Historisk arkiv

Mer rettferdig pensjon — økt valgfrihet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

- Vi foreslår et rettferdig pensjonssystem, som ivaretar sliterne i arbeidslivet og gir tilleggspensjon til alle som har hatt arbeidsinntekt. Samtidig stimulerer systemet til arbeid, slik at vi gjør framtidens pensjoner trygge, sier statsminister Jens Stoltenberg. (20.10.06)

Mer rettferdig pensjon – økt valgfrihet

- Vi foreslår et rettferdig pensjonssystem, som ivaretar sliterne i arbeidslivet og gir tilleggspensjon til alle som har hatt arbeidsinntekt. Samtidig stimulerer systemet til arbeid, slik at vi gjør framtidens pensjoner trygge, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Med det nye pensjonssystemet vil det bli full valgfrihet til å kombinere arbeid, pensjon fra folketrygden og AFP. Dette er en stor velferdsreform som gjør det mulig for den enkelte å velge i hvilket tempo innsatsen i arbeidslivet skal trappes ned, sier statsministeren.

Regjeringen legger i dag fram forslag om en ny modell for opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden.
Forslaget innebærer blant annet:

 • Valgfritt uttak av pensjon fra folketrygden og AFP fra 62 år
  – tilpasset AFP videreføres.
 • Jobb så mye du vil ved siden av pensjon
  – uten å miste pensjonen din (verken fra folketrygden eller AFP).
 • All inntekt skal gi opptjening av pensjon:
  - Alle år teller
  - Alle får mer igjen for å arbeide
 • Fjerning av den såkalte minstepensjonsfella ved at alle med opptjening får inntektspensjon
  – færre blir i framtiden minstepensjonister.
 • Et pensjonssystem du kan stole på.

Forslaget er en oppfølging av Stortingets pensjonsforlik i 2005, og innebærer et viktig skritt videre i arbeidet med å skape et bærekraftig pensjonssystem med en god fordelingsprofil.

Den nye pensjonsmodellen har en god fordelingsprofil, er enkel og motiverer til arbeid.

- De som kan og vil fortsette å jobbe, skal kunne gjøre det. Det åpnes derfor for uttak av alderspensjon i folketrygden fra 62 år, og der årlig pensjon blir høyere jo lenger man jobber. Regjeringens forslag til ny alderspensjon er et stort steg videre i arbeidet med å skape et sosialt og økonomisk bærekraftig pensjonssystem, sier statsminister Jens Stoltenberg, som også legger vekt på at pensjonsreformen er et uttrykk for denne regjeringens vilje til å fornye velferdssamfunnet.

Regjeringens mål er et bredt politisk forlik om pensjonsreformen, og den ønsker derfor reelle forhandlinger mellom partiene på Stortinget.

Det gjenstår arbeid på enkelte områder: Folketrygdens uføre- og etterlattepensjon skal tilpasses den nye alderspensjonen. Et offentlig utvalg kommer med forslag til tilpasninger i uføreordningen i mars neste år. Videre vil tilpasning av reglene for etterlattepensjon bli utredet etter at Stortinget har tatt stilling til den nye opptjeningsmodellen.

Det må også gjøres endringer i dagens AFP-ordning. Partene i arbeidslivet vil bli invitert til et samarbeid om tilpasning av AFP til den nye alderspensjonen.

I tillegg må offentlige og private tjenestepensjonsordninger tilpasses ny folketrygd. Tilpasningene i offentlige tjenestepensjoner vil skje i samarbeid med partene og i tråd med de føringer som er gitt i Stortingets pensjonsforlik.

Målet er at arbeidet på alle disse områdene skal være sluttført i god tid før Pensjonsreformen i sin helhet kan iverksettes fra 2010. Regjeringen vil komme tilbake med forslag til regler for innfasing av det nye pensjonssystemet.

Pensjonsopptjening for arbeidsledige, omsorgsarbeid og verneplikt
Regjeringen foreslår å øke pensjonsopptjeningen ved omsorgsarbeid, og forbedre pensjonsopptjeningen for dagpengemottakere. I tillegg innføres pensjonsopptjening for vernepliktige. Studier vil ikke være pensjonsgivende.

Lettere å få informasjon om egne pensjonsrettigheter
Regjeringen vil at alle skal få enkel og god informasjon om sine samlede pensjonsrettigheter, og ser nå på hvordan informasjon fra ulike pensjonsordninger kan samles. Målet er at den enkelte skal få en samlet oversikt over sine pensjonsrettigheter i folketrygden, i kollektive og i individuelle pensjonsordninger, og hva disse kan forventes å gi i pensjon fra en gitt alder.


Presentasjon (PDF)

St.meld. nr. 5 (2006-2007)
Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden

Kortversjon av stortingsmeldingen (PDF)

www.pensjonsreform.no (åpnes i nytt vindu)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet: