Historisk arkiv

Eiermelding om Avinor AS:

Regjeringen positiv til investeringsplan på 20,6 milliarder og åpner for at flysikringsvirksomheten blir eget datterselskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Avinor har en viktig rolle som forvalter av statens luftfartsinfrastruktur. Selskapet skal fortsatt eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner og en samlet flysikringstjeneste i Norge, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

- Avinor har en viktig rolle som forvalter av statens luftfartsinfrastruktur. Selskapet skal fortsatt eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner og en samlet flysikringstjeneste i Norge, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Les og last ned eiermeldingen: Meld. St. 38 (2012-2013) Verksemda til Avinor AS

I Nasjonal transportplan 2014-2023 legger regjeringen til grunn at en vil sikre Avinor rammevilkår som gjør selskapet i stand til å opprettholde og videreutvikle et framtidsrettet og effektivt lufthavnnett.

Finansiering
Regjeringen er positiv til Avinors investeringsplan på 20,6 milliarder kroner for perioden 2013-2017. Planen inneholder tiltak som vil øke kapasiteten ved lufthavnene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, samt en rekke prosjekt ved øvrige lufthavner. Avinors planer er nærmere omtalt i Nasjonal transportplan.

Prognoser viser at trafikken for Avinors lufthavner vil vokse fra 46 millioner passasjerer årlig i 2012 til 58 millioner passasjerer årlig i 2020.

Regjeringen legger til grunn at hoveddelen av investeringene kan gjennomføres uten kapitaltilskudd fra staten. Det blir ikke foreslått kapitaltilførsel til Avinor på nåværende tidspunkt. Samferdselsdepartementet vil likevel følge utviklingen nøye. Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til Stortinget i løpet av 2014 med en oppdatering av fremdriften i Avinors investeringsplan og en fornyet vurdering av de finansielle rammevilkårene for Avinor.

Flysikringsdivisjonen kan skilles ut som eget datterselskap
For å skille mellom forretningsområdene lufthavndrift og flysikringstjeneste åpner regjeringen for at Avinor kan skille ut flysikringsdivisjonen som et eget datterselskap.

Det stilles nye krav til både samarbeid og ytelsesstyring for flysikringstjenesteleverandører gjennom det felles europeiske luftrommet, som Norge er en del av gjennom EØS-avtalen.

Avinor skal ikke engasjere seg i leveranse av flysikringstjenester i utlandet utover Norges deltagelse i den nordeuropeiske luftromsblokken NEFAB (North European Functional Airspace Block). Regjeringen har ikke som mål å konkurranseutsette flysikringstjenestene i Norge, men åpner likevel for at lufthavner som står utenfor Avinor kan kjøpe flysikringstjenester fra andre leverandører enn Avinor.

Lufthavninvesteringer i Nord-Norge
Regjeringen er positiv til at Avinor planlegger videre for en investering i ny lufthavn på Helgeland i Mo i Rana. Det skal arbeides videre med regionalpolitiske avklaringer og en bred vurdering av de regionale konsekvensene ved en eventuell endring av lufthavnstrukturen. Regjeringen varsler at Avinor vil bli tilført midler for å kunne gjennomføre investeringen,

Regjeringen er positiv til at Avinor planlegger videre med sikte på å etablere en ny lufthavn i Hammerfest. For å kartlegge lokalisering i Hammerfest, er det behov for ytterligere vurderinger. Regjeringen varsler at Avinor vil bli tilført midler for å kunne gjennomføre investeringen.

For Bodø lufthavn skal det startes en prosess for å få på plass en langsiktig løsning for sivil luftfart. I Lofoten er det behov for ytterligere vurderinger i spørsmålet om ny lufthavnsløsning.

Rammevilkår
Det er Samferdselsdepartementet som fastsetter avgiftene for Avinors lufthavn- og flysikringstjenester. Regjeringen åpner for at en kan vurdere å øke avgiftene i tråd med konsumprisindeksen.

Norge har inngått en avtale om samarbeid om en nordeuropeisk luftromsblokk NEFAB. Regjeringen venter at Avinor tar en aktiv rolle i NEFAB-samarbeidet og at samspillet vil gi kostnadsbesparelser for Avinor.

Les og last ned eiermeldingen: Meld. St. 38 (2012-2013) Verksemda til Avinor AS


Om Avinor
Avinor AS er et statlig aksjeselskap med sektorpolitiske mål, heleid av Samferdselsdepartementet, med ansvar for å forvalte statlig luftfartsinfrastruktur. Selskapets samfunnsoppdrag er å eie, drive og utville et landsomfattende nett av lufthavner for sivil sektor og en samlet flysikringstjeneste for sivil og militær sektor. Staten avgjør hvilke lufthavner selskapet skal drive. Avinor skal i størst mulig grad være selvfinansierende gjennom hovedvirksomheten og fra kommersiell virksomhet ved lufthavnene. Markedsverdien av Avinor er vurdert til 10,3 milliarder kroner.