Historisk arkiv

Ny kurs for Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

– Regjeringens mål er en ny kurs for Norge, sa Hans Majestet Kongen i sin tale til det 153. Storting ved dets åpning i dag. Trontalen gir uttrykk for hovedlinjene i regjeringens politikk for det kommende året.

– De store oppgavene skal løses i fellesskap, alle skal kunne bidra til verdiskapingen i landet og godene skal fordeles rettferdig. Skritt for skritt vil Regjeringen bidra til å fornye og forbedre velferden gjennom å dyrke mangfoldet og se mulighetene i hvert enkelt menneske. Det at vi er ulike, gjør at vi sammen står sterkere. Alle skal kunne delta i samfunnet, med det de har av ressurser. Regjeringen vil ta vare på den norske velferdsmodellen, sa Kongen i trontalen.

– Det er et hovedmål for Regjeringen å legge til rette for arbeid til alle, et godt arbeidsmiljø, å hindre sosial dumping og sikre et arbeidsliv med ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Regjeringen vil videreføre samarbeidet med partene i arbeidslivet. Dette er et viktig element i den norske velferdsmodellen.

– I den siste tiden har det vært stor uro i de internasjonale finansmarkedene, som i noen grad også har fått virkninger i Norge. Norge er godt rustet til å takle slike situasjoner. Vi har lagt vekt på en god, moderne og sammenhengende regulering av hele finanssektoren. Rammeverket for den økonomiske politikken legger dessuten vekt på en stabil økonomisk utvikling. Regjeringen vil følge den internasjonale finansuroen nøye, sa Kongen i trontalen.

Statsministeren overrekker trontalen til kong Harald. Foto: Scanpix
Statsminister Jens Stoltenberg overrekker trontalen til Hans Majestet Kongen ved Stortingets åpning. Foto: Scanpix.

Det 153. storting ble høytidelig åpnet 2. oktober. Foto: SMK
– Regjeringens mål er en ny kurs for Norge, sa Hans Majestet Kongen i sin tale til det 153. Storting ved dets åpning i dag. Foto: SMK.

Hele regjeringen er til stede ved den høytidelige åpningen av Stortinget. Etter at Kongen har lest trontalen, får Stortinget seg forelagt en melding om rikets tilstand. Utdrag av denne fremføres av ett av regjeringsmedlemmene, vanligvis den yngste statsråden, og ble i år lest av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Meldingen er en gjennomgang av regjeringens politikk det siste året, omtale av hva som er oppnådd, og viktige forslag som er lagt fram.