Riksveg 3

75 millioner kroner er foreslått til prosjektet riksveg 3 Åsta bru med tilstøtende veg. Prosjektet omfatter bygging av ny bru over Åsta og ny avkjørselsfri veg forbi Åsta sentrum. I tillegg inngår bygging av gang- og sykkelveg, slik at det blir sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Åsta og Rena.  På grunn av stor ulykkesbelastning på riksveg 3 legges det nå opp til at prosjektet skal bygges med midtrekkverk som er prøveprosjekt på en veg med 10 meter bredde. Denne endringen fører til kostnadsøkning, og prosjektet blir forsinket med et halvt år. Det legges nå opp til anleggsstart i januar 2012 mot tidligere forutsatt høsten 2011. Prosjektet ventes nå åpnet for trafikk i 2014.

Det legges ellers opp til å videreføre utbedringen av riksveg 3 mellom Opphus nord og Søkkunna. I tillegg er det satt av midler til å starte arbeidene med trafikksikkerhetstiltak og utbedring mellom Søkkunna bru og Evenstad bru.

• Riksveg 2

600 millioner kroner er satt av til den om lag 16,5 kilometer lange strekningen riksveg 2 Kongsvinger – Slomarka. Midlene i 2012 forutsettes i sin helhet stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Vegen skal bygges som firefelts veg med bredde 16,5 meter og midtrekkverk.  Anleggsarbeidene tok til i i september i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2014.

Det legges opp til at arbeidene på riksveg 2 mellom Lier og Magnormoen skal fullføres i 2012.


Jernbane

• Dovrebanen

Det settes av 514 millioner kroner til prosjektet dobbeltspor Langset – Kleverud med sikte på byggestart i 2012. Strekningen omfatter 17 km nytt dobbeltspor, parallelt med ny E6 mellom Eidsvoll og Hamar. Dette er et fellesprosjekt med Statens vegvesen.

For å bedre sikkerhet, tilgjengelighet og universell utforming, er det satt av 432 millioner kroner til plattformforlengelser i 2012. På Dovrebanen er det satt av midler til Moelv stasjon.

• Kongsvingerbanen

Tømmerterminalen ved Vestmo på Kongsvingerbanen skal oppgraderes for å bedre logistikk og sikkerhet. Byggestart planlegges i 2012.


Oppland

Veg

• E6 Øyer - Tretten

280 millioner kroner er avsatt til E6 Øyer – Tretten. Av dette beløpet forutsettes 60 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av ny E6 på en 13,5 kilometer lang strekning i Øyer kommune. I prosjektet inngår blant annet bygging av en om lag 4 kilometer lang tunnel ved Skarsmoen. Ved at deler av den nye E6-vegen legges i tunnel blir det en innkorting på vel to kilometer i forhold til eksisterende veg. På strekningen der den nye vegen går i dagen, blir det bygget tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger. Tunnelen bygges med ett løp og midtfelt. Anleggsarbeidene startet i april 2010, og prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2013.

Av de foreslåtte midlene forutsettes 60 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

• E6 Ringebu – Otta

Prosjektet E6 Ringebu – Otta omfatter bygging av ny tofelts veg med midtrekkeverk og forbikjøringsfelt. Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen. Opplegget betyr at E6 Ringebu – Otta bygges ut i to etapper, med den 35 kilometer lange strekningen Frya – Sjoa som første utbyggingsetappe. Det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2). Regjeringen vil først ta stilling til prosjektet etter at den eksterne kvalitetssikringen er gjennomført.

• E16 over Filefjell

For E16-prosjektet Fønhus – Bagn – Bjørgo er plansituasjonen nå slik at det legges opp til etappevis utbygging, med delstrekningen Fønhus – Bagn som første etappe. Det er lokalpolitisk tilsutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering, men det gjenstår noen avklaringer om takst- og rabattsystem. Regjeringen vil vurdere prosjektet nærmere og eventuelt fremme forslag om delvis bompengefinansiering av prosjektet i 2012. 

Innenfor en statlig ramme på 43,3 millioner kroner for hele E136-strekningen Dombås - Ålesund er det satt av midler til trafikksikringstiltak og bygging av gang- og sykkelveger. En del av disse midlene skal nyttes til å starte byggingen av gang- og sykkelveg mellom Jora bru og Bottheim.


Jernbane

• Dovrebanen

Bygging av Vålåsjø kryssingsspor på Dovrebanen i Dovre kommune vil sammen med andre kryssingsspor på Dovrebanen bidra til økt kapasitet for godstog mellom Oslo og Trondheim. Anleggsarbeidene startet sommeren 2010. Ferdigstillelse er avhengig av leveranse og godkjenning av nytt NSI 63-sikringsanlegg.


Buskerud

Veg
• Riksveg 7 Hønefoss – Brimnes og riksveg 52 Gol - Borlaug

600 millioner kroner er avsatt til prosjektet  riksveg 7 Sokna i Ringerike kommune  – Ørgenvika i Krødsherad kommune. Prosjektet omfatter bygging av 17 kilometer ny veg, og vil føre til at riksveg 7 blir forkortet med om lag 20 kilometer. Hele den nye vegen skal  bygges med forsterket midtmarkering. Om lag 6 kilometer bygges med forbikjøringsfelt og
midtrekkverk. Anleggsarbeidene startet i august i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2013. Av de oppførte midlene forutsettes 570 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Til riksveg 7 Ramsrud – Kjeldsbergsvingene er det foreslått 70 millioner kroner. Prosjektet omfatter bygging av om lag 6,3 kilometer ny veg i Ringerike kommune. Den nye vegen vil fjerne en svingete strekning med flere krappe kurver og smale bruer. I prosjektet inngår også omlegging av lokalvegnettet og bygging av gang- og sykkelveg. Forberedende arbeider startet i august 2008, og hovedarbeidene startet i juli 2009. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i november i år, mot tidligere forutsatt sommeren 2012. Midlene i 2012 skal til dels nyttes til å dekke merforbruk i 2011 på grunn av raskere framdrift enn tidligere lagt til grunn. I tilegg går en del av midlene til restarbeider, sluttoppgjør og til kostnader ved omlegging av lokalvegnett og bygging av gang- og sykkelveg. 

I tillegg prioriteres en rekke mindre utbedrings- og traffikksikkerhetstiltak på riksveg 7 i Buskerud. Det legges blant annet opp til å gjennomføre utbedringstiltak på riksveg 52 over Hemsedalsfjellet. I budsjettforslaget er det også lagt opp til å få på plass forsterket midtmarkering på riksveg 7 mellom Flå og Kjerringvik og mellom Veme og kryss med fylkesveg 76.  

• E 134

I budsjettforslaget for 2012 er det satt av midler til å videreføre byggingen av midtrekkverk på E134-strekningene Langebru – Skjøl og Skjøl – Skjelbred gård.
 

• E16

Det er lagt til grunn statlige midler til å utbedre Nestunnelen på E16. Anleggsarbeidene tok til i mai, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i løpet av 2012.

På E16 legges opp til å starte byggingen av midtrekkverk på strekningen Vik – Ringerike grense.

Utbyggingen av gang- og sykkelveg på E16 gjennom Nes i Ådal sluttføres i 2012. 

• Riksveg 35

I budsjettforslaget er det lagt opp til å fullføre arbeidene med trafikksikkerhetstiltak på riksveg 35 mellom Knivedalen og Verp. Det er også lagt opp til å starte arbeidene på riksveg 35 mellom Åmot og Vikersund nord.

• Riksveg 23

Det er satt av midler til å starte byggingen av midtrekkverk på riksveg 23.

Belønningsordningen

Regjeringen har satt av 411 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport, god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mindre bruk av bil i byområder.

Samferdselsdepartementet har tidligere inngått fireårige avtaler med Sør-Trøndelag/Trondheim, Vest Agder/Kristiansandsområdet, Buskerudbyen og Bergen/Hordaland om tildelinger fra belønningsordningen. Avtalene forutsetter at byområdene vedtar restriktive tiltak for å dempe personbiltrafikken. Beløpet skal dekke utgifter til de allerede inngåtte avtalene.

Forutsatt at Buskerud gjennomfører de tiltakene som går fram av avtalene, og med forbehold om Stortingets vedtak, er Buskerudbyen tildelt 90 millioner kroner i 2012.


 Jernbane

• Drammenbanen

I forbindelse med innføringen av ny grunnrutemodell for tografikken i Østlandsområdet er det behov for å øke hensettingskapasiteten i Drammensområdet. Det planlegges ombygging av hensettingsområdene på Skamarken og Sundhaugen.  Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2012. Det er satt av 61 millioner kroner til prosjektet i 2012.


Vestfold

Veg

• E18 Gulli - Langåker

600 millioner kroner er satt av til prosjektet E18 Gulli – Langåker. Midlene forutsettes i sin helhet stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende tofelts veg til firefelts veg med 26 meter bredde over en strekning på 25,5 kilometer i Tønsberg, Stokke og Sandefjord kommuner. Dagens veg skal utbedres og gjøres om til nordgående kjørebane, mens det skal bygges ny sørgående kjørebane. I prosjektet inngår også bygging av sju toplankryss, bygging 10 kilometer gang- og sykkelveg langs Raveien og flere trafikksikkerhetstiltak. Arbeidene startet i august i år, og prosjektet vente åpnet for trafikk i 2014.

• E18 Sky – Langangen

450 millioner kroner er satt av til E18 Sky i Vestfold – Langangen i Telemark. Av dette beløpet forutsettes 270 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av om lag 9,5 kilometer firefelts veg i Larvik og Porsgrunn kommuner, nord for dagens E18. Utbyggingen vil føre til en innkorting av E18 med om lag 0,8 kilometer.  Anleggsarbeidene startet i august i 2009, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juli 2012.  


Jernbane

• Vestfoldbanen

Dobbeltspor Barkåker – Tønsberg: Prosjektet nytt dobbeltspor mellom Barkåker og Tønsberg startet i 2009 og er planlagt å være ferdig i november 2011. Strekningen har en lengde på 7,7 kilometer, medregnet tilkoplinger til eksisterende jernbanetrasé. Nytt dobbeltspor vil utgjøre 5,4 kilometer, med 1,6 kilometer i tunnel. Prosjektet ferdigstilles med midlertidig signalanlegg. Fornyelse av jernbaneteknisk anlegg på Tønsberg stasjon vil bli utført senere når permanent signalanlegg installeres. Det settes av 77 millioner kroner til prosjektet i 2012.

Holm – Holmestrand – Nykirke: 839 millioner kroner er foreslått til videreføring av prosjektet Holm – Holmestrand – Nykirke i 2012. Prosjektet omfatter 14,3 kilometer med dobbeltspor, med 11,3 kilometer i tunnel. Holmestrand stasjon skal anlegges i fjell, med to spor til plattform og to gjennomgående spor som er tilrettelagt for hastighet inntil 250 km/t. Prosjektet gir økt kapasitet for framføring av tog slik at rutetilbudet kan bedres og reisetiden mellom Tønsberg og Drammen reduseres. Anleggsarbeidet startet i juli 2010 og skal etter planen være ferdig ved årsskiftet 2015-2016.

Farriseidet – Porsgrunn: Utbygging av strekningen Farriseidet – Porsgrunn vil føre til redusert reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn fra 34 minutter til mellom 12 og 16 minutter. Banen ble opprinnelig planlagt som enkeltsporet bane med to kryssingsmuligheter. I Nasjonal transportplan 2010 – 2019 ble det lagt opp til at det skal vurderes dobbeltspor på strekningen. Samferdselsdepartementet har i 2011 gjennomført en utvidet ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet, hvor kostnadsoverslag er kvalitetssikret for begge alternativer. Regjeringen vil foreta en nærmere vurdering av kvalitetssikringen, og deretter komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Det tas sikte på byggestart i 2012, og regjeringen foreslår derfor å sette av 100 millioner kroner til formålet i 2012.


Telemark

Veg

• E18
450 millioner kroner er satt av til E18 Sky i Vestfold – Langangen i Telemark. Av dette beløpet forutsettes 270 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av om lag 9,5 kilometer firefelts veg i Larvik og Porsgrunn kommuner, nord for dagens E18. Utbyggingen vil føre til en innkorting av E18 med om lag 0,8 kilometer.  Anleggsarbeidene startet i august i 2009, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juli 2012.  

I budsjettforslaget er lagt til grunn midler til ombyggingen av Rønholtkrysset på E18.

• E134

Det er satt av statlige midler til videre planlegging, prosjektering og arkeologiske undersøkelser for prosjektet E134 Gvammen – Århus. Så snart revidert reguleringsplan foreligger, vil det bli gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2). Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til framdriftsplan og økonomiske rammer for prosjektet så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer.

Utbedringen av E134 mellom Grunge kirke og Velemoen videreføres i 2012. I tillegg er det satt av midler til statlig refusjon i forbindelse med utbedringen av E134 ved Vabakken.


Jernbane

• Farriseidet – Porsgrunn

Utbygging av strekningen Farriseidet - Porsgrunn vil føre til redusert reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn fra 34 minutter til mellom 12 og 16 minutter. Banen ble opprinnelig planlagt som enkeltsporet bane med to kryssingsmuligheter. I Nasjonal transportplan 2010 – 2019 ble det lagt opp til at det skal vurderes dobbeltspor på strekningen. Samferdselsdepartementet har i 2011 gjennomført en utvidet ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet, hvor kostnadsoverslag er kvalitetssikret for begge alternativer. Regjeringen vil foreta en nærmere vurdering av kvalitetssikringen, og deretter komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Det tas sikte på byggestart i 2012, og regjeringen foreslår derfor å sette av 100 millioner kroner til formålet i 2012.


I forbindelse med innføring av ny grunnrutemodell for togtrafikken på Østlandet planlegges det nye hensettingsspor ved Skien stasjon. I 2012 vil detaljplanlegging pågå. Fram til Skien hensetting er ferdig, oppgraderes Borgestad og benyttes som hensetting fra 2012.


Aust-Agder

Veg

• E18

I budsjettforslaget for 2012 er det lagt opp til å videreføre byggingen av midtrekkverk på E18 på strekningen Temse – Bie – Frivold.

Det er lagt til grunn bompenger fra Aust-Agderpakka til gang- og sykkelveg mellom Tvedestrand og Liljevåg på E18.

• Riksveg 9

Det er satt av statlige midler til anleggsstart på riksveg 9 på strekningen Krokå – Langeid i Setesdal. Strekningen er forutsatt delfinansiert med bompenger.   


Vest-Agder

Veg

• E39

Til E39 Fardal - Osestad er det avsatt 65 millioner kroner. Midlene i 2012 vil gå til sluttoppgjør, legging av slitelag og asfaltering av eksisterende E18. Anleggsarbeidene tok til i november 2009, og strekningen åpnes for trafikk i november i år.

Det er forutsatt midler til byggingen av midtrekkverk på E39 ved Flekkefjord. I tillegg er det forutsatt midler til å starte byggingen av midtrekkverk på E39 mellom Rosseland og Storenes bru.


Jernbane

• Sørlandsbanen

Arbeidene med Nodeland kryssingsspor på Sørlandsbanen i Songdalen kommune ferdigstilles i 2011. Sammen med andre kryssingsspor på Sørlandsbanen vil prosjektet øke kapasiteten for gods mellom Kristiansand og Ganddal. Anleggsarbeidene startet i 2010. I 2012 gjennomføres etterarbeider på prosjektet.


Belønningsordningen

Regjeringen har satt av 411 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport, god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mindre bruk av bil i byområder. Samferdselsdepartementet har tidligere inngått fireårige avtaler med Sør-Trøndelag/Trondheim, Vest Agder/Kristiansandsområdet, Buskerudbyen og Bergen/Hordaland om tildelinger fra belønningsordningen. Avtalene forutsetter at byområdene vedtar restriktive tiltak for å dempe personbiltrafikken. Beløpet skal dekke utgifter til de allerede inngåtte avtalene.

Forutsatt at Vest Agder/Kristiansandsområdet gjennomfører de tiltakene som går fram av avtalene, og med forbehold om Stortingets vedtak, er Kristiansandsregionen tildelt 60 millioner kroner i 2012.

 

Rogaland

Veg

• Riksveg 510 Solasplitten

150 millioner kroner er for 2012 satt av til prosjektet riksveg 510 Solasplitten. Av dette beløpet er 28 millioner kroner forutsatt finansiert ved tilskudd fra Sandnes kommune, mens resten forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Prosjektet har en lengde på om lag fire kilometer og skal bygges som tofelts veg med midtrekkverk. Den nye vegen inngår i en ny veglenke mellom, E39, Stavanger lufthavn Sola og stamnetthavna i Risavika. Vegen er tilrettelagt for seinere utbygging til firefelts veg. Prosjektet omfatter også omlegging av lokalvegnettet, med blant annet bygging av gang- og sykkelveger. Anleggsarbeidene tok til i august 2010, og prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk i september 2012. 

• E 39

I budsjettforslaget vises det til at det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for forlengelse av Nord-Jærenpakken, der finansieringen av Eiganestunnelen inngår. Ekstern kvalitetssikring (KS2) er startet opp. Regjeringen vil først ta stilling til prosjektet etter at den eksterne kvalitetssikringen er gjennomført.  Prosjektet omfatter bygging av firefelts veg forbi Stavanger sentrum mellom Schancheholen og Smiene nord for sentrum, medregnet en 3,7 kilometer lang tunnel. Bygging av deler av  Eiganestunnelen er en forutsetning for bygging av riksveg 13 Ryfylkesambandet (Ryfast).

Det er satt av midler til fullføring av prosjektet E39 Stangeland – Sandved og til refusjon til Sandnes kommune.  I tillegg er det forutsatt midler til første etappe i ombyggingen av Susortkrysset på E39.

Det er satt midler til utbedring av E39 ved Helleland jernbanebru. I tillegg er det satt av midler til å videreføre arbeidet med veglys på E39 på delstrekningen mellom Vest-Agder grense og Krossmoen. 

• Riksveg 13

125 millioner kroner er avsatt til prosjektet  riksveg 13 Tysdalsvatnet. Prosjektet omfatter omlegging av riksveg 13 på strekningen Vatne – Skreppeneset gjennom bygging av 3,5 kilometer tunnel og 1,6 kilometer ny veg i dagen. Gjennomføring av prosjektet vil gjøre riksveg 13 sikrere forbi det mest rasutsatte punktet ved Svoa. Anleggsarbeidene startet i februar 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2013. De foreslåtte midlene i 2012 er sin helhet forskutterte midler fra Rogaland fylkeskommune.

Utbedringen av riksveg 13 mellom Osberg og Kilane videreføres i 2012.
Det er også satt av midler til å fullføre prosjektet riksveg 13 Osberg i Suldal kommune. Prosjektet åpnes for trafikk i desember i år.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at Ryfast bygges som et riksveganlegg, og inngår i riksveg 13 etter trafikkåpning. Det er lokalpolitisk tilsutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av Ryfast. Ekstern kvalitetssikring er startet. Regjeringen vil først ta stilling til prosjektet etter at kvalitetssikringen er gjennomført.  Prosjektet omfatter to undersjøiske tunneler mellom Stavanger og Hundvåg og mellom Hundvåg og Solbakk i Strand kommune. Hundvågtunnelen er om lag 5,5 kilometer, og Solbakktunnelen er om lag 14 kilometer lang. Utbyggingen av Ryfast er avhengig av at deler av Eiganestunnelen i Stavanger blir bygd.
 
• E 134

Innenfor en samlet statlig investeringsramme på 188,6 millioner kroner for E134 Drammen – Haugesund med tilknytinger er det blant annet prioritert midler til oppfølging av Haugalandspakka: Det legges opp til anleggsstart på krysset i Førresbotn i februar 2012. For prosjektet E134 Skjold – Solheim legges det opp til anleggsstart i februar 2012, mot tidligere forutsatt høsten 2011.


Jernbane

• Jærbanen

Dobbeltspor Sandnes – Stavanger: Det settes av 59 millioner kroner til prosjektet dobbeltspor Sandnes – Stavanger i 2012. Dobbelsporstrekningen, som ble tatt i bruk i november 2009, har et midlertidig signalanlegg. Jernbaneverket planlegger å inngå en ny rammeavtale for signal- og sikringsanlegg ved årsskiftet 2011/2012, og Sandnes-Stavanger blir det første avropet på denne avtalen.

Gandal godsterminal: 10 millioner kroner settes av til å starte arbeidet med nytt signal- og sikringsanlegg for Ganddal godsterminal. Anlegget anskaffes sammen med nytt signal- og sikringsanlegg for dobbeltsporet Sandnes-Stavanger.

 


Hordaland

Veg

• E39 

120 millioner kroner er foreslått bevilget til E39 Vågsbotn – Hylkje i Bergen kommune. Prosjektet omfatter 1,7 kilometer veg ved Vågsbotn, der 1,2 kilometer skal legges i en ny trasé, medregnet 0,6 kilometer i tunnel. På resten av strekningen følges i hovedsak eksisterende veg. Det er nå planlagt to kryss på strekningen. I tillegg utvides dagens rundkjøring ved Vågsbotn. Prosjektet er utvidet med en overgangsbru i Vågsbotn for å få bedre trafikkavvikling for kryssende trafikk fra E16. Omlegging av lokalvegsystemet er også en del av prosjektet. Det legges opp til anleggsstart ved årsskiftet 2011/2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2014.

Det er satt av midler til utbedring av Fløyfjellstunnelen på E39 i Bergen.

Ombyggingen av Nyborgkrysset på E39 i Bergen finansieres med tilskudd og forskudd fra lokalt næringsliv, som del av etableringen av nytt varehus. Ombyggingen startet i juni 2010, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juni 2012. Arbeidet i 2012 finansieres med midler som er tildelt tidligere.

For 2012 er det sett av statlige midler til videre planlegging, prosjektering og andre forberedelser med sikte på anleggsstart i 2013 på strekningen E39 Svegatjørn – Rådal. 

Innenfor foreslåtte bevilgninger til trafikksikkerhetstiltak er det satt av midler til omlegging av kryss ved Vabakken på E39.

• Riksveg 7/riksveg 13  Hardangerbrua

454 millioner kroner er satt av til Hardangerbrua, i Ulvik og Ullensvang kommuner. Av de foreslåtte midlene forutsettes 374 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet blir finansiert med bompenger, lokale tilskudd, innsparte ferjetilskudd og ordinære statlige bevilgninger. Brua blir bygd som tofelts hengebru med gang- og sykkelveg. Brua får et hovedspenn på 1310 meter og en samlet lengde på 1380 meter. Prosjektet omfatter også 2,4 kilometer tunnel, 0,8 kilometer veg i dagen og nær en kilometer gang- og sykkelveg fram til brua. De første anleggsarbeidene tok til i februar 2007, og prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk sommeren 2013.

• Vossapakka

332 millioner kroner er satt av til Vossapakka. Av dette beløpet vil 256 millioner kroner bli stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

 Disse prosjektene inngår i Vossapakka:
- Riksveg 13 Øvre Granvin – Voss grense i kommunene Granvin og Voss. Prosjektet omfatter om lag 5,2 kilometer ny veg. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember i år mot tidligere forutsatt sommeren 2012.
- Riksveg 13 Mønshaug – Palmafoss i Voss kommune, med bygging av 3,5 kilometer ny veg. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember i år, mot tidligere forutsatt sommeren 2012. 
- Omlegging av E16 forbi Voss sentrum, med bygging av 3,4 kilometer ny veg nord for sentrum, medregnet en om lag 2,4 kilometer lang tunnel. Prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2013

I Vossapakka er det i tillegg lagt til grunn midler til ombygging av kryss på E16 ved Stanghelle i Vaksdal kommune. 

• E16

Innenfor den statlige rammen for E16 Sandvika – Bergen er det satt av midler til å videreføre arbeidene med ombygging av E16 ved Skulstadmo.

• Riksveg 55 i Bergen – kollektivfelt

I budsjettforslaget er det lagt til grunn anleggsstart for byggingen av dobbeltsidig kollektivfelt på en om lag 900 meter lang strekning på riksveg 555 mellom Breivikskiftet og Drotningsvik i Bergen. Utbyggingen finansieres med forskudd fra Hordaland fylkeskommune. 

• Vegtilsynet – på Voss

Samferdselsdepartementet tar sikte på at det nye statlige tilsynet med veginfrastrukturen for offentlig veg skal sette i verk tilsynsvirksomheten i første halvdel 2012. Regjeringen foreslår en bevilgning på 11,2 millioner kroner.  Samferdselsdepartementet har besluttet å legge tilsynet til Voss.


Luftfart

12 millioner kroner er foreslått til å videreføre det statlige driftstilskuddet til Stord Lufthamn, Sørstokken.


Jernbane

• Bergen stasjon – Fløen og Ulriken tunnel

Arbeidet med planlegging av nytt signal- og sikringsanlegg på strekningen Bergen stasjon – Fløen og planlegging av Ulriken tunnel gjenopptas når plangrunnlaget og anskaffelsesstrategi for nye signalanlegg er avklart.

• Bergensbanen

Prosjektet med å byggje nytt fjernstyringsanlegg (CTC) på Bergensbanen skal etter planen blir ferdig 2012. Endringer i prosjektet gir en økt kostnadsramme til 67 millioner kroner. Det er risiko knyttet til framdrift, kostnad og omfanget av signaltekniske oppgaver og løsninger for automatisk togkontroll (ATC).

Voss stasjon er en av de mest trafikkerte stasjonene på Bergensbanen. Stasjonen rustes opp til å bli et mer effektivt kollektivknutepunkt med økt sikkerhet og bedre tilgjengelighet. Arbeidet med oppgraderingen blir videreført i 2011. Ombyggingen har en kostnadsramme på 185 millioner kroner. Det settes av 50 millioner kroner til prosjektet i 2012.


Belønningsordningen

Regjeringen har satt av 411 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport, god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mindre bruk av bil i byområder. Samferdselsdepartementet har tidligere inngått fireårige avtaler med Sør-Trøndelag/Trondheim, Vest Agder/Kristiansandsområdet, Buskerudbyen og Bergen/Hordaland om tildelinger fra belønningsordningen. Avtalene forutsetter at byområdene vedtar restriktive tiltak for å dempe personbiltrafikken. Beløpet skal dekke utgifter til de allerede inngåtte avtalene.

Forutsatt at Hordaland gjennomfører de tiltakene som går fram av avtalene, og med forbehold om Stortingets vedtak, er Bergen/Hordaland tildelt 150 millioner kroner i 2012.


Sogn og Fjordane

Veg

• E39

120 millioner kroner er foreslått til E 39 Torvund – Teigen. Prosjektet omfatter en om lag 5,5 kilometer lang strekning i Høyanger kommune. Om lag 2,6 kilometer blir lagt i tunnel. Bygging av gang- og sykkelveg og tilpassing til lokalvegsystemet inngår i prosjektet. Den nye vegen vil føre til en innkorting av E39, Kyststamvegen, med 0,9 kilometer. Anleggsarbeidene tok til i desember 2009, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten i desember 2012.

I budsjettforslaget er det satt av midler til å videreføre arbeidet med prosjektet E39 Anda ferjekai, og det er også foreslått midler til E39 Lavik ferjekai.

I tillegg er det satt av midler til videre planlegging, prosjektering og andre forberedelser med sikte på anleggsstart i 2013 på deler av strekningen E39 Vadheim – Sande – Førde.

• E39 Kvivsvegen

200 millioner er kroner er foreslått til E39 Kvivsvegen. Prosjektet omfatter omlegging av E39 i ny trasé gjennom Kniven, med vel 17 kilometer ny veg fra Grodås i Hornindal kommune i Sogn og Fjordane til Geitvika i Volda kommune i Møre og Romsdal og om lag 3 kilometer sideveger og 1,5 kilometer gang- og sykkelveg. En om lag 6,5 kilometer lang tunnel, tre korte tunneler og to bruer inngår også i prosjektet. Prosjektet vil gi ferjefri riksveg mellom Nordfjord og Sunnmøre og knytte sammen en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Anleggsarbeidet tok til i januar 2009, og prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk i desember 2012.

• E 16

215 millioner kroner er foreslått til E16 Smedalsosen – Maristova – Borlaug. Prosjektet omfatter omlegging av en om lag 11 kilometer strekning. Ved Borlaug skal det bygges rundkjøring og ny bru for riksveg 52. Gjennom den trange, nederste delen av dalføret skal det bygges en om lag fire kilometer lang tunnel opp til Maristova. Utbyggingen vil fjerne fire rasutsatte punkt på strekningen. Ny Honung bru på E16 og forskjæringene til tunnelen ble utført som egen entreprise i 2011. Arbeidene på hovedentreprisen startet i september i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2014. 

I budsjettforslaget er det lagt opp til å fullfinansiere utbedringen av E16 på strekningen Seltun – Stuvane i Lærdal kommune.

• Riksveg 15 Otta – Måløy

For hele strekninga riksveg 15 Otta – Måløy er det foreslått en statleg ramme på 109,9 millioner kroner til investeringstiltak. Innanfor denne rammen har en prioritert midler til å videreføre strakstiltak i Strynefjellstunnelene i Sogn og Fjordane. Midlene i 2012 går i hovedsak til å utbedre gjenstående problemer med vannlekkasjer og skader på kjørebanen og isproblemer om vinteren. Tiltak for å sikre 4,2 meter frihøyde inngår også i arbeidet.

I tillegg prioriteres arbeid med en del mindre utbedringer og trafikksikkerhetstiltak, blant annet videreføring av arbeidet med å utbedre strekningen Rise bru – Stryn øst.

• Riksveg 5

I budsjettforslaget for 2012 er det lagt til grunn statlige midler til prosjektering av riksveg 5 Loftesnes bru, med sikte på anleggsstart i 2013.


Møre og Romsdal

Veg

• E39 Kvivsvegen

200 millioner er kroner er foreslått bevilget til E39 Kvivsvegen. Prosjektet omfatter omlegging av E39 i ny trasé gjennom Kniven, med vel 17 kilometer ny veg fra Grodås i Hornindal kommune i Sogn og Fjordane til Geitvika i Volda kommune i Møre og Romsdal og om lag 3 kilometer sideveger og 1,5 kilometer gang- og sykkelveg. En om lag 6,5 kilometer lang tunnel, tre korte tunneler og to bruer inngår også i prosjektet. Prosjektet vil gi ferjefri riksveg mellom Nordfjord og Sunnmøre og knytte sammen en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Anleggsarbeidet tok til i januar 2009, og prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk i desember 2012.


• E 39 Hjartåberga

105 millioner kroner er foreslått som statlig bevilgning til E39 Hjartåberga. Prosjektet omfatter rassikring av den åtte kilometer lange strekningen mellom Årset og Løvikneset i Volda kommune. Ved Hjartåberga er det lagt opp til å bygge en om lag 3,5 kilometer lang tunnel. I tillegg skal eksisterende veg utbedres med til dels ny linjeføring. Den eksisterende Årsettunnelen på 250 meter skal utbedres. I prosjektet inngår også om lag en kilometer nye sideveger, 0,6 kilometer gang- og sykkelveg, rasteplass med døgnhvileplass ved Hjartåelva og tosidig kontrollplass ved Hunnes. Anleggsarbeidene tok til i desember 2010, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2013.

• E39 Festøy ferjekai

For 2012 er det foreslått midler til å videreføre ombyggingen av Festøy ferjekai på E39.


• E39 Knutset – Høgset

45 millioner kroner er satt av til E39 Knutset – Høgset. Midlene i 2012 forutsettes i sin helhet stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter en strekning på 4,5 kilometer, medregnet en tunnel på 0,7 kilometer. E39 blir innkortet med 1,4 kilometer. Utbyggingen på strekningen Knutset – Høgset skjer i sammenheng med utbyggingen på E39-strekningen Astad – Knutset. Anleggsarbeidene startet i november 2009, og prosjektet ventes åpnet for trafikk våren 2013. 

• E136 Dombås – Ålesund med tilknytningsveger

Over budsjettposten for ”Rassikring” er det foreslått en statlig ramme på 10 millioner kroner til E136 Dombås - Ålesund. Midlene skal fullt ut nyttes til prosjektet E136 Vågstrandstunnelen. Denne prioriteringen er avhengig av at Stortinget slutter seg til delvis bompengefinansiering av dette prosjektet og prosjektet E136 Tresfjordbrua.

Prosjektet E 136 Tresfjordbrua omfatter bygging av om lag 2,8 kilometer ny veg. Selve brua er på 1,2 kilometer, og bruprosjektet omfatter også en sjø- og landfylling på 0,8 kilometer, der overskuddsmassene fra Vågstrandstunnelen blir nyttet. Bygging av lokalveger, med tilbud for gående og syklende, er ellers en del av prosjektet. Tresfjordbrua fører til en innkorting av E136 på om lag 13 kilometer.

Vågstrandtunnelen omfatter en om lag 3,6 kilometer lang tunnel. I tillegg inngår om lag 1,2 kilometer ny veg i dagen. Også omlegging av lokalveger og bygging av gang- og sykkelveg inngår i prosjektet.

 Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen. Det foreligger godkjente reguleringsplaner for prosjektene, og arbeidet med ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Regjeringen vil vurdere kvalitetssikringens anbefalinger nærmere før det tas endelig stilling til prosjektet. Foreslåtte statlige midler i 2012 er med forbehold om regjeringens endelige behandling og at det blir tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering.


• Riksveg 70

16 millioner kroner er avsatt til riksveg 70 Brunneset – Øygarden. Midlene forutsettes settes stilt til disposisjon av bompengeselskapet, og går til gjenstående arbeider. Anleggsarbeidene tok til i august 2009, og hele strekningen vil være åpnet for trafikk i november i år.

Til prosjektet riksveg 70 Oppdølsstranda er det foreslått 216 millioner kroner over budsjettposten ”Rassikring”. Prosjektet omfatter en 9 kilometer lang strekning, der 7,6 kilometer skal legges i tunnel. Bygging av om lag 0,5 kilometer gang- og sykkelveg inngår også i prosjektet. Anleggsarbeidene startet i august i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2014.

Innenfor den statlige rammen for riksveg 70 Oppdal – Kristiansund er det satt av midler til å starte bygginga av gang- og sykkelveg langs riksveg 70 på strekninga Mo (Ålvundeid) – Åram i Møre og Romsdal. I tillegg settes det av midler til fullfinansiering av utbedringsarbeider i Freifjordtunnelen på riksveg 70.

• Møre og Romsdal fylkeskommune – og forskottering av E39-prosjekt i Sør-Trøndelag

I budsjettforslaget blir det elles vist til at Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har gått inn for å forskottere inntil 100 millioner kroner til prosjektet E39 Harangen – Høgkjølen i Sør-Trøndelag. Det foreligger ikke godkjente reguleringsplaner for prosjektet. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til saken når tilstrekkelige avklaringer foreligger.

 

Sør-Trøndelag

Veg

• E 39

I budsjettforslaget blir det vist til at Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har gått inn for å forskuttere inntil 100 millioner kroner til prosjektet E39 Harangen – Høgkjølen i Sør-Trøndelag. Det foreligger ikke godkjente reguleringsplaner for prosjektet. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til saken når tilstrekkelige avklaringer foreligger.

• Miljøpakken for transport i Trondheim

En stor andel av bompengene i forbindelse med Miljøpakken går til de store vegprosjektene E6 Sentervegen – Tonstad og riksveg 706 Dorthealyst – Stavne. På lokalvegnettet fullføres utbyggingen i Forsøkslia på delstrekningen Kystadlia – Byåsvegen. I tillegg er det blant annet forutsatt gjennomført en rekke tiltak for økt sykkelbruk i Trondheim. Trafikksikkerhetstiltak i Trondheim sentrum blir dessuten prioritert. Det er også avsatt midler til å videreføre kollektivtrafikktiltak, blant annet innføring av sanntidssystem på en rekke holdeplasser og signalprioritering for kollektivtrafikken.

• E6

I budsjettforslaget er det lagt til grunn statlige midler til prosjektering og andre forberedende arbeider mede sikte på anleggsstart på prosjektene E6 Oppdal sentrum og E6 Vindalsliene – Korporals bru i 2013.

Det er satt av midler til å videreføre arbeidet med midtrekkverk og gang- og sykkelveg  på E6 mellom Hagen og Gyllan. For E6 i Trondheim er det også satt av midler til å videreføre kollektivtrafikktiltak.

95 millioner kroner er ført opp til prosjektet E6 Sentervegen - Tonstad, sør for Trondheim. Hele beløpet forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet inngår i Miljøpakken for transport i  Trondheim. Strekningen er 2,3 kilometer lang. Her skal en delstrekning op 1,3 kilometer utvides fra to til fire felt, mens resten av strekningen skal utvides fra fem til seks felt. Nytt Tillerkryss i to plan inngår i prosjektet, sammen med bygging av ny kollektivveg fra Sentervegen til Sivert Tonstads veg, bruer og underganger for gang- og sykkeltrafikken og støyskjerming for utsatte boliger langs vegen.  Forberedende arbeider startet høsten 2010, hovedarbeidene tar til høsten 2011, og hele prosjektet ventes ferdig i 2014.

730 millioner kroner er avsatt til E6 Nidelv bru – Grillstad E6 Nordre avlastningsveg i Trondheim. Av dette beløpet forutsettes 590 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet vil bli en del av et sammenhengende hovedvegsystem rundt Trondheim fra ny Nidelv bru (Pirbru) i vest til Grillstad i øst. Utbyggingen omfatter om lag 4,5 kilometer dels ny firefelts veg og dels utbedret veg. Om lag 2,4 kilometer av strekningen er tunnel. Etter en oppdatering av reguleringsplanen justeres prosjektet ved at alle vegene inn mot Rotvollkrysset får fire gjennomgående felt. Dette gjelder Omkjøringsvegen, Innherredsvegen og E6 nordover. Anleggsarbeidene startet høsten 2009. Det legges opp til å åpne deler av prosjektet for trafikk høsten 2013, mens hele prosjektet vil stå ferdig i 2014.   

• Riksveg 706 Dorthealyst - Stavne  

109 millioner kroner er avsatt til riksveg 706 Dorthealyst – Stavne, som inngår i prosjektet i Miljøpakken for transport i Trondheim. Prosjektet omfatter vel 420 meter ny veg, medregnet betongtunnel under jernbanesporene for Stavne – Leangsbanen og Dovrebanen. Bygging av om lag 800 meter gang- og sykkelveg og 200 meter kollektivgate er ellers noen av tiltakene i prosjektet.

Forberedende arbeider tok til våren 2010, hovedarbeidene startet i september i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2012. De foreslåtte midler i 2012 forutsettes i sin helhet stilt til disposisjon av bompengeselskapet.


Jernbane

• Trønderbanen

Gevingåsen jernbanetunnel: Gevingsåsen jernbanetunnel mellom Hommelvik i Sør-Trøndelag og Hell i Nord-Trøndelag fører til 1,7 kilometer kortere linje i forhold til tidligere trasé og kan redusere kjøretiden med om lag 5 minutter på strekningen Trondheim – Steinkjer. Tunnelen vil også gi økt kapasitet på strekningen mellom Hommelvik og Hell. Den vil dessuten redusere vedlikeholdsbehovet, sammenlignet med den rasutsatte traseen toget kjørte på før. Prosjektet startet i 2009, og tunnelen ble satt i drift i august 2011. Det er satt av 26 millioner kroner til avsluttende arbeider og sluttoppgjør i 2012.

Trondheim stasjon byggetrinn 1: Prosjektet omfatter nye adkomster til plattformene på stasjonen, heving av plattformer og nye plattformtiltak. Prosjektet er første trinn i en større utvikling av Trondheim stasjon. Det legges opp til byggestart i 2012. 41 millioner kroner er satt av til prosjektet i 2012.


Belønningsordningen

Regjeringen har satt av 411 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport, god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mindre bruk av bil i byområder. Samferdselsdepartementet har tidligere inngått fireårige avtaler med Sør-Trøndelag/Trondheim, Vest Agder/Kristiansandsområdet, Buskerudbyen og Bergen/Hordaland om tildelinger fra belønningsordningen. Avtalene forutsetter at byområdene vedtar restriktive tiltak for å dempe personbiltrafikken. Beløpet skal  dekke utgifter til de allerede inngåtte avtalene.

Forutsatt at Sør-Trøndelag/Trondheim gjennomfører de tiltakene som går fram av avtalene, og med forbehold om Stortingets vedtak, er Trondheimsregionen tildelt 110 millioner kroner i 2012.


Nord-Trøndelag

Veg

• E6

175 millioner kroner er avsatt til E6 Værnes – Kvithamar. Av dette beløpet er 155 millioner kroner forutsatt stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter en strekning på vel 5 kilometer mellom kryss med av- og påkjøring fra Trondheim lufthavn Værnes og Kvithammar, nord for Stjørdal. Vegen bygges som firefelts veg og vil på deler av strekningen avvikle både lokal- og fjerntrafikk. Omlegging av lokalvegsystemet og utvidelse av E14 inn mot kryss med E6 inngår i prosjektet. Arbeidet med delprosjektet ble gjennomført med forskutterte midler, og krysset sto ferdig i 2009. Anleggsarbeidene tok til i mai 2008, og resten av prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2013. 

40 millioner kroner er satt av til prosjektet E6 Harran – Nes bru. Prosjektet omfatter omlegging av E6 på en 2,2 kilometer lang strekning nord for Harran sentrum, medregnet ny bru over Namsen og en 1,2 kilometer lang miljøgate i sentrum. Anleggsarbeidene startes i november 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2014.

Det er satt av midler til å videreføre utbedringer på E6 ved Langstein og til videreføre bygging av midtrekkverk på E6 ved Svemarka og midtrekkverk og gang- og sykkelveger på strekningen Sparbu – Mære – Vist.


Jernbane

• Trønderbanen og Nordlandsbanen

Gevingåsen jernbanetunnel: Gevingsåsen jernbanetunnel mellom Hommelvik i Sør-Trøndelag og Hell i Nord-Trøndelag fører til 1,7 kilometer kortere linje i forhold til tidligere trasé og kan redusere kjøretiden med om lag 5 minutter på strekningen Trondheim – Steinkjer. Tunnelen vil også gi økt kapasitet på strekningen mellom Hommelvik og Hell. Den vil dessuten redusere vedlikeholdsbehovet, sammenlignet med den rasutsatte traseen toget kjørte på før. Prosjektet startet i 2009, og tunnelen ble satt i drift i august 2011. Det er satt av 26 millioner kroner til avsluttende arbeider og sluttoppgjør i 2012.

Det planlegges byggestart i 2012 på tømmerterminalen ved Formofoss stasjon på Nordlandsbanen (Grong kommune). Terminalen skal oppgraderes.

• Trønderbanen

Hell-Værnes og Stjørdalselva bru: Jernbaneverkets hovedplan for prosjektet Hell-Værnes omfatter tiltak for å øke hastigheten og kapasiteten over Hell stasjon på strekningen fra Gevingåsen tunnel forbi Hell stasjon og Værnes holdeplass. Stjørdalselva bru, som ligger mellom Hell stasjon og Værnes holdeplass, planlegges skiftet ut. Det er satt av 25 millioner kroner til vider planlegging av prosjektet med sikte på mulig oppstart i 2012. Samferdselsdepartementet kommer tilbake til dette.


Nordland

Veg


• E6 Nord-Trøndelag grense – Fauske, med tilknytningsvegene riksveg 80 og E10 

Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av E6 på Helgeland. Regjeringen vil først ta stilling til prosjektet etter at ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Det vil kunne bli aktuelt å fremme forslag om bruk av bompenger til første fase av utbyggingen av E6 på Helgeland i 2012. I denne forbindelse vil det vurderes om deler av utbyggingen eventuelt skal gjennomføres som såkalt utviklingskontrakt, hvor både utbygging, drift og vedlikehold er inkludert.

Prosjektet E6 Majavatn i Grane kommune skal fullfinansieres i 2012.

23 millioner kroner er foreslått bevilget til prosjektet riksveg 80 Røvika – Strømsnes. Prosjektet inngår i Vegpakke Salten fase 1 og omfatter omlegging av riksveg 80 over en 5,9 kilometer lang strekning i Fauske kommune. Utbyggingen vil føre til at riksveg 80 mellom Fauske og Bodø blir innkortet med 6,2 kilometer. Anleggsarbeidene startet i oktober 2008, og prosjektet ble åpnet for trafikk i august i år. Midlene til prosjektet i 2012 vil bli nyttet til sluttoppgjør. I tilegg til den foreslåtte bevilgningen på 23 millioner kroner er det lagt til grunn 11 millioner kroner i statlig tilbakebetaling til bompengeselskapet.

Til riksveg 80 Løding - Vikan er det avsatt 191 millioner kroner. Prosjektet inngår i den planlagte Vegpakke Salten fase 2a. Prosjektet omfatter bygging av om lag 2,1 kilometer ny veg, medregnet ny Tverlandet bru på om lag 700 meter. Prosjektet planlegges som firefelts veg med midtrekkverk over brua, og som tofelts veg på begge sider av brua. Om lag 1,9 kilometer gang- og sykkelveg inngår i prosjektet. Dette vil gi sammenhengende gang- og sykkelveg fra Tverlandet til Bodø sentrum. Utbyggingen vil føre til en innkorting av riksveg 80 mellom Fauske og Bodø på om lag to kilometer. Prosjektet vil fjerne et rasutsatt punkt ved Hopshamran og delfinansieres med midler fra budsjettposten Rassikring.  

På E6 i Nordland legges det blant annet opp til å fullfinansiere utbedringen i Dunderlandsdalen.

Innenfor den statlige rammen til E6 er det også lagt opp til å utbedre E6 Korgenfjelltunnelen.

Innenfor den statlige rammen til ”E6 Trondheim – Fauske, med tilknytninger”, er det også lagt opp til starte utbedringen av Umskardstunnelen på E12.

• E6 Bru over Rombakken – Hålogalandsbrua

I budsjettforslaget vises det til at det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansering av utbyggingen av E6 bru over Rombakken, Hålogalandsbrua. Det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2). Forutsatt tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering, kan det være mulig med anleggsstart i 2012 med bompenger. Regjeringen vil først ta stilling til prosjektet etter at den eksterne kvalitetssikringen er gjennomført.


• E10

Til rassikringsprosjektet E10 Solbjørnneset – Hamnøy er det foreslått 120 millioner kroner. Prosjektet omfatter flere rasoverbygg på til sammen om lag 0,8 kilometer, brede grøfter og voller. På delstrekningen Akkarvikodden – Hamnøy, gjennom Hamnøyfjellet, skal det bygges en tunnel på vel 1,4 kilometer. Anleggsarbeidene startet i september 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2014.

I budsjettforslaget er det ellers prioritert midler til bygging av gang- og sykkelveg på E10 mellom Borg og Leknes. Det legges også opp til midler til tiltak for å sikre nødvendige sikkerhetsgodkjenning av tunnelene på E10 Lofast.


Jernbane

• Nordlandsbanen

Grunnarbeidet med ombygging av Bodø godsterminal vil bli ferdig i 2012.

Fjernstyring av Nordlandsbanen: Delprosjektet Grong – Mosjøen ble ferdig i 2010, mens strekningen Eiterstraumen – Mosjøen overføres til delprosjektet Mosjøen – Bodø. Prosjektet er inntil videre stanset i påvente av avklaring av nytt signal- og sikringsanlegg.  Videre framdrift og ny kostnadsramme vil bli avklart etter at Jernbaneverket har gjennomført installasjon av nytt sikringsanlegg på Sandnes – Stavanger og Ganddal godsterminal.


Troms

Veg

• Tromsøpakke 2

Det er satt av midler til oppfølging av statens forpliktelser i forbindelse med Tromsøpakke 2. Midlene er forutsatt benyttet til å tilbakebetale lån i forbindelse med utbedringen av Langnestunnelen på riksveg 862. I tillegg kommer kompensasjon for innkreving av merverdiavgift på drivstoffavgiften. Kompensasjonen er forutsatt nyttet til å styrke satsingen på gang- og sykkeltiltak.

• E 8 i Lavangsdalen

Innenfor den statlige rammen for ”E6 Fauske – Nordkjosbotn med tilknytninger” legges det opp til å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak på E8 i Lavangsdalen, blant annet oppstart av utbyggingen av midtrekkverk.


Finnmark

Veg

• E6 Vest for Alta

Til hovedprosjektet E6 Vest for Alta er det foreslått å bevilge i alt 320 millioner kroner. I tillegg er det regnet med 44 millioner kroner i bompenger. Størstedelen av midlene går til arbeid på de to prosjektene Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft og Jansnes – Halselv, mens en mindre del går til planlegging og kjøp av grunn.

279 millioner kroner er foreslått til E6 Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft i Alta kommune. Prosjektet er en del av E6 vest for Alta og omfatter delvis bygging av ny veg og delvis utbedring av eksisterende veg på en om lag 9,3 kilometer lang strekning. Fem bruer, medregnet kryssing av Kåfjorden, tre tunneler, bygging av gang- og sykkelveg og omlegging av lokalvegnettet inngår i prosjektet. Brua over Kåfjorden er 390 meter lang. Prosjektet vil føre til en innkorting av E6 med om lag 6 kilometer. Anleggsarbeidene tok til i mars 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2013. Av de foreslåtte midlene i 2012 forutsettes 44 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.  

Til prosjektet E6 Jansnes – Halselv, som er en del av E6 vest for Alta, er det foreslått 65 millioner kroner. Prosjektet omfatter en strekning på 3,3 kilometer, med delvis utbedring av eksisterende veg og delvis omlegging av E6 med tunnel fra Talvik til Halselv. Gjennom Talvik sentrum gjennomføres trafikksikkerhetstiltak og bygging av i alt 1,6 kilometer gang- og sykkelveg/fortau. Prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2013.

• Riksveg 94

Det er satt av midler til blant annet å viderføre utbedringen av riksveg 94 mellom Skjåholmen bru og Kargenes bru. Midler er også satt av til å videreføre trafikksikkerhetstiltak og opprusting av vegnettet i Hammerfest sentrum, blant annet på deler av riksveg 94.

Statsbudsjettet 2012 (samferdsel) 

Pressemeldingar om statsbudsjettet 2012: