Historisk arkiv

Nye tiltak for næringsliv og husholdninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

– Regjeringen foreslår å etablere to nye fond med en samlet kapital på 100 milliarder kroner. De to fondene skal gjøre det lettere for bedrifter og husholdninger å få tilgang til lån og bidra til å stabilisere finansmarkedet, sier statsminister Jens Stoltenberg.

– Regjeringen foreslår å etablere to nye fond med en samlet kapital på 100 milliarder kroner. De to fondene skal gjøre det lettere for bedrifter og husholdninger å få tilgang til lån og bidra til å stabilisere finansmarkedet, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Kristin Halvorsen, Jens Stoltenberg og Liv Signe Navarsete presenterer nye tiltak for næringsliv og husholdninger. Foto: Statsministerens kontor
Finansminister Kristin Halvorsen, statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Liv Signe Navarsete presenterer nye tiltak for næringsliv og husholdninger. Foto: Statsministerens kontor. 

– Dette er viktig for å få i gang gode næringslivsprosjekter, slik at vi opprettholder og skaper arbeidsplasser, sier finansminister Kristin Halvorsen.

– For å motvirke at sviktende kredittilgang fører til at gode prosjekter ikke får finansiering og ellers lønnsom virksomhet stopper opp, foreslår regjeringen nå tiltak som vil bidra til å få finansmarkedene til å fungere bedre, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Statens finansfond
Regjeringen foreslår å etablere Statens finansfond med en kapital på 50 milliarder kroner. Statens finansfond blir en egen institusjon. Bankene er solide i dag, men har behov for å styrke kjernekapitaldekningen for å møte svakere konjunkturer og styrke sin konkurransekraft. I en situasjon med svikt i finansmarkedene bør staten bidra med kapital for å styrke bankene og sette bankene bedre i stand til å opprettholde normal utlånsvirksomhet. Kjernekapital på 50 milliarder kroner kan isolert sett tilsvare en utlånsevne på 400-500 milliarder kroner.

– Vi stiller nå opp med fellesskapets ressurser, og setter derfor krav som begrenser lønn og bonus for bankenes ledende ansatte, sier Halvorsen.

Statens obligasjonsfond
I tillegg foreslår Regjeringen å etablere Statens obligasjonsfond med en kapital på 50 milliarder kroner. Det bidrar til at bedriftene kan hente finansiering ikke bare direkte fra bankene, men også i et styrket obligasjonsmarked. Statens obligasjonsfond skal forvaltes av Folketrygdfondet.

– Obligasjonsmarkedet er tradisjonelt en viktig finansieringskilde for både banker og andre foretak, men fungerer ikke lenger tilfredsstillende. Gjennom et betydelig engasjement fra statens side i dette markedet, kan vi bidra til at det virker bedre, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Omfattende tiltak mot finanskrisen er nå iverksatt
Siden i fjor høst har usikkerhet og frykt for nye tap preget de internasjonale finansmarkedene. Finanskrisen bidrar til at den internasjonale nedgangskonjunkturen kan bli dyp. Internasjonalt er det iverksatt svært omfattende tiltak for å få penge- og kredittmarkedene til å fungere bedre og dempe virkningene av finanskrisen på realøkonomien.

– Også i Norge har vi gjort mye for å bedre situasjonen. De tiltakene som nå legges fram, kommer i tillegg til de omfattende tiltakene som allerede er iverksatt. Dette er tiltak som vil komme næringslivet og husholdninger i hele landet til gode, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Bytteordningen blir nå også utvidet. Løpetiden i avtalene mellom staten og deltakerene utvides med inntil fem år i 2009. Hensikten med forslaget er å gi bankene større sikkerhet for langsiktig finansiering, og spre avtalene og forfall på avtalene over flere perioder.

  • Norges Bank har i flere omganger redusert renten. Til sammen er renten siden oktober redusert med 3,25 prosentpoeng til 2,5 prosent.
  • Budsjettpolitikken brukes nå meget aktivt for å dempe tilbakeslaget i norsk økonomi. Medregnet tiltakene som ble lagt fram for Stortinget 26. januar og de endringene som er foretatt i forbindelse med Stortingets behandling av tiltakene, øker bruken av oljeinntekter med om lag 45 milliarder kroner fra 2008 til 2009, tilsvarende en etterspørselsimpuls på 2,4 prosent av BNP for Fastlands-Norge.
  • 12. oktober la regjeringen fram et forslag om en bytteordning, der bankene får låne statspapirer i bytte mot obligasjoner med fortrinnsrett. Stortinget vedtok kort tid etter de nødvendige fullmakter. Ordningen, som har en samlet ramme på 350 milliarder kroner for 2008 og 2009, har lettet bankenes innlånsmuligheter. 
  • Vi har økt egenkapitalen i Kommunalbanken og Argentum, økt rammene til Garantiinstituttet for eksportkreditt og Innovasjon Norge, og vi gir statlige lån til Eksportfinans. 
  • Vi har foreslått å endre skattereglene for å bedre bedriftenes likviditetssituasjon.

Kristin Halvorsen på pressekonferansen om nye tiltak for næringsliv og husholdninger. Foto: Statsministerens kontor
Finansminister Kristin Halvorsen på pressekonferansen om nye tiltak for næringsliv og husholdninger. Foto: Statsministerens kontor.