Historisk arkiv

Samferdselsministeren inviterer næringen til å delta i arbeidsgruppe om kabotasje

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Hensikten med å opprette en arbeidsgruppe er at myndighetene og næringen kan få en felles forståelse av hva som er de store utfordringene ved kabotasje. Videre skal gruppa se på prioriteringen mellom utfordringene og hvilke tiltak som eventuelt kan gjøres. Dette vil kunne danne et viktig grunnlag for videre oppfølgning av kabotasjeproblematikken, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Gjeldende kabotasjeregelverk innebærer at en utenlandsk godstransportør kan utføre tre turer internt i Norge i løpet av sju dager etter lossing av en internasjonal last.

Etter EU-utvidelsen har det vært en kraftig økning i utenlandske transportører som utfører oppdrag internt i Norge.

Samferdselsdepartementet inviterer organisasjonene NHO Transport, NHO Transport og logistikk, Norges Lastebileier-Forbund, Yrkestrafikkforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund til å delta med en person hver i arbeidsgruppen. Fra myndighetssiden deltar representanter fra Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet og politiet. Samferdselsdepartementet vil lede arbeidsgruppen, mens sekretariatsfunksjonen ivaretas av departementet i samarbeid med Vegdirektoratet.

Arbeidsgruppens mandat er tredelt. For det første skal den gjøre rede for gjeldende rett på området og beskrive situasjonen i markedet. Videre skal gruppen komme med tilråding til mulige tiltak innenfor gjeldende regelverk som blant annet kan føre til bedre og mer effektiv kontroll av kabotasje. For det tredje skal arbeidsgruppen komme med anbefaling til mulige endringer i regelverket for kabotasje som kan danne grunnlag for det videre arbeidet med påvirkning av utviklingen av EØS-retten.

Tiltakene skal bli presentert i en rapport som skal inneholde:

- En faktadel med beskrivelse av situasjonen i markedet og dagens regelverk
- Utfordringer i markedet og ved dagens regelverk
- Anbefaling av mulige tiltak innenfor gjeldende regelverk, særlig med hensyn til bedre kontroll
- Anbefaling av hvilke momenter som bør ligge til grunn for påvirkning av et eventuelt framtidig/revidert kabotasjeregelverk

Rapporten skal være ferdigstilt innen 1. mars 2014 og være offentlig tilgjengelig.

Oppfølging av rapporten vil bli vurdert av Samferdselsdepartementet i de ordinære beslutningsprosessene.