Historisk arkiv

Boligbyggelag og andre private får bygge omsorgsplasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

For å sikre målet om 12.000 nye heldøgns omsorgsplasser innen 2015 øker regjeringen det statlige investeringstilskuddet med totalt 2,5 milliarder kroner og styrker mulighetene for samarbeid med boligbyggelag og andre private ved utbygging av sykehjem og heldøgns omsorgsplasser.

- Regelverket for ordningen endres slik at kommunene kan bestemme om de vil bygge selv eller inngå avtaler for utbygging med ideelle aktører, boligbyggelag eller andre private. Vi trenger at alle gode krefter samarbeider for å nå målene vi har satt oss om heldøgns omsorg til alle som trenger det innen 2015. Derfor styrker vi også det statlige investeringstilskuddet til utbygging av plasser, sier statsminister Jens Stoltenberg.

 

- Kommunene får nå større spillerom i arbeidet med å få på plass et framtidsrettet omsorgstilbud. Kommunene kan velge om de vil bygge omsorgsplasser i egen regi eller om de vil inngå avtaler med ideelle organisasjoner, boligbyggelag eller andre, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Det statlige investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming. Målet er å gi tilsagn om tilskudd til 12 000 heldøgns omsorgsplasser i perioden 2008-2015.

- Det skal være godt å bli gammel i Norge. Vi blir flere eldre. Flere vil bli rammet av demens og vi må sørge for gode, tilpassede botilbud samtidig som vi jobber for å øke bemanning og kompetanse. Når vi sier at kommunene må sikre seg 30 års disposisjonsrett og utbyggerne må bygge etter kravene som stilles, så mener vi dette er en god ordning, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Økt tilskudd til kommunene

Regjeringen legger frem forslag om å øke den statlige tilskuddsandelen med i gjennomsnitt 40 prosent. Tilskuddet til en sykehjemsplass øker dermed fra i overkant av 660 000 kroner til om lag 890 000 kroner. Tilsvarende øker tilskuddet til en omsorgsbolig fra i overkant av 440 000 til om lag 670 000. Samlet betyr dette en økning på om lag 2,5 milliarder kroner i utbyggingsperioden.

- Kommuner som allerede har bygd eller er i gang med å bygge ut omsorgsplasser, skal ikke komme dårligere ut. Endringene vi foreslår betyr en ekstra ”gavepakke” på om lag 730 millioner kroner til de kommunene som har bygd ut plasser siden oppstart av ordningen i 2008. Det kommer godt med når kommunene skal sikre innbyggerne sine gode velferdstjenester, sier Navarsete.

Fleksibel og tydelig

For å bidra til at kommunene skaffer flere heldøgns omsorgsplasser ønsker regjeringen å gjøre tilskuddsordningen mer fleksibel og tydelig. Med disse endringene vil kommune kunne bruke statstilskuddet både til å finansiere omsorgsplasser de eier selv eller de kan bruke tilskuddet i finansiering av anskaffelse av tilsvarende plasser gjennom langsiktige avtaler med ideelle eller andre private aktører. Kommunene må sikre seg disposisjonsrett til omsorgsplassene i minst 30 år. Tildelingen vil skje med utgangspunkt i de generelle kravene i ordningen, blant annet heldøgns omsorg, demenstilpassing og universell utforming.

Gjennomgangen av regelverket har vist at statsstøtteregelverket gjør dagens ordning svært krevende for kommunene og at det er vanskelig å skille mellom ideelle og kommersielle aktører i forhold til statsstøtte. Endringen som regjeringen foreslår innebærer at mulighet til å videretildele tilskudd blir avviklet, og tilskuddet vil bli gitt til kommunene som ansvarlige for tjenestene, uavhengig av om kommunene selv bygger, eller om kommunene samarbeider med andre aktører på alminnelige forretningsmessige vilkår.