Historisk arkiv

Firefelts E18 Bommestad – Sky: Ferdig i 2017, koster 4,2 milliarder kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Ny firefelts veg ved Larvik er siste etappe i utbyggingen av firefelts E18 gjennom Vestfold. Når prosjektet åpnes for trafikk i 2017 blir det dermed sammenhengende firefelts veg fra Oslo til Langangen i Telemark. Utbyggingen betyr tryggere trafikk, med bedre flyt, kortere reisetid og bedre forhold for myke trafikanter og miljø.

- Ny firefelts veg ved Larvik er siste etappe i utbyggingen av firefelts E18 gjennom Vestfold. Når prosjektet åpnes for trafikk i 2017 blir det dermed sammenhengende firefelts veg fra Oslo til Langangen i Telemark. Utbyggingen betyr tryggere trafikk, med bedre flyt, kortere reisetid og bedre forhold for myke trafikanter og miljø.

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med forslag om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Bommestad – Sky i Larvik kommune i Vestfold.

Forslaget ble lagt fram i statsråd i dag.

Prosjektet omfatter bygging av 6,7 kilometer ny firefelts veg med 23 meters bredde. Det legges opp til anleggsstart i 2013. I utbyggingen inngår blant annet disse tiltakene:

  • Bygging av ei 570 meter lang skråstagbru bru som delvis går over Farrisvannet.
  • To tunneler på om lag 2,8 kilometer og 1,3 kilometer, henholdsvis øst og vest for Farrisvannet.
  • Nytt toplanskryss ved Farriseidet.
  • Ombygging av lokalvegsystemet i området, med blant annet fem bruer og 4,6 kilometer gang- og sykkelveg, medregnet ombygging av dagens E18 til gang- og sykkelveg mellom Bommestad og Lovisenlund. Det vil også bli gjennomført omfattende landskapsarbeider ved Farrisvannet.  

Utbyggingen er anslått å koste i alt 4,2 milliarder kroner, og skal finansieres ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger. I forslaget legges det opp til 1,2 milliarder kroner i bevilgninger over statsbudsjettet og 3 milliarder kroner i bompengemidler.

Det har tidligere vært lagt til grunn en bomtakst på 77 kroner (2010-prisnivå) på strekningen Gulli i Vestfold – Langangen i Telemark. Dette utgjør 86 kroner i 2013-prisnivå. Som følge av blant annet betydelige kostnadsøkninger i prosjektet er det gjort nye beregninger av bomtaksten. Kostnadsøkningene har blant annet sammenheng med at man har imøtekommet lokale ønsker om lengre tunnel enn det Statens vegvesen gikk innfor. I forslaget blir det lagt opp til at samlet takst for lette kjøretøy (under 3500 kilo) blir 88 kroner. Dette er vesentlig lavere enn beløpet på 115 kroner (2011-prisnivå) som i lokalpolitiske vedtak ble satt som øvre grense for akseptabel takst.

Når siste etappe av E18 i Vestfold er ferdig utbygd og de endelige kostnadene og den faktiske trafikken gjennom de sju bomstasjonene i Vestfold er kjent, vil Samferdselsdepartementet ta initiativ til en ny vurdering av takstnivået.


Flere opplysninger og kartskisser - se: