Historisk arkiv

Flertallsregjeringens politiske regnskap:

Fire år med satsing på fellesskapet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

– Vårt politiske regnskap viser at flertallsregjeringen har ført en politikk for arbeid og velferd. Vi bruker de store pengene på skole og omsorg, i stedet for skattekutt, sier statsminister Jens Stoltenberg i forbindelse med at de tre partilederne gjør opp status etter snart fire års samarbeid.

– Vårt politiske regnskap viser at flertallsregjeringen har ført en politikk for arbeid og velferd. Vi har arbeidet for å trygge norsk økonomi og sikre arbeidsplasser i hele landet. I stedet for privatisering styrker vi fellesskapet. Vi bruker de store pengene på skole og omsorg, i stedet for skattekutt, sier statsminister Jens Stoltenberg i forbindelse med at de tre partilederne gjør opp status etter snart fire års samarbeid.

– Trygg økonomisk styring gjør at vi har handlingsrom til å sette inn kraftfulle mottiltak mot den internasjonale finanskrisen. Vi gjør alt vi kan for å ta vare på arbeidsplassene, holde folk i jobb og sørge for nye arbeidsplasser der gamle forsvinner. Vi bruker de store pengene på de store oppgavene. Vi satte oss store mål, som vi når. At målet om full barnehagedekning nås, viser det, sier finansminister Kristin Halvorsen. 

Flertallsregjeringen har i snart fire år ført en politikk for å forandre og fornye Norge. Fellesskapsløsninger gir mange mennesker muligheter de ellers ikke ville hatt. På område etter område har regjeringen fulgt opp de målene som ble satt i 2005. 

– Regjeringen har handlet tidlig og sterkt og iverksatt en rekke tiltak for å holde hjulene i gang i økonomien. Vi har skapt aktivitet, blant annet ved å sette i gang vedlikeholdsoppgaver i kommunene. Skoler og sykehjem pusses opp, veier settes i stand og vi får folk i jobb. Vårt prosjekt har vært å skape vekst og utvikling i hele landet, å gi folk et bedre velferdstilbud der de bor og bygge ut moderne veier og jernbane i landet, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

 

Liv Signe Navarsete, Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen. Foto: Berit Roald/Scanpix
Liv Signe Navarsete, Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen. Foto: Berit Roald/Scanpix.

De tre partilederne har mange eksempler på områder der det er oppnådd tydelige resultater i de fire årene som har gått:

 • Vi har satt inn de kraftigste tiltakene på over 30 år for å møte de internasjonale nedgangstidene. Vi har satt oss som mål å komme ut av krisen med den laveste ledigheten i Europa.
 • Aldri har flere fått barnehageplass. Målet om full barnehagedekning vil nås. Det er bygget over 48 000 nye heltidsplasser og over 38 000 nye barn har fått plass i barnehage siden 2005. Vi har lagt fram forslag som skal styrke barnehagen som læringsarena og inkluderende fellesskap.
 • Vi har satset på kvalitet i skolen. Kunnskapsløftet er gjennomført på alle trinn fra høsten 2008. Regjeringen har økt antallet undervisningstimer i kjernefagene norsk, matematikk og engelsk med 5 timer på barnetrinnet fra høsten 2008, og med ytterligere 2 timer til fysisk aktivitet fra høsten 2009. Gratis frukt og grønt er innført på ungdomstrinnet og innen høsten 2009 blir det gratis læremidler på alle trinn i videregående skole. Med flere lærere på barnetrinnet styrkes opplæringen i lesing og regning. Vi har styrket lærerutdanningen og etter- og videreutdanningen av lærere, og satset på rekruttering.
 • Regjeringen fikk gjeninnført den differensierte arbeidsgiveravgiften, som årlig betyr om lag 10 milliarder kroner i besparelse for privat og offentlig sektor.
 • Aldri har sykehusene behandlet flere. 50 000 flere pasienter ble behandlet i 2007 enn i 2005. Vi har styrket sykehusøkonomien og lagt fram en samhandlingsreform der vi skal satse mer på å unngå at folk blir syke og sørge for at det lønner seg for kommuner og sykehus å samarbeide.
 • Norske kommuner har fått om lag 32 milliarder kroner mer til å løse viktige oppgaver som eldreomsorg og skole.
 • Aldri har det vært flere ansatte i omsorgssektoren. Tall fra SSB viser 12 400 nye årsverk i sektoren fra 2004 til 2008.
 • Kraftig økning av minstepensjonen, opptrapping til 2 G i 2010.
 • Det har vært en større satsing på veg og jernbane enn på mange tiår – regjeringen har brukt 15 milliarder kroner mer på veg og jernbane enn det den forrige regjeringen la opp til for denne perioden.
 • Vi har forsvart arbeidstakernes rettigheter og stoppet svekkelsene av arbeidsmiljøloven.
 • Det har i fireårsperioden vært inngått jordbruksoppgjør som har muliggjort en inntektsvekst for jordbruksnæringen (på om lag 73 000 kroner pr. årsverk).
 • Vi har sikret offentlig eierskap til fossefallene og vannkraften for all framtid.
 • Kultur og frivillighet er styrket over hele landet gjennom oppfølgingen av kulturløftet.
 • Vi skal etablere en momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner over statsbudsjettet for 2010. Støtten til momskompensasjon skal trappes opp med 1 milliard kroner fram til 2014.
 • Vi har løftet arbeidet for bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet gjennom ny naturmangfoldslov. Med den nye loven vil vi forvalte naturen på en måte som sikrer både nålevende og framtidige generasjoner mulighet til naturopplevelse.
 • Norge har fått en svært ambisiøs klimapolitikk. Vi har gått i front og har forpliktet oss til at Norge skal være klimanøytralt i 2030, og vi overoppfyller våre forpliktelser i Kyoto-avtalen. Vi følger opp med storstilt støtte til bevaring av regnskog, satsing på karbonfangst og lagring samt økte bevilgninger til fornybar energi.
 • Vi har nådd målet om å gi en prosent av landets samlede inntekter til verdens fattige. Siden 2005 har vi økt bevilgningene til bistand med 9,6 milliarder kroner.
 • I løpet av perioden har vi økt bevilgningene til nordområdesatsing med nesten 1 milliard kroner, og vi har forsterket nordområdestrategien gjennom dokumentet ”Nye byggesteiner i Nord”.

Selv om regjeringens oppsummering av fire år viser at mye er gjort, er partilederne opptatt av at valget vinnes på det flertallsregjeringen skal gjøre i de neste fire årene.

– Denne regjeringen satte seg store mål da vi laget regjeringserklæringen på Soria Moria i 2005. Vi har oppnådd mye og er stolte av resultatene våre. Men vi har enda mye ugjort. Vi vil mer, sier de tre partilederne.

Partilederne varslet at det er særlig fire områder som peker seg ut:

 • Fortsatt innsats for å sikre arbeid til alle og bekjempe virkningene av den internasjonale økonomiske krisen. Skape og bevare arbeidsplasser i hele landet.
 • Bygge velferden videre ut slik at kvaliteten i sykehus og kommunehelsetjeneste styrkes, eldreomsorgen forbedres og at skolen blir bedre.
 • Veier og jernbane skal bygges videre ut.
 • Vi skal fortsatt være pådrivere for at det internasjonale klimaarbeidet skal føre fram til nye forpliktelser.