Historisk arkiv

”Felles trygghet – felles ansvar”

Ny handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

– Å skape sikkerhet og trygghet for befolkningen er grunnleggende for enhver regjering. De som vil bruke vold og terror skaper utrygghet og frykt, og skal bekjempes og straffeforfølges, sier statsminister Jens Stoltenberg.

– Vi legger opp til en bred forebyggende innsats slik at voldelige ekstreme holdninger ikke skal bli til handlinger. Å skape sikkerhet og trygghet for befolkningen er grunnleggende for enhver regjering, sier statsminister Jens Stoltenberg.

I dag presenterte regjeringen sin nye plan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. – Felles trygghet er vårt felles ansvar. De som vil bruke vold og terror skaper utrygghet og frykt, og skal bekjempes og straffeforfølges, sier statsministeren.

- Styrken i det åpne norske fellesskapet ligger i nettopp dette - at alle skal kunne komme til orde. Og vi må også tåle meninger vi ikke liker å høre, og bekjempe dem med demokratiske midler og åndelige våpen, sier justisminister Knut Storberget.

Justisminister Knut Storberget, statminister Jens Stoltenberg og statsjonssjef på Manglerud politistasjon, Gro Smesrud (Foto: Statsministerens kontor)Fra venstre: Justisminister Knut Storberget, statminister Jens Stoltenberg og statsjonssjef på Manglerud politistasjon, Gro Smedsrud (Foto: Statsministerens kontor)

Å beskytte handler om å forebygge både hjemme og ute. Det er denne brede tilnærmingen til forebygging - for å hindre at voldelig ekstreme holdninger skal bli til handlinger - som er hovedmålet med denne planen. Politiet og sikkerhetstjenestens etterforskningsmessige oppgaver ligger utenfor planens rammer.

Handlingsplanen med 30 tiltak vil gjelde fra 2010 til 2013 og har fire innsatsområder: Økt kunnskap og informasjon, styrke myndighetenes samhandling, styrket dialog og økt involvering, og støtte til sårbare og utsatte personer. Handlingsplanen har vært et nybrottsarbeid. Det er hentet erfaringer internasjonalt fra tilsvarende arbeid i andre europeiske land.

Regjeringen har arbeidet med planen siden 2008, og mange departementer og underliggende etater har bidratt. Flere organisasjoner og forskere med bred kompetanse på feltet har vært involvert i arbeidet.

Norge er et av de tryggeste land i verden, likevel har vi ingen garanti mot terror. Vi ser noen utviklingstrekk som peker i samme retning som i andre europeiske land hvor terroraksjoner er blitt gjennomført eller forsøkt gjennomført. Regjeringen ønsker å være i forkant for å forebygge og forhindre en uønsket utvikling, sier justisminister Knut Storberget.

Vi må sikre en koordinert og helhetlig innsats mot radikalisering og voldelig ekstremisme, samtidig som hensynet til demokrati, rettssikkerhet og et inkluderende samfunn ivaretas.

Les hele handlingsplanen på Justisdepartementets nettsider.