Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014:

Jernbaneinvesteringene økes med 63 prosent og kollektivtransporten i storbyene styrkes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Siden 2005 har regjeringen femdoblet jernbaneinvesteringene, fra om lag 2 milliarder kroner i 2005 til om lag 10 milliarder kroner i 2014. Foreslått bevilgning til jernbaneinvesteringer for 2014 er 63 prosent større enn i budsjettet for 2013. Det er også lagt opp til en større satsing på andre kollektivtransporttiltak, ikke minst i storbyområdene, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Til jernbaneformål foreslår regjeringen 18,7 milliarder kroner i 2014, en økning på vel 30 prosent fra saldert budsjett 2013. Det er satt av nær 1,8 milliarder kroner til særskilte transporttiltak innen kollektivtransport, en økning på nær 17 prosent fra 2013. 

Nyanlegg og andre investeringsprosjekter på jernbanenettet

På Østlandet er InterCity-utbyggingen er i full gang. Innen utgangen av 2024 vil det være sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg, Fredrikstad og Hamar. I 2014 starter modernisering av jernbanen på strekningen Voss-Bergen med bygging av nytt enkeltspor i Ulriken tunnel (vil gi 10,6 km med dobbeltspor). Neste år starter også prosjektet med modernisering og elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen med byggingen av dobbeltspor Hell-Værnes.
  
Investeringsbudsjettet til Jernbaneverket foreslås økt med nær 63 prosent i 2014, til 9,9 milliarder kroner. Dette sikrer blant annet anleggsstart eller videre framdrift for flere nyanlegg, med følgende forslag til bevilgninger:

• Nær 1,35 milliarder kroner til nytt dobbeltspor på strekningen Oslo – Ski (Follobanen). Det er lagt opp til videreføring av forberedende arbeider i 2014 med sikte på byggestart for tunnelen i 2014. Prosjektet omfatter blant annet 22 kilometer med nytt dobbeltspor, inkludert 19,5 i tunnel som planlegges bygd med to løp. Dobbeltsporet er nå planlagt ferdig i 2021.
• Vel 1,98 milliarder til videreføring av arbeidene på prosjektet Farriseidet – Porsgrunn. Arbeidet med strekningen startet i september 2012, og det 22,8 kilometer lange dobbeltsporet er planlagt ferdig sommeren 2018.
• 1,33 milliarder kroner til videreføring av arbeidene på prosjektet Holm – Holmestrand – Nykirke. Arbeidet startet i 2010, og dobbeltsporet på 14,1 kilometer skal etter planen være ferdig høsten 2016.
• Vel 1,02 milliarder kroner til videreføring av arbeidene på prosjektet Langset – Kleverud (Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen). Arbeidet med det 17 kilometer lange dobbeltsporet ble påbegynt sommeren 2012 og er planlagt ferdig i 2015.
• 590 millioner kroner til prosjektet Bergen - Arna (Vossebanen). I 2014 blir det anleggsstart for et nytt enkeltsporet løp i Ulriken tunnel, som er planlagt ferdig i 2018. Rehabilitering av eksisterende tunnelløp vil bli gjennomført etter at det nye tunnelløpet kan tas i bruk, og en dobbeltsporet tunnel på 10,6 kilometer skal stå ferdig i 2020. Prosjektet nytt dobbeltspor mellom Bergen stasjon og Fløen ble stanset i 2010 på grunn av manglende kapasitet innenfor signalfaget. I 2014 skal denne strekningen planlegges videre, og det legges opp til at det skal bygges et felles signal- og sikringsanlegg på hele strekningen mellom Bergen stasjon og Arna.  
• 154 millioner kroner til dobbeltspor på strekningen Hell–Værnes. I tillegg er det satt av 29 millioner kroner til ombygging av Værnes holdeplass. Dette er en del av det samlede prosjektet for modernisering og elektrifisering av Trønder- og
Meråkerbanen. Prosjektet Hell–Værnes omfatter bygging av dobbeltspor mellom Hell stasjon og Værnes holdeplass, inkludert utskifting av Stjørdal bru. I 2014 er det lagt opp til å gjennomføre forberedende arbeider. Prosjektet er planlagt ferdig i 2019. 
• 158 millioner kroner til videreføring av arbeidet med nytt signal- og sikringsanlegg (ERTMS/ETCS) og fjernstyring av Østfoldbanen, østre linje.  Utbyggingen er valgt som erfaringsstrekning for utbygging av ERTMS/ETCS på andre togstrekninger på det norske jernbanenettet. Erfaringsstrekningen planlegges tatt i bruk i 2015.
• 261 millioner kroner til nytt signal- og sikringsanlegg på dobbeltsporet Stavanger – Sandnes (Jærbanen) og Ganddal godsterminal. Signal- og sikringsanlegget skal settes i drift i tredje kvartal 2014. Det nye anlegget skal sørge for en mer fleksibel drift og bedre kapasitet ved avvik enn det eksisterende, midlertidige anlegget. Det nye signal- og sikringsanlegget er forberedt for senere innføring av ERTMS-teknologien.

Regjeringen har satt av 120 millioner kroner til planlegging og grunnerverv. Dette omfatter blant annet Jernbaneverkets arbeid med utbyggingsstrategien for InterCity-strekningene. Strategien skal legges fram for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2015. I tillegg er midlene for 2014 satt av til videre planlegging av prosjektet Sandbukta – Moss – Såstad. Dette omfatter bygging av 10 kilometer med dobbeltspor og ny stasjon i Moss. Sammen med Follobanen inngår dette prosjektet som en del av InterCity-utbyggingen på Østfoldbanen.

Bedre togtilbud i Østlandsområdet

Regjeringen foreslår 1,27 milliarder kroner til infrastrukturtiltak for å legge til rette for et bedre togtilbud i Østlandsområdet. Dette omfatter blant annet tilpassing av plattformer, forsterking av strømforsyning og tiltak for å øke kapasiteten for parkering og vending av tog. Det skal blant annet brukes130 millioner kroner til ombygging og gjenåpning av Steinberg stasjon, samt til ulike tiltak på Hokksund stasjon og ved Gullskogen stasjon i Drammen.  Det største prosjektet er ombygging av Høvik stasjon, hvor det er satt av 297 millioner kroner til videreføring av arbeidene i 2014. Tiltakene skal samordnes med innfasing av nytt togmateriell og innføring av ny grunnrute på Østlandet.  

Fornyelse i Oslo-området

Til fornyelse av kritisk infrastruktur i Oslo-området er det foreslått 243 millioner kroner. Arbeidene i hovedstadsområdet er krevende å gjennomføre uten at det skaper utfordringer for trafikkavviklingen. Alle fornyelsesarbeidene på strekningen Lysaker-Etterstad som krever lengre stopp i trafikken, er gjennomført. Detaljplanlegging på strekningene Lysaker-Sandvika og Etterstad – Lillestrøm har pågått i 2013. Midlene for 2014 er satt av til å følge opp inngåtte kontraktsforpliktelser.

Kapasitetsøkende tiltak

Til kapasitetsøkende tiltak på jernbanenettet foreslår regjeringen nær 511 millioner kroner. Midlene skal blant annet brukes til forlengelse av eksisterende eller bygging av nye kryssingsspor, forsterking av strømforsyning, modernisering av driftsbanegårder og godsterminaler og tiltak for tele- og IKT-systemer. I 2014 prioriteres blant annet kapasitetsøkende tiltak på Ofotbanen med videreføring av anleggsarbeidene på Bjørnfjell og planlegging og oppstart på Rombak, tiltak for å utbedre GSM-R-nettet (nødnettet på jernbanenettet) og utbedring av trafikkinformasjonssystemer.

Sikkerhet og miljø

Til sikkerhet og miljø har regjeringen foreslått 350 millioner kroner, inkludert 150 millioner kroner til videreføring av arbeidet med brannsikring i Oslotunnelen. Midlene er blant annet satt av til rassikring, sikring av og sanering av planoverganger og tunneltiltak. Målet er at alle tiltak skal bidra til å opprettholde eller forbedre sikkerhetsnivået på jernbanenettet.

Stasjoner og knutepunkter

Til stasjoner og knutepunkter har regjeringen foreslått 558 millioner kroner, inkludert 29 millioner kroner til ombygging av Værnes holdeplass som ble nevnt ovenfor.  Midlene skal blant annet brukes til bygging av ny holdeplass på Tverlandet sørøst for Bodø, til videreføring av ombyggingen av Trondheim stasjon, til ombygging av terminalen på Gardermoen, til plattformforlengelser på Kongsvingerbanen og til ombygging av flere stasjoner på Østfoldbanens østre linje i forbindelse med utbyggingen av anlegg med signal- og sikringsteknologien ERTMS.

Drift og vedlikehold

Regjeringen foreslår alt i alt nær 5,67 milliarder kroner til drift- og vedlikehold av jernbanenettet.  Dette er 7,3 prosent mer enn i saldert budsjett 2013.

Til drift av jernbanen er det satt av 3,18 milliarder kroner. Midlene skal blant annet brukes til trafikkstyring, drift av jernbanens infrastruktur, planleggings- og utredningssoppgaver, tekniske og administrative tjenester og funksjoner, og drift av Norsk jernbaneskole. I 2014 prioriteres trafikkstyring, vinterdrift og styrking av kapasitet og kompetanse innenfor planlegging og utredning.

Vedlikeholdsmidlene på nær 2,49 milliarder kroner omfatter utgifter til blant annet beredskap og retting av feil, periodisk vedlikehold, tilstandskontroller og fornyelse av jernbaneanlegg for å forbedre driftsstabilitet i togtrafikken. I 2014 prioriteres blant annet fornyingstiltak på Dovre-, Bergens- og Nordlandsbanen for å få bedre kontroll på vannføringen.

Andre forslag på jernbanebudsjettet

• Til statlig kjøp av persontransport med tog er det satt av nær 3,05 milliarder kroner, en økning på 4,3 prosent fra saldert budsjett 2013. Økningen er i hovedsak en følge av Samferdselsdepartementets trafikkavtale med NSB for perioden 2012-2017. I avtalen er det blant annet lagt til grunn innføring av ny rutemodell på Østlandet fra desember 2014 og gradvis innfasing av nytt togmateriell.  
• Til drift av Statens jernbanetilsyn foreslår regjeringen å bevilge 78,8 millioner kroner, en økning på 6,9 prosent fra saldert budsjett 2013.
• Regjeringen foreslår å budsjettere med et utbytte fra NSB AS på 225 millioner kroner.

Belønningsordningen og andre tiltak for kollektivtransport

Regjeringen foreslår nær 1,8 milliarder kroner til særskilte transporttiltak, en økning på om lag 17 prosent fra saldert budsjett 2013. 

Av dette er vel 945 millioner kroner satt av til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i storbyområdene, om lag 40 prosent mer enn i 2013.  I 2014 er det i første rekke lagt opp til å fordele tilskuddsmidlene til byområder som har eller kommer til å ha fireårsavtaler om tildeling med staten: Oslo/Akershus, Bergensregionen, Trondheimsregionen, Grenlandsregionen, Kristiansandsregionen, Stavangerregionen og Nedre Glommaregionen. Det kan også bli aktuelt å inngå en ny avtale med Buskerudbyen i 2014.

Regjeringen er også opptatt av å legge bedre til rette for kollektivtransport i distriktene, og foreslår nær 18 millioner kroner til prøveprosjekter. Det er et mål at alle skal kunne benytte seg av kollektivtransporttilbudet.  For å legge til rette for dette, har regjeringen satt av vel 22 millioner kroner til tilgjengelighetstiltak. 

Lett tilgjengelig reiseinformasjon og elektronisk billettering er viktig for å styrke kollektivtransportens konkurranseevne. Til utvikling av systemer for nasjonal reiseplanlegging og elektronisk billettering er det satt av inntil 30,4 millioner kroner. 

Til å videreføre TT-forsøksordningen (tilrettelagt transport) for et bedre tilbud til brukere med særlige behov, er det satt av 8 millioner kroner i 2014.
Regjeringen foreslår nær 763 millioner kroner til å videreføre avtalen mellom Samferdselsdepartementet og Hurtigruten ASA for kystruten Bergen - Kirkenes.

Foruten de nær 1,8 milliarder kronene til særskilte transporttiltak, foreslår 73,8 millioner kroner til kollektivtiltak og tiltak for universell utforming på vegnettet. I tillegg er det lagt opp til 55 millioner kroner i bompengefinansiering til disse to tiltakene på vegnettet.

Fylkeskommunale midler til kollektivtransport, inkludert bevilgninger til skole- og studentrabatt, kommer i tillegg til de statlige midlene.

Til drift og investering i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus er det ellers lagt opp til å bruke bompenger fra Oslopakke 3. I Bergen og Trondheim er det også lagt opp til å bruke bompenger fra Bergensprogrammet og Miljøpakke Trondheim til kollektivtrafikk. 

Til investeringer innen kollektivtransport på veg og bane er det lagt til grunn 2,9 milliarder kroner i bompengemidler. Disse skal blant annet brukes til å videreføre byggingen av Bybanen i Bergen, til utbygging av Kolsåsbanen og Lørenbanen, og til oppgradering av baner og stasjoner for T-bane og trikk i hovedstadsområdet. 

Til drift av kollektivtransport i Oslo/Akershus og Trondheim er det lagt opp til å bruke om lag 750 millioner kroner i bompengemidler.