Historisk arkiv

– Viktig beslutning om kraftledning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg mener beslutningen om å gi Statnett konsesjon til å bygge kraftledning mellom Sima og Samnanger er viktig. – Det var nødvendig å få tatt en slik beslutning nå for å sikre trygg strømtilførsel til bergensregionen, sier Stoltenberg.

Regjeringen har hatt en grundig prosess for å finne en løsning på den sårbare kraftsituasjonen i bergensområdet. – Ulike alternativer har vært vurdert, men de faglige rådene viste at den beste løsningen for å gi nødvendig forsyningssikkerhet er utbygging av en kraftledning mellom Sima og Samnanger, sier Stoltenberg.

Statsministeren er opptatt av at denne beslutningen vil trygge forsyningssikkerheten til et av landets største befolkningssentra.

– Saken er krevende fordi det er stort lokalt engasjement, men vi kan ikke leve med den store risikoen for svært høye priser eller utkobling av strøm i bergensområdet som vi har med dagens situasjon. Derfor er denne beslutningen viktig, sier Stoltenberg.

En samlet regjering er opptatt av å bedre krafttilgangen til bergensområdet. Ap og Sp har vurdert at det er nødvendig å igangsette arbeidet med å bygge kraftlinje gjennom Hardanger nå, av hensyn til forsyningssikkerheten og risikoen som er knyttet til utsettelse. SV har som sitt prinsipale syn gått inn for en tredjeparts uavhengige vurdering av framføringer av kraft til Bergen før beslutningen tas.

– Beslutningen bygger på et omfattende faglig grunnlag. En slik ny vurdering vil utsette utbyggingen med om lag ett år, og dermed føre til økt risiko for strømutkobling. Den sjansen bør vi ikke ta, sier Stoltenberg.

Konsesjonsbehandlingen er tillagt Olje- og energidepartementet. Med deres vedtak anser alle regjeringspartiene saken som endelig avgjort.