Historisk arkiv

Regjeringen vil ta nordområdene i bruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringens Nordområdestrategi- Regjeringen vil ta nordområdene mer i bruk. Det vil gi arbeidsplasser, bedre miljø og sikre norsk suverenitet og godt naboskap, sier statsminister Stoltenberg. I dag presenterer regjeringen sin helhetlige nordområdestrategi i Tromsø.

Pressemelding

Nr.: 168-06
Dato: 01.12.06

Regjeringen vil ta nordområdene i bruk

- Regjeringen vil ta nordområdene mer i bruk. Det vil gi arbeidsplasser, bedre miljø og sikre norsk suverenitet og godt naboskap, sier statsminister Jens Stoltenberg.

I dag presenterer regjeringen sin helhetlige nordområdestrategi i Tromsø. En nasjonal strategi med internasjonale ambisjoner som dekker både utenrikspolitiske og innenrikspolitiske tema.

Regjeringens Nordområdestrategi

- Dette er ikke bare et prosjekt for nord. Det er et prosjekt for hele landet og det nordlige Europa – med betydning for hele kontinentet. Dette er både utenrikspolitikk og innenrikspolitikk, sier Stoltenberg.

Hele regjeringen har vært involvert i å utvikle strategien, med innspill fra viktige aktører og kompetansemiljøer i Nord-Norge og resten av landet.

Regjeringen vil

  • utvikle levekår, livsmuligheter og livskvalitet for alle som bor i nord,
  • utøve myndighet i nord på en troverdig, konsekvent og forutsigbar måte,
  • plassere Norge i front internasjonalt når det gjelder utvikling av kunnskap om, for og i nordområdene,
  • sørge for at Norge er den fremste forvalter av miljøet og naturressursene i nordområdene
  • legge til rette for en videreutvikling av petroleumsvirksomheten i Barentshavet
  • bidra til å trygge urfolkenes livsgrunnlag, næringer, historie og kultur,
  • videreutvikle naboskapet med Russland.

Fellesnevneren er kunnskapsutvikling. Kunnskap er selve navet i nordområdepolitikken, med forgreininger til verdiskaping, ressursutnyttelse og miljøforvaltning. Strategien legger stor vekt på å styrke kunnskapen om, i og for nordområdene.

I strategien varsles det en styrking av kunnskapsmiljøene i Nord-Norge. Strategien lanserer også en utredning av behovet for tilgang til nye, isgående forskningsfartøy for norske forskningsmiljøer.

Forholdet til Russland står sentralt i nordområdepolitikken. Politikken overfor Russland skal være pragmatisk, interessebasert og samarbeidsorientert. Det legges opp til å styrke samarbeidet med Russland om bl.a. ressurs- og miljøforvaltning i Barentshavet og om energispørsmål.

Samarbeidet med Russland og andre land om bekjempelse av det ulovlige fisket i Barentshavet skal også styrkes.

Regjeringen vil på en bærekraftig måte videreutvikle petroleumsvirksomheten i Barentshavet. Det skal arbeides for å styrke sjøsikkerhet, oljevernberedskap og overvåking av havmiljøet.

Det legges også opp til videreutvikling av næringspolitikken med satsinger bl.a. innen industri, reiseliv, fiskeoppdrett og marin bioprospektering (kartlegging av nyttige biologiske egenskaper hos organismer i havet).

Flere av prosjektene som lanseres i strategien vil inngå i kunnskapssatsingen Barents 2020.


Regjeringens Nordområdestrategi (PDF)

Pressekonferansen på nettet

Pressemeldinger fra andre departementer: