Historisk arkiv

Faktaark på barnedødelighet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

TUSENÅRSMÅL 4: REDUKSJON I BARNEDØDELIGHET

Utfordringen – at flere barn lever opp

De seneste tallene viser at 9,7 millioner barn under fem år dør hvert år. Det er en nedgang fra mer enn 12 millioner døde barn i 1990. De fleste av disse barna dør i utviklingsland, av årsaker som kan forebygges og som det finnes kjente og rimelige midler mot. Om innsatsen ikke økes, er det små sjanser for å redusere barnedødeligheten med 5,4 millioner barn pr. år, som er nødvendig for å nå målet om 2/3 reduksjon innen 2015.

Estimert antall barn (i millioner) som dør før de fyller fem år (2006). kilde UNICEF
Estimert antall barn (i millioner) som dør før de fyller fem år (2006). kilde UNICEF

Nøkkelfakta – ujevn og utilstrekkelig fremgang

  • Mer enn 1 milliard barn mangler minst én av de sentrale forutsetningene for å overleve, vokse og utvikle seg – blant dem ernæring, vann, sanitærforhold, tilgang til grunnleggende helsetjeneste, tilstrekkelige boligforhold, utdannelse og informasjon. Følgen er at 9,7 millioner barn under fem år dør årlig. I tillegg dør 3,3 millioner barn før fødselen. 
  • De fleste av de 25.000 barna under fem år som dør hver dag, befinner seg i verdens fattigste land i Afrika sør for Sahara og i Asia. Forskjellen i barnedødelighet her i forhold til i de industrialiserte land har økt med 29 ganger; dødsraten er henholdsvis 175 og 6 av 1.000 barn.


Årsaker til at barn under fem år dør.

Seks forhold er årsak til mellom 70 og 90 prosent av alle barnedødsfall: akutte infeksjoner i nedre luftveier – hovedsakelig lungebetennelse (19%), diaré (18%), malaria (8%), meslinger, (4%), HIV/AIDS (3%) og nyfødtlidelser, først og fremst for tidlig fødsel, kvelning ved fødselen og infeksjoner (37%). HIV/AIDS har økt jevnt som årsak til at barn under fem år dør, særlig i Afrika sør for Sahara. Underernæring er en faktor i mer enn halvparten av tilfellene der barn dør etter første levemåned.

Hvorfor dør fortsatt så mange?

  • Fattige familier er ofte ute av stand til å skaffe sine barn selv den mest grunnleggende helsetjeneste. Dårlig eller forsinket helsetjeneste er årsak til opptil 70 prosent av alle barnedødsfall under fem år. 
  • Av de 12 landene der mer enn 20 prosent av barna dør før de er fem, har ni land vært gjennom større væpnede konflikter i løpet av de siste fem årene. 
  • Land med dårlige helsesystemer har ikke vært i stand til å sørge for effektive strategier for at barn skal leve opp, noe som er helt avgjørende for å redusere dødeligheten blant barn under fem år, og særlig blant nyfødte. Det som mangler er grunnleggende helsetjeneste så vel som ernæring, vannforsyninger og sanitærforhold. 
  • Nær en halv million barn under fem år dør hvert år av malaria i Afrika sør for Sahara. Dette kunne ha vært forebygget ved bruk av myggnett behandlet med insektmiddel, som har vist seg å redusere dødeligheten blant barn under fem år med opp til 20 prosent. 


Hva kan gjøres?

  • Opptrapping av effektiv helsetjeneste.  Mer enn 60 prosent av all barnedødelighet under fem års alder kan unngås ved hjelpe av velprøvd og rimelig forebygging og behandling.  Forebyggingen omfatter tilstrekkelig lang ammeperiode, vaksiner, tilstrekkelig ernæring og – i Afrika – bruk av myggnett behandlet med insektmiddel. De viktigste årsakene til at barn under fem år dør, må håndteres raskt, med saltoppløsninger mot diaré og enkle antibiotika mot lungebetennelse og andre infeksjoner. For å nå flertallet av barn som i dag ikke har adgang til slik omsorg, trenger vi helsearbeidere med bedre utdannelse og bedre utstyr. Familier og lokalsamfunn må også lære hvordan de best kan gi sine barn sunne oppvekstkår og håndtere sykdom når den oppstår.  
  • Politisk bevissthet, engasjement og lederskap er nødvendig for å sikre at barnehelse får den oppmerksomheten og de ressursene som trengs for å øke innsatsen for å nå Tusenårsmål 4. Bedre informasjon om hvor mange barn som dør og hva de dør av, vil hjelpe politiske ledere til å fatte beslutninger om hva som det beste å gjøre.  

 

Hovedkilder for dette fakt-arket:  2005 World Health Report: Make Every Mother and Child Count og The Lancet's Child Survival Series (2003).