Historisk arkiv

– Et viktig skritt videre for samhandlingsreformen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen vil ta i bruk lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus, et bedre finansieringssystem og mer forebygging i kommunene for å skape et bedre og bærekraftig helsevesen for fremtiden.

Regjeringen sender i dag tre viktige helsedokumenter ut på høring:

– Med de nye lovene og grunnlaget i den nye helse- og omsorgsplanen går vi et viktig skritt videre i arbeidet med å sette samhandlingsreformen ut i livet. Gjennom samhandlingsreformen vil vi skape et helsevesen som henger bedre sammen. Vi vil forebygge og begrense sykdom, og gi bedre helsetjenester der folk bor, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Grunnlaget for samhandlingsreformen ble lagt frem gjennom en stortingsmelding i juni 2009, og trer i kraft 1. januar 2012.

 

Stoltenberg trekker frem tre viktige tiltak som regjeringen nå ber om synspunkter på:

1) Kommunene skal få penger til å betale for pasienter som er ferdig behandlet på sykehus, slik at de kan komme hjem til kommunen i stedet for å ta opp plasser på sykehuset.

2) Kommunene får penger til å betale en andel av kostnadene for enkelte pasientgrupper som legges inn på sykehus. Slik vil kommunene få mulighet til å forebygge eller gi tilbud i kommunehelsetjenesten fremfor at pasienter legges inn på sykehus.

3) Kommunene og sykehusene får plikt til å inngå avtaler, blant annet for å vurdere om det vil være lønnsomt å gå sammen om å etablere nye behandlingstilbud i kommunene.

I ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester foreslår regjeringen grep som forplikter kommuner og sykehus til å samarbeide. Avtaler mellom kommuner og sykehus skal sikre at pasienter ikke legges unødvendig inn på sykehus når de kan få like god eller bedre behandling i kommunen og hindre at pasienter blir liggende på sykehus når de er ferdigbehandlet.

– Vi legger et grunnlag for mer samhandling mellom kommuner og sykehus. Vi ser at mange kommuner og sykehus allerede har inngått samarbeid for å gi pasientene et bedre tilbud i nærmiljøet. Det vil vi ha mer av, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

– Regjeringen tar nå viktige grep for å få et bedre tjenestetilbud og mer ut av hver helsekrone. Det er både riktig og viktig at vi bygger opp helsetjenestene nærmere der vi bor. Samhandlingsreformen er en desentraliseringsreform og en forebyggingsreform. Forslaget til ny lov vil innebære at kommunen skal bruke alle sektorer og virkemidler for å fremme folkehelse. Vi er ikke i tvil om at kommunene er klare for det utvidede ansvaret de nå får, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Blant andre tiltak som regjeringen foreslår er:

  • Kommunene får plikt til å oppnevne koordinator for pasienter med behov for langvarige og sammensatte tjenester.
  • Det skal bli enklere for pasienter å klage. Det opprettes en felles klageinstans for helse- og omsorgstjenestene som erstatter dagens tre ulike klageordninger.
  • Kommunene får plikt til å kartlegge helseutfordringene blant innbyggerne sine, og plikt til å iverksette nødvendige tiltak for å møte disse utfordringene.
  • Ansvar for folkehelse legges til hele kommunen. I dag ligger ansvaret bare i kommunens helsesektor.

Regjeringen sender i dag også grunnlaget for ny Nasjonal helse- og omsorgsplan ut på høring. Planen skal legges frem som en stortingsmelding våren 2011, som vil danne grunnlaget for helse- og omsorgstjenesten i årene fremover. Regjeringen legger til rette for en bred, nettbasert høring, der alle kan bli hørt.

Høringen lanseres på nettstedet: http://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no

– Bli med og si din mening om fremtidens helsetjeneste, oppfordrer helse- og omsorgsministeren.

Banner: Fremtidens helsetjeneste