Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014:

Vegutbygging: Mindre bruk av bompenger i 2014 – i tråd med Nasjonal transportplan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

For 2014 foreslår regjeringen å bevilge om lag 11,7 milliarder koner til investeringer på riksvegnettet. I tillegg er det regnet med om lag 9,3 milliarder kroner i ”annen finansiering”, i all hovedsak bompenger.

For 2014 foreslår regjeringen å bevilge om lag 11,7 milliarder koner til investeringer på riksvegnettet. I tillegg er det regnet med om lag 9,3 milliarder kroner i ”annen finansiering”, i all hovedsak bompenger. 

Sammenliknet med 2013 er dette en økning med vel 1,1 milliarder kroner i bevilgninger over statsbudsjettet, mens det for ”bompengemidler og annen finansiering” er en nedgang på om lag 300 millioner kroner.

”Bompengeandelen” i 2014 utgjør dermed 44 prosent av de samlede utgiftene til riksvegutbygging, mot 48 prosent i 2013.       

Nedgangen i bompengeandelen er i tråd med den utviklingen som er skissert i Nasjonal transportplan 2014-2023. Her er det for utbygging av riksveger regnet med en gjennomsnittlig bompengeandel på 39 prosent i årene 2014-2017 og en gjennomsnittlig andel på 34 prosent i årene 2018-2023.

For riksveger og fylkesveger, sett under ett, er det for 2014 regnet med at vel 12,2 milliarder kroner i bompenger (ikke medregnet annen ekstern finansiering) blir stilt til disposisjon for vegutbygging. Dette er vel 2,5 milliarder kroner mindre enn i 2013.