Historisk arkiv

Samferdselsdepartementet

Statlig reguleringsplan for E8 Sørbotn – Laukslett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Miljøverndepartementet vil ta i bruk statlig reguleringsplan for vegprosjektet E8 Sørbotn – Laukslett, langs Ramfjorden i Tromsø kommune. Bruken av statlig reguleringsplan er i tråd med en anmodning fra Samferdselsdepartementet til Miljøverndepartementet.

- Varslede innsigelser til østre alternativ og hensynet til trafikksikkerhet for de som bor langs veien i dag, gjør at Miljøverndepartementet mener det må tas i bruk statlig plan for å få realisert vegen, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

- For å sikre framdrift for den prioriterte utbyggingen av E8 langs Ramfjorden er det nå nødvendig med en endelig avklaring av planene for prosjektet. Vi må bort fra den fastlåste plansituasjonen som fører til at nødvendig utbygging skyves ut i det uvisse, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

I Nasjonal transportplan 2014-2023 legger regjeringen opp til mer aktiv bruk av statlig plan i saker som gjelder utbygging av infrastruktur i transportnettet.  

Dagens trase for E8 er ulykkesutsatt og gir dårlig nærmiljø og trafikksikkerhet. Tromsø kommune vedtok i 2008 at utbyggingen av E8 langs Ramfjorden skulle gjennomføres på vestre side av fjorden. På grunnlag av vedtaket fra Tromsø kommune om ”vestre alternativ” utarbeidet så Statens vegvesen et forslag til reguleringsplan, som høsten 2011 ble sendt til Tromsø kommune for sluttbehandling. I april 2012 avviste Tromsø kommunestyre Statens vegvesens forslag til reguleringsplan og ba samtidig vegvesenet om å utarbeide reguleringsplan for ”østre alternativ”.

Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet mener det er grunnlag for bruk av statlig plan for å få framdrift i denne vegsaken.


For flere opplysninger:

Brev av 22. august 2013 fra Samferdselsdepartementet til Miljøverndepartementet (pdf)
Brev av 03. september 2013 fra Miljøverndepartementet til Samferdselsdepartementet (pdf)