Historisk arkiv

Statlige lån og garantier skal sikre arbeidsplasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen foreslår å øke rammene for Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) og Innovasjon Norge. Dette vil sikre eksportbedrifter kontrakter og øke investeringene, særlig i små og mellomstore bedrifter i Norge.

– Vi bruker statlige banker og garantier for å sikre norske arbeidsplasser. Betydelig økte rammer i GIEK og Innovasjon Norge sikrer norske bedrifter kontrakter ute og investeringer hjemme. Dette er et av mange tiltak regjeringen setter inn for å møte tilbakeslaget i internasjonal økonomi, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Regjeringen foreslår å utvide den alminnelige garantiordningen i GIEK med inntil 50 milliarder, til 110 milliarder kroner. Videre foreslår regjeringen å utvide ordningen med byggelånsgaranti for skip til 8 milliarder kroner, fra dagens ramme på 5 milliarder.

Utvidelsen i den alminnelige garantiordningen kommer i tillegg til økningen på 10 milliarder kroner i GIEKs ramme, som regjeringen foreslo i oktober.

Jens Stoltenberg og Sylvia Brustad
Statsminister Jens Stoltenberg og nærings- og handelsminister Sylvia Brustad presenterer forslaget om å øke rammene for GIEK og Innovasjon Norge. Foto: NHD.

– Slike garantier vil bidra til å gi norske bedrifter mer forutsigbare rammevilkår som igjen vil være viktig for verdiskaping og sysselsetting i Norge. Vi arbeider også med å sikre tilgang på langsiktig eksportfinansiering. Vi tar sikte på å kunne presentere en løsning i løpet av få dager, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

I tillegg vil regjeringen nå foreslå å øke Innovasjon Norges låneramme med 1 milliard, til totalt 2,5 milliarder kroner. Forslagene vil bli fremmet for Stortinget fredag 28. november og vil bli behandlet før jul. Utvidelsen av rammene vil da gjelde for både 2008 og 2009.

– Innovasjon Norges låneordninger har særlig vært viktig for små og mellomstore industribedrifter, og bedrifter innenfor landbruk, fiskeri og reiseliv. Det er viktig for regjeringen å bidra til at slike bedrifter får tilgang på lån i en vanskelig tid, sier Brustad.

– Vi arbeider kontinuerlig med å vurdere hvordan vi kan hjelpe næringslivet i den situasjonen vi nå er i. Tiltakene for Innovasjon Norge og GIEK er viktige og vil komme mange til nytte i en vanskelig tid, sier Brustad.

Tidligere denne uken foreslo regjeringen å øke egenkapitalen i Kommunalbanken, slik at banken kan gi kommunene lån på 15-20 milliarder kroner mer i tiden framover.

Fakta:

GIEK  er organisert som en statlig forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og handelsdepartementet. GIEK skal fremme norsk eksport og investeringer i utlandet, og garanterer for eksport til land over hele verden. I tillegg tilbyr GIEK byggelånsgarantier som dekker lån for skipsverft for bygging eller ombygging av skip i Norge.

Innovasjon Norge tilbyr tjenester og programmer som skal øke innovasjonen i næringslivet over hele landet, og bidra til å utvikle distriktene samt profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål. Innovasjon Norge tilbyr blant annet lån til industri og reiselivsbedrifter, til landbruks- og fiskeriformål. Disse lånene utløser ytterligere finansiering fra bankene til bedriftene. Innovasjon Norge er et særlovsselskap underlagt Nærings- og handelsdepartementet.

Jens Stoltenberg og Sylvia Brustad sammen med Gunn Ovesen i Innovasjon Norge og Wenche Nistad i GIEK
Fra venstre: Administrerende direktør Gunn Ovesen i Innovasjon Norge, statsminister Jens Stoltenberg, nærings- og handelsminister Sylvia Brustad og administrerende direktør Wenche Nistad i GIEK. Foto: SMK.