Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nye anslag i budsjettene for 2006 og 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Tillegg til pressemelding om Sykefraværsutvalget

Nye anslag i budsjettene for 2006 og 2007

Etter ferdigstillelsen av Nasjonalbudsjettet 2007 og Gul bok for 2007 er det kommet ny informasjon om skatte- og avgiftsinngangen i 2006. Likningen for inntektsåret 2005 viser en kraftig vekst i skattene fra personlige næringsdrivende, som deles mellom kommunesektoren og staten. Den økonomiske utviklingen tilsier at skatteinntektene fra denne delen av næringslivet vil bli høyere enn tidligere anslått også i 2007

Også inntektene fra merverdiavgiften ligger an til å bli høyere enn tidligere lagt til grunn, mens likningstall for etterskuddspliktige skattytere isolert sett tilsier at anslagene for skatt fra disse skatteyterne settes ned både for inneværende år og neste år. Alt i alt trekker den nye informasjonen i retning av en oppjustering av skatte- og avgiftsanslagene for staten og kommunesektoren sett under ett med om lag 2,5 mrd. kroner både i 2006 og 2007. Den delen av inntektsveksten som kan føres tilbake til konjunkturutviklingen er da holdt utenom.

For 2006 tilfaller de økte skatteinntektene på 2,5 mrd. kroner kommunesektoren. Regjeringen legger opp til at kommunesektoren får beholde disse merinntektene, og de kommer i tillegg til oppjusteringen av skatteinntektene med 3 mrd. kroner i Nasjonalbudsjettet 2007. Realveksten i kommunesektoren samlede inntekter i 2006 kan etter dette anslås til 11,6 mrd. kroner, regnet i forhold til anslag på regnskap for 2005.

For 2007 vil Regjeringen foreslå at kommuneopplegget justeres slik at statsbudsjettet tilføres den anslåtte merskatteveksten på om lag 2,5 mrd. kroner. De kommunale og fylkeskommunale skattørene reduseres med henholdsvis 0,35 og 0,1 prosentpoeng sammenliknet med forslaget i St.prp. nr. 1 (2006-2007). Dette innebærer at anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2007 fortsatt blir som lagt til grunn i det opprinnelige forslaget til budsjett for 2007. Samtidig økes kommunesektorens frie inntekter med 1250 mill. kroner gjennom en økning av rammetilskuddene.

I forbindelse med forberedelsene til nysalderingen for 2006 har berørte departementer gått gjennom utgiftsanslagene for folketrygden for 2006 og 2007. Gjennomgangen gir grunnlag for å redusere de samlede utgiftene under folketrygden i 2007 med i alt 1350 mill. kroner, sett i forhold til anslagene som ligger til grunn for St.prp. nr. 1 (2006-2007).

Regjeringen kommer tilbake med forslag til endringer i det økonomiske opplegget for 2007 i et tilleggsnummer til St.prp. nr. 1 (2006-2007), som fremmes fredag 10. november. Endringene vil ligge innenfor samme ramme for bruk av oljeinntekter som i det opprinnelige forslaget til statsbudsjett for 2007.

Til toppen