Historisk arkiv

Utvalgte eksempler på regjeringens resultater etter åtte måneder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Stoltenbergs andre regjering

Regjeringens resultater etter åtte måneder
- eksempler

Stoltenbergs andre regjering
26. juni 2006

En bedre hverdag for flere

Flertallsregjeringen er i gang med å forbedre Norge. Vi gjør det vi sa vi skulle gjøre i valgkampen og Soria Moria, nemlig å føre en politikk for arbeid, fellesskap og rettferdig fordeling.

Velgerne ba oss ta over regjeringskontorene fordi de ønsket en ny kurs. De delte vår visjon om et Norge som skal være godt å vokse opp i, godt å arbeide og utfolde seg i, og godt å bli gammel i. Vi er i gang med arbeidet for å få det til. Åtte måneder etter regjeringsskiftet er det mange som allerede har fått en bedre hverdag. Her er noen eksempler:

Et arbeidsliv med plass til alle

·

Flere er i jobb i dag

 • I dag er det flere sysselsatte enn noensinne, nesten 60 000 flere sysselsatte enn for ett år siden.
 • ·
 • Ledigheten går stadig nedover. Fra oktober 2005 til mai i år har ledigheten sunket med 15 000 personer.
 • Flere yrkeshemmede får innpass i arbeidslivet, etter at vi har økt antall tiltaksplasser for yrkeshemmede med 1000 plasser.

Flere har en bedre arbeidsdag

·
 • Vi har stoppet brutaliseringen av arbeidslivet ved å reversere forslagene om økt overtidspress, dårligere stillingsvern og større adgang til midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven.
 • ·
 • Vi setter i gang et omfattende arbeid mot sosial dumping når regjeringens handlingsplan nå settes i verk.
 • Vi jobber videre med å hindre utstøting fra arbeidslivet gjennom den fornyede Intensjonsavtalen for et inkluderende arbeidsliv.

Flere kan skape nye arbeidsplasser

·
 • Vi har styrket den næringsrettede forskningen gjennom Norges forskningsråd betydelig.
 • ·
 • Vi har økt bevilgningene til Innovasjon Norge med 307 millioner kroner. Gjennom Innovasjon Norge har vi startet arbeidet med en nasjonal reiselivsstrategi og etablering av et program for innovasjon og entreprenørskap blant kvinner.
 • Vi har endret betingelsene for såkornfondene, som vil gi mer enn 2 milliarder kroner til å få fram nyskapende prosjekter i hele landet. Vi har bidratt til omstilling og nye arbeidsplasser i Årdal og Skien.

Bedre omsorg og helsetilbud

Flere får behandling

·
 • Mer enn 20 000 flere pasienter blir behandlet med vårt budsjett – takket være en økning på 600 millioner i overføringene til sykehusene. Skjevfordelingen mellom helseregionene rettes raskere opp ved at HelseVest og Helse Midt-Norge har fått 100 millioner kroner ekstra.
 • ·
 • Ventetiden går ned. Pasientene som skal behandles på somatiske sykehus har i dag 13 dager kortere ventetid enn for ett år siden. Vi har også igangsatt arbeidet med å korte ventetiden for barn og unge med psykiske lidelser.
 • Vi tar vare på lokalsykehusene, slik at folk i hele landet skal sikres et trygt og godt sykehustilbud.

Pasientene betaler mindre

·
 • Vi har fjernet egenandelen på fysioterapibehandling, til glede for opp mot 250 000 kronisk syke.
 • ·
 • Vi har satt ned egenandelstak 2 med ett tusen kroner til 2500 kroner, slik at rundt 25 000 pasienter får lavere utgifter til behandling.
 • Vi har innført gratis pneumokokkvaksine, slik at rundt 57 000 barn i år kan få gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse.

Eldre får bedre omsorg

 • Vi har gitt kommunene 5,7 milliarder kroner i økte frie midler i år. Store deler av disse midlene går til å sikre de eldre en mer verdig og god omsorg.
 • Vi får flere hender i eldreomsorgen. Vi er i rute i forhold til målet om 10 000 nye årsverk innen pleie og omsorg. Med en styrking av kommunenes frie inntekter med totalt 7-8 milliarder i 2006 og 2007 er de satt godt i stand til å opprette nødvendig antall stillinger.
 • Vi sørger for bedre rekruttering til pleie- og omsorgssektoren gjennom økte bevilgninger til utdanning.

Kunnskap for framtiden

Flere får plass i barnehage

·
 • I fjor fikk 10 500 flere barn plass i barnehage, og regjeringen har lagt til rette for at det kan bli like mange i år. Ved utgangen av fjoråret hadde 223 000 barn plass i barnehage, og kommunene jobber på spreng med å nå målet om full barnehagedekning.
 • ·
 • Vi har innført maksimalpris på 2250 kroner.
 • Vi har opprettet 500 nye studieplasser, blant annet til utdanning av førskolelærere og allmennlærere.

Elevene får en bedre skole

·
 • Vi har stoppet privatiseringen av skolen og styrket fellesskolen som møteplass for alle barn uansett bakgrunn.
 • ·
 • Vi har startet arbeidet med å få gratis læremidler i videregående skole med en satsing på 50 millioner kroner til digitale læremidler.
 • Vi har økt lånerammen for opprusting av skolebygg med én milliard kroner mer enn Bondevik-regjeringen foreslo.

Flere får bedre utdanning

·
 • Vi har lagt fram en ny strategi for styrking av realfagene i skolen, slik at vi kan sikre velstandsutviklingen i framtida gjennom høy kompetanse i realfag.
 • ·
 • Vi har økt bevilgningene til kvalitetsutvikling av sykepleierutdanningen.
 • Vi har økt bevilgningene til studieforbundene i forhold til Bondevik 2-regjeringen.

Kamp mot fattigdom

Flere kommer ut av fattigdom

·
 • Vi holder fullt trykk på å samle arbeids- og trygdeetatene i ett kontor for å gjøre det enklere for brukerne og sikre at flere får tilbud om arbeid og aktivitet framfor passive støtteordninger (NAV-reformen).
 • ·
 • Vi har økt barnetillegget til attførings- og rehabiliteringsmottakere med 2600 kroner i året.
 • Vi har gjeninnført ferietillegget for de arbeidsledige. Det vil bety opp mot 20 000 kroner mer i året.

Flere får en trygg bolig

·
 • Vi har styrket innsatsen mot bostedsløshet med 32,5 millioner kroner.
 • ·
 • Vi har økt bostøtten i byene.
 • Vi har innført 10-års fastrente i Husbanken for å trygge de som er sårbare hvis renten øker.

Innvandrerne får delta mer

·
 • Vi har økt integreringstilskuddene til kommunene med 100 millioner kroner og gjeninnført rett og plikt til introduksjonsprogram ved familiegjenforening.
 • ·
 • Vi har startet arbeidet med innføring av gratis kjernetid i barnehager for alle 4- og 5-åringer i områder med høy andel av minoritetsspråklige barn.
 • Vi har avsatt 10 millioner kroner til språkkartlegging av fire-åringer på helsestasjonene til tolv kommuner for å sikre bedre norskkunnskaper ved skolestart.

Bærekraftig energi- og miljøpolitikk

Miljøet vinner på grønnere energiproduksjon

·
 • Vi har laget en balansert plan for forvaltning av våre nordområder. Den gir rom for utvikling av de rike ressursene i Nord, men med sterke miljøhensyn.
 • ·
 • Vi støtter utvikling av alternativ energi gjennom et fond på 20 milliarder kroner, slik at norsk energiproduksjon kan bli mer miljøvennlig.
 • Vi står fast på å opprettholde offentlig eierskap til vannkraften gjennom hjemfallsinstituttet.

Flere får tilgang på natur, og naturressursene vernes

·
 • Vi har styrket vernet av strandsonen, og vi har sikret folk bedre adgang til strandperler ved oppkjøp, sikring og tilrettelegging av friområder og juridisk bistand til kommunene.
 • ·
 • Vi har bevilget 18 millioner kroner til kalking av vassdrag og 8 millioner kroner til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.
 • Vi har styrket innsatsen mot ulovlig fiske i Barentshavet, blant annet ved økt samarbeid med EU og Russland og styrking av Fiskeridirektoratet og Kystvakten.

Barna skal arve et renere miljø

 • Vi har satt av 80 millioner kroner i 2006 til arbeidet med verdikjeder for CO2 og etablering av et renseanlegg i tilknytning til gasskraftverket på Kårstø.
 • Vi har startet arbeidet med omlegging av bilavgiftene i mer miljøvennlig retning
  Hydrogenbiler får fritak for engangsavgiften allerede fra 1. juli 2006. I tillegg fritas bioetanol (som blandes i bensin) fra CO2-avgift.
 • Vi har inngått en intensjonsavtale med Russland for etablering av et felles norsk-russisk overvåknings- og informasjonssystem for sikrere oljetransport i nord.

Hele landet i bruk

Innbyggerne i hele landet får bedre tjenester

·
 • Vi har sørget for at de frie inntektene til kommunene øker med 7-8 milliarder kroner i løpet av 2006 og 2007, mens de samlede inntektene øker med om lag 11-12 milliarder kroner i løpet av 2006 og 2007. Ni av ti kommuner vil opprettholde eller styrke skoletilbudet og pleie- og omsorgstilbudet i 2006.
 • ·
 • Vi har økt satsingen på riksvei og jernbane med til sammen 803,5 millioner kroner mer enn Bondevik-regjeringen hadde foreslått.
 • Vi har bevilget 120 millioner kroner til bredbåndutbygging, den største satsingen noensinne.

Arbeidstakerne i distrikts-Norge får tryggere vilkår

·
 • Vi sørger for å gjeninnføre differensiert arbeidsgiveravgift over store deler av landet. Det betyr en avgiftsfordel på om lag 5,4 milliarder kroner for næringslivet i distriktene, som gjør det lettere å opprettholde og skape nye arbeidsplasser.
 • Vi har skapt et rammeverk for lokalsamfunn som må gjennom omstillingsperioder. Fra Rana, Glomfjord, Skien, Raufoss og Årdal vet vi at omstilling kan være vellykket når politikken er aktiv.
 • Vi sikrer arbeidsplasser i landbruket og i næringsmiddelindustrien gjennom skjerpet forsvar av våre interesser i WTO og et godt jordbruksoppgjør.

Lokalsamfunnene får større handlekraft

·
 • Vi har styrket regionaltilskuddet med 225 millioner kroner. Dette går til om lag 150 små kommuner i distriktene.
 • ·
 • Vi har økt satsingen på de direkte distriktsrettede virkemidlene med 120 millioner kroner til gjeninnføring av kommunale næringsfond og mer midler til regional utvikling.
 • Vi har styrket satsingen på næringshager og til tiltak som skal stimulere til innovasjon og entreprenørskap blant kvinner og ungdom.

Mer aktiv utenrikspolitikk

Norge har fått en tydeligere stemme

·
 • Vi har startet en offensiv for nordområdene for å sikre norske nærings- og miljøinteresser. Dette er et rikt område for fisk og energiressurser som vi må forvalte med omhu og i samarbeid med våre naboer.
 • Vi fører en tydelig europapolitikk, for å opprettholde hjemfallsinstituttet, gjeninnføre den differensierte arbeidsgiveravgiften i størst mulig del av landet, og ved å ta laksesaken til WTO.
 • Vi har videreført overgangsreglene for arbeidstakere fra de nye medlemslandene i EU, for å hindre sosial dumping.
·

Norge er en pådriver for fred og utvikling

·
 • Vi har opprettet et forum for fred og forsoning med ekstern deltakelse for å bidra til styrking av en norsk kompetansebase for konfliktløsning. Norge er aktivt inne i freds- og forsoningsprosjekter i en rekke land, som Sri Lanka, Sudan, Filippinene, Haiti, Colombia og Somalia.
 • ·
 • Vi er aktive pådrivere i FNs reformprosess, blant annet gjennom statsministerens medformannskap i det nyetablerte høynivåpanelet for reform av FNs operasjonelle virksomhet.
 • Vi har bidratt til å styrke den humanitære innsatsen ved blant annet å bevilge 200 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond.
·

Norge går i front for internasjonal solidaritet

·
 • Vi har økt bidraget til vaksinering av verdens barn med 200 millioner kroner.
 • ·
 • Vi har bidratt med 240 millioner kroner til fond for fattige land som rammes av ytre økonomisk sjokk.
 • Vi har avsluttet den norske innsatsen i Irak og i Operasjon Enduring Freedom og styrket engasjementet i ISAF i Afghanistan

Fokus på framtidens velferd

Vi har satt en ny kurs for Norge, og mange har allerede fått en bedre hverdag. Men fremdeles har vi mange og store oppgaver vi vil løse.

I høst skal vi fremme viktige stortingsmeldinger som angir hvordan omsorg og velferdstilbud skal styrkes. Norge skal være et godt samfunn å vokse opp i, å arbeide og utfolde seg i, og å bli gammel i.

Vårt mål er at alle skal kunne gå alderdommen trygt i møte i visshet om at de vil ha en trygg og rettferdig pensjon å leve av og gode omsorgstjenester når de trenger det.

Alle skal møte et arbeidsliv som har plass for dem. De som faller utenfor, skal få tilbud tilpasset sine behov og hjelp til å delta i samfunnet.

Dette vil vises igjen i egen sak om pensjonsreform, stortingsmeldingen om arbeid, velferd og inkludering og meldingen om eldreomsorg.