Historisk arkiv

Vikeplikt: Noen presisereringer av regelverket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

I statsråd i dag er det fastsatt endringer i trafikkreglenes bestemmelser om vikeplikt. Endringene gjelder særlig sikre forhold for gående og syklende.

I statsråd i dag er det fastsatt endringer i trafikkreglenes bestemmelser om vikeplikt.  Endringene gjelder særlig sikre forhold for gående og syklende.      

Hovedbestemmelsene for vikeplikt er uforandret:

  • Trafikant som det skal vikes for, må ikke hindres eller forstyrres. Den som har vikeplikt, skal tydelig vise dette ved i god tid å sette ned farten eller stanse. 
  • Syklister, i likhet med andre kjørende, har vikeplikt for alle kjørende (også syklister) som kommer fra høyre. Det samme gjelder når syklister og andre kjørende som vil svinge til venstre, vil få kjøretøy (også sykkel) på sin høyre side.

Deler av vikepliktbestemmelsene har nå fått noen presiseringer (ny tekst i kursiv):

  • Kjørende som vil svinge har vikeplikt for gående eller syklende som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder.
  • Kjørende som skal svinge inn over fortau har vikeplikt for gående og syklende som ferdes på fortauet. Tidligere var kun vikeplikten overfor gående uttrykkelig fastslått.
  • Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen. Denne vikeplikten gjelder ikke overfor kjørende til eller fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun, gårdsveg eller liknende områder.

Reglene om vikeplikt har også fått følgende presisering om trafikk med sporvogn:

  • Fører av sporvogn som vil svinge inn i veg med gangfelt, har vikeplikt for gående når fotgjengersignalet lyser grønt.

Forslaget til endringer har vært på omfattende høring. De vedtatte endringene trer i kraft fra 24. mai i år.

 For flere opplysninger - se: