Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014:

Bevilgningene til veg og bane har økt med 90 prosent siden 2005

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 45,2 milliarder kroner til samferdsel i 2014 – en økning på 6,3 milliarder eller 16, 3 prosent fra saldert budsjett 2013. Bevilgningene til veg og bane har alene økt med nær 90 prosent siden regjeringen tok over i 2005.

Regjeringen har holdt det den har lovet på samferdselsområdet. Nasjonal transportplan (NTP), som rulleres hvert fjerde år, er mer enn oppfylt. Det gjelder både NTP 2010-2019 og den som ble lagt fram fire år før.

I vår la regjeringen fram forslag til NTP 2014-2023 der planrammen ble økt med 167 milliarder kroner sammenlignet med en videreføring av 2013-nivået. Med forslaget til 2014-budsjett ligger regjeringen foran skjema i oppfølging av den nye NTP-en.

Trenden er snudd for samferdsel

- Regjeringen har snudd en trend. For få år siden ble samferdselsbevilgningene brukt til å styre konjunkturene. Samferdsel var noe man satset på i dårlige tider for å få fart på økonomien. Slik er det ikke lenger, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

- Mange år med altfor lite penger til samferdsel har ført til at vi har en samferdselsinfrastruktur med for dårlig standard. Det tar tid å rette opp. Etter åtte år med betydelig økte bevilgninger, begynner vi imidlertid å se resultater:

1000 km ny veg og færre drepte

Bygge- og vedlikeholdsaktiviteten har aldri vært større: I perioden 2005-2013 er nesten 1000 km riksveg åpnet for trafikk, under bygging eller klar til byggestart. Inkludert prosjektene som settes i gang i 2013 vil antall km firefelts veg være nær doblet siden 2005.

Regjeringen har mer enn doblet antall km møtefri riksveg siden 2005. Dette betyr nær 400 km ny trafikksikker veg. Med forslaget til 2014-budsjett vil det totalt være 866 km møtefri veg per 1.1. 2015.

- Bedre veger gir – sammen med andre tiltak – bedre trafikksikkerhet. Tallet på trafikkdrepte er redusert med 35 prosent i vår regjeringsperiode, sier samferdselsministeren.

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 22,7 milliarder kroner til vegformål i 2014. Det vil si en økning på 1,7 milliarder eller vel 8 prosent fra saldert budsjett 2013. Inkludert 2014-forslaget vil bevilgningene til veg ha økt med 63 prosent siden 2005 (i faste priser).

InterCity-utbyggingen i full gang

Regjeringen ønsker å fortsette den betydelige opptrappingen av bevilgningene til jernbane og foreslår å sette av totalt 18,7 milliarder kroner til jernbaneformål i 2014. Det er en økning fra saldert budsjett 2013 på 4,3 milliarder kroner eller vel 30 prosent.

Med dette forslaget inkludert er bevilgningene til jernbane økt med 158 prosent i faste priser siden 2005. Ser vi på bevilgningene til investeringer alene, er de økt med så mye som 405 prosent.

- Vi ser tydelige resultater av regjeringens satsing på jernbane, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Viktige deler av InterCity-strekningene er under full bygging. Dette gjelder Farriseidet–Porsgrunn og Holm–Holmestrand–Nykirke på Vestfoldbanen og Langslet–Kleverud på Dovrebanen. Disse prosjektene videreføres i budsjettforslaget for 2014.

Follobanen – med nytt dobbeltspor Oslo–Ski (22 km) – kan få byggestart i 2014. I budsjettforslaget er det også lagt opp til oppstart for modernisering av jernbanen på strekningen Voss-Bergen med byggestart på ny Ulriken tunnel (om lag 10 km dobbeltspor). Det legges også opp til at prosjektet med modernisering og elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen starter opp med byggestart på dobbeltspor Hell–Værnes og ny jernbanebru over Stjørdalselva.

9 av 10 tog i rute

I tillegg til å bygge nytt har regjeringen satset massivt på vedlikehold og fornyelse, særlig rundt Oslo – selve navet i jernbaneinfrastrukturen.

Innsatsen har ført til en mer punktlig jernbane. Over 90 prosent av persontogene var i rute i 2012 – og kundeundersøkelser viser at flere togpassasjerer er fornøyde.

Miljøvennlig og sikker transport i storbyområdene

Regjeringen er opptatt av å møte transportutfordringene som følge av befolkningsveksten i storbyområdene på en måte som sikrer framkommelighet og sparer miljøet.

Regjeringen foreslår derfor å bevilge 945 millioner kroner til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” i 2014. Dette er en økning på 272 millioner kroner eller vel 40 prosent fra saldert budsjett 2013. Økningen er i tråd med Nasjonal transportplan 2014-2023 og med klimaforliket i Stortinget.

Fortsetter å sikre gode post- og teletjenester over hele landet

Til post- og teletjenester foreslår regjeringen å bevilge 602 millioner kroner, en økning på rundt 46 millioner kroner fra saldert budsjett 2013.

Regjeringen foreslår å bevilge 320 millioner kroner til statlig kjøp av post- og banktjenester, mens den til Post- og teletilsynet foreslår å bevilge rundt 282 millioner kroner. For å gjøre ekomnettene mer robuste og styrke beredskapsevnen, foreslås det å bevilge 59 millioner kroner til telesikkerhet og -beredskap, en økning på 31 millioner kroner fra 2013. 

Regjeringen foreslår videre å bevilge 50 millioner kroner i tilskudd til utbygging av bredbånd i områder der kommersielle aktører ikke finner dette lønnsomt.

Opprettholder flytilbud over hele landet

Til luftfartsformål foreslår regjeringen vel 973 millioner kroner. Midlene skal sikre et godt flytilbud i hele landet og omfatter blant annet 681 millioner kroner til kjøp av flytransporttjenester.

Regjeringen foreslår 194 millioner kroner til Luftfartstilsynet og rundt 63 millioner kroner til Statens havarikommisjon for transport, omtrent samme nivå som i 2013.