Historisk arkiv

Historisk arkiv

Enige om prinsippene for et felles elsertifikatmarked

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og Sveriges visestatsminister og näringsminister Maud Olofsson undertegnet på et møte i Stockholm i dag en overenskomst om prinsippene for det videre arbeidet med å etablere et felles elsertifikatmarked i Norge og Sverige.

– Jeg er glad for at vi nå har fått på plass de sentrale prinsippene for et felles elsertifikatmarked med Sverige. Et felles sertifikatmarked vil legge grunnlaget for betydelige investeringer i fornybar elektrisitet i både Norge og Sverige, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Ministrene er enige om at et felles elsertifikatmarked vil gi fordeler for begge land i arbeidet med å fremme klima- og miljømål så vel som forsyningssikkerhet. Et felles elsertifikatmarked vil innebære et langvarig og forpliktende samarbeid om å bygge ut fornybar elektrisitetsproduksjon i de to landene.

– Det er første gang to land har blitt enige om prinsippene for et felles sertifikatmarked. Det er en historisk milepæl, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Det tas sikte på å etablere et felles grønt elsertifikatmarked fra 1. januar 2012. Norge er innstilt på å ta en like ambisiøs forpliktelse som Sverige regnet fra det tidspunktet som et felles elsertifikatmarked starter. Sverige har tidligere vedtatt at et nytt mål for elsertifikatmarkedet bør settes opp i nivå med 25 TWh til 2020, sammenlignet med situasjonen i 2002. Sveriges elsertifikatordning er med noen få unntak teknologinøytral. En felles sertifikatordning bør være i tråd med dette.

Den store satsingen på fornybar elektrisitet krever omfattende utbygging av overførings- og fordelingsnett i Norden. Ministrene legger stor vekt på det nordiske samarbeidet på dette området, og vil bidra til gjennomføringen av viktige overføringsforbindelser for å sikre utviklingen av fornybar elektrisitet i Norge og Sverige.

– Hensynet til andre allmenne interesser og lokale natur- og miljøforhold er viktige. Konsesjonsbehandlingen med tilhørende utredninger, vurderinger og vekting av miljøkonsekvenser påvirkes ikke som en følge av denne overenskomsten, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.