Historisk arkiv

Spørsmål om surrogati i Stortingets spørretime

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

I dagens spørretime gjorde statsminister Jens Stoltenberg oppmerksom på at han anså seg inhabil eller nær grensen for inhabilitet i et konkret høringsforslag som Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut. Bakgrunnen er hans vennskap med Øystein Mæland, som har benyttet seg av surrogati i utlandet.

I dagens spørretime gjorde statsminister Jens Stoltenberg oppmerksom på at han anså seg inhabil eller nær grensen for inhabilitet i et konkret høringsforslag som Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut. Bakgrunnen er hans vennskap med Øystein Mæland, som har benyttet seg av surrogati i utlandet.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag om endring av straffebestemmelsen i bioteknologiloven § 7-5. Det har tidligere vært en viss uklarhet om bestemmelsen rammer privatpersoner som søker eller benytter tilbud i utlandet som ikke er tillatt etter bioteknologiloven, herunder surrogati. Uklarheten har blant annet sin bakgrunn i to uttalelser fra Lovavdelingen. Forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet går blant annet ut på å presisere i lovteksten at straffansvaret ikke gjelder for privatpersoner som benytter seg av tilbud i utlandet som er forbudt etter loven.

Lovforslaget vil som hovedregel, dersom det blir vedtatt, komme til anvendelse på handlinger begått også før endringslovens ikrafttredelse, jf. straffeloven § 3 annet ledd.

Etter at Øystein Mæland ble utnevnt til politidirektør, har det vært en offentlig og politisk diskusjon om Mæland har brutt bioteknologiloven og derfor kan straffes etter lovens § 7-5. Stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke (KrF) har stilt flere spørsmål til justisministeren om dette.

Etter en samlet vurdering har statsministeren kommet til at forslaget berører Mæland personlig, og at det kan foreligge særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Han har derfor funnet det riktig å ikke delta i behandlingen av denne saken. Dette betyr ikke at statsministeren generelt vil være inhabil i spørsmål om surrogati.