Historisk arkiv

Tinglysingen overføres fra JD til MD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag overført ansvaret for tinglysingen fra Justisdepartementet til Miljøverndepartementet, med virkning fra 1. juli 2010.

Kongen har i statsråd i dag overført ansvaret for tinglysingen fra Justisdepartementet til Miljøverndepartementet, med virkning fra 1. juli 2010. Fra samme dato er forvaltningen av eierskapet i Norsk Eiendomsinformasjon AS overført fra Justisdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.

I 2002 ba Stortinget Regjeringen om å opprette et sentralt tinglysingsregister knyttet til Statens kartverks hovedkontor ved Hønefoss. I 2007 ble overføringen av tinglysingen fra domstolene til Statens kartverk sluttført. I 2009 konkluderte en arbeidsgruppe med at ansvaret for tinglysingen nå burde overføres fra Justisdepartementet til Miljøverndepartementet.

Overføringen sikrer at ett departement følger opp hele Statens kartverk. Ansvaret for tinglysingsloven vil fortsatt ligge i Justisdepartementet, mens forskriftskompetansen etter tinglysingsloven overføres fra Justisdepartementet til Miljøverndepartementet.

Overføringen av ansvaret for eierstyringen i Norsk Eiendom AS fra Justisdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet, er også i samsvar med forslaget fra den arbeidsgruppen som i fjor la fram sine forslag til fremtidig organisering av tinglysingen. Selskapet skal ikke ha særlige rettigheter eller forpliktelser i forbindelse med tinglysingen etter 1. januar 2011, og vil etter dette tidspunkt være i ordinær konkurranse om oppdrag for Statens kartverk.

Også forskriftskompetansen etter lov om burettslag kapittel 6, registrering av borettslagsboliger, er i dag besluttet overført til Miljøverndepartementet fra 1. juli 2010, fra Justisdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Ansvaret for burettslagslova vil fortsatt ligge i KRD.