Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Det arabiske menneskerettighetssystemet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Både Den arabiske liga og Organisasjonen for den islamske konferanse har utarbeidet dokumenter relatert til menneskerettighetsarbeidet i muslimske og arabiske stater.

Både Den arabiske liga og Organisasjonen for den islamske konferanse har utarbeidet dokumenter relatert til menneskerettighetsarbeidet i muslimske og arabiske stater. Forsøk på å etablere et effekt menneskerettighetssystem i Midtøsten har imidlertid foreløpig ikke ført frem.

Kairo-erklæringen om menneskerettigheter i islam

Organisasjonen for den islamske konferanse vedtok i august 1991 Kairo-erklæringen om menneskerettigheter i Islam. Erklæringens formål er å veilede organisasjonens 56 muslimske medlemsland fra Afrika, Asia og Europa i spørsmål vedrørende menneskerettigheter, med referanse til sharia (muslimsk lovgivning) som rammeverk. Erklæringen er ikke rettslig bindende og det er ikke etablert noen rapporterings-, gjennomgangs eller appellmekanisme i tilknytning til erklæringen.

Det arabiske menneskerettighetscharteret


Den arabiske liga vedtok Det arabiske menneskerettighetscharteret i september 1994. Ifølge charteret skal det etableres en ekspertkomité som skal undersøke statsrapporter fra medlemslandene hvert tredje år. Det fremkommer ikke av charteret hvilket innhold rapportene skal ha eller hvilke tiltak komiteen kan iverksette. Menneskerettighetskomiteen skal rapportere til Den permanente arabiske menneskerettigehtskommisjon, som ble etablert i 1968. Kommisjonen har hittil vært lite aktiv, med unntak av enkelte rapporteringer om menneskerettighetsbrudd i israelskokkuperte områder.

Grunnet få ratifiseringer har charteret foreløpig ikke trådt i kraft. I mars 2001 anbefalte rådet for Den arabiske liga alle arabiske stater å få fortgang i ratifiseringsprosessen (resolusjon 6089). For å avhjelpe situasjonen med manglende ratifiseringer er det igangsatt arbeid for å reformere og modernisere det arabiske charteret.