Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Enighet om tiltak for å få ned sykefraværet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Utvalget som har vært ledet av statsminister Stoltenberg, presenterer i dag tiltak som samlet skal sikre en betydelig nedgang i sykefraværet.

Pressemelding

Nr.: 157-06
Dato: 06.11.06

Enighet om betydelige tiltak for å få ned sykefraværet

Utvalget som har vært ledet av statsminister Jens Stoltenberg, presenterer i dag tiltak som samlet skal sikre en betydelig nedgang i sykefraværet. I regjeringens opprinnelige forslag var målet å sørge for 1 prosents nedgang i sykefraværet. Sykefraværsutvalgets forslag antas å gi samme effekt. Sammen med nye anslag vil forslagene fra sykefraværsutvalget samlet sett gi en nedgang på 2,5 prosent.

Tiltakene utvalget er enige om vil gi en styrket satsing for redusert sykefravær på nær 1 milliard kroner.

- Dette har vært en god prosess der alle parter har tatt økt ansvar for å få ned sykefraværet. Å få ned sykefraværet og sikre at folk er og holder seg friske er en av våre viktigste utfordringer i arbeidslivet, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Utvalget foreslår:

 • Økt arbeidsgiveransvar og tettere oppfølging
  Arbeidsgiver får et forsterket ansvar for sammen med arbeidstakeren å utarbeide oppfølgingsplaner for den enkelte sykmeldte senest etter seks uker. Hovedregelen om aktivitetsplikt senest etter åtte uker opprettholdes. Det etableres også en ny møtearena i form av obligatoriske dialogmøter mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten senest etter 12 ukers sykefravær, hvor oppfølgingsplanen ev revideres. Arbeidsgiver skal dokumentere hvilke tiltak som er iverksatt for tilrettelegging i virksomheten, bl.a. omplassering. Et nytt dialogmøte avholdes etter seks måneder. Behov for annen bistand som yrkesrettet attføring og rehabilitering vurderes på dette møtet.
 • Storsatsing på helsetiltak for å få sykemeldte tilbake på jobb
  Det innføres en ordning for kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester for å bringe personer som mottar sykepenger raskere tilbake til arbeidslivet. Det vil settes av over 631 millioner kroner til denne ordningen.
 • Økt tilretteleggingstilskudd
  Tilskuddet for praktisk tilrettelegging på arbeidsplassen økes med 150 millioner kroner. Dette tilskuddet forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten og omfatter kun IA-bedrifter.
 • Sterkere kontroll- og sanksjonsmekanismer ved manglende oppfølging
  De eksisterende kontroll og sanksjonsmulighetene overfor arbeidstakser, arbeidsgiver og lege skal følges opp bedre. Derfor styrkes Arbeidstilsynet og NAV. I tillegg dobles dagens tvangsmulkt overfor arbeidsgiverne.

- Jeg er glad for den løsningen vi har kommet fram til, fordi regjeringens overordnede mål var å få ned sykefraværet. For oss har dette målet, ikke virkemidlene, vært avgjørende, sier Jens Stoltenberg.

- Det viktigste vi gjør med dette er å sørge for mye tettere oppfølging av ansatte som blir syke, både fra arbeidsgiver og lege. Slik skal vi sikre tilpasning på arbeidsplassen til den enkeltes helsesituasjon og motvirke at sykefravær ender opp i uføretrygd, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Samlet sett gir Regjeringens nye forslag ingen endring i den strukturelle budsjettbalansen og bruken av oljeinntekter.


Sykefraværsutvalgets rapport

Tilleggsavtale til tilleggsavtale av 6. juni 2006

Tilleggsavtale til IA-avtalen av 14. desember 2005

Presentasjonen fra pressekonferansen (PDF)

Nye anslag i budsjettene for 2006 og 2007

Statsminister Jens Stoltenbergs brev til partene i arbeidslivet
(med blant annet mandat for utvalget)

Til toppen