Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Økt transparens i utvinningsindustriene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Mange utviklingsland har betydelige olje- og gassressurser. Mangel på åpenhet om pengestrømmene fra utvinningsselskapene til myndighetene gjør at utviklingsland med store naturressurser er særlig utsatt for korrupsjon. Konsekvensen er at inntektene fra ressursene ikke bidrar til bærekraftig økonomisk og sosial utvikling, men i mange tilfeller virker destabiliserende og skaper grobunn for sosial uro og konflikt – et fenomen kjent som ”naturressursenes forbannelse”.

Regjeringen ønsker å bidra til den internasjonale utviklingen i retning av økt åpenhet om pengestrømmene fra utvinningselskapene. Dette er bakgrunnen for at Norge deltar i Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

EITI er et internasjonalt initiativ som tar sikte på å fremme åpenhet om inntektsstrømmen fra selskap til vertsland i utvinningsbransjene. Stater, internasjonale selskaper og frivillige organisasjoner deltar i prosessen som har resultert i et sett med standarder for åpen rapportering om inntekts- og andre fordelsstrømmer. Dette skal blant annet bidra til å fremme tilstrekkelig åpenhet til at borgerne kan holde sine regjeringer ansvarlige for deres pengebruk – og stille informerte krav om rettferdig og bærekraftig bruk av inntekter fra landenes naturressurser.

EITI ble lansert av den britiske statsministeren Tony Blair i 2002 og har betydelig internasjonale støtte. Bærebjelken i initiativet er nasjonal fokus og deltakelse fra de aktuelle selskapene. Mer enn 20 land har pr. juli 2006 påtatt seg å være pilotland for EITI–standardene. Utfordringen er å sikre implementering som gir resultat på landnivå.

Åpenhet om de skattebetalinger den norske stat mottar fra selskaper på norsk sokkel er et grunnleggende element i norsk petroleumsforvaltning. I tråd med de prinsipper Norge søker å fremme gjennom deltakelse i EITI, styrker regjeringen og oljesektoren nå tilgjengeligheten av denne informasjonen.

Medlemsbedriftene i Oljeindustrienes landsforening (OLF) deler regjeringens målsetning om økt transparens i utvinningsbransjene. OLF har på vegne av sine medlemsbedrifter samtykket i at oversikt over skattebetalinger fra oljeselskap på norsk sokkel til norske myndigheter gjøres tilgjengelig. Tilsvarende samtykke har vi fått fra andre bedrifter. Oversikt over skattebetalinger for 2004, 2005 og 2006.

Oversikten over utlignet skatt viser samlet inntektsskatt selskapene betaler til den norske stat. I tillegg til alminnelig skatt (28%) betaler oljeselskapene særskatt (50%). Særskatten som betales på toppen av alminnelig skatt reflekterer den meravkastning (superprofit) som kan oppstå ved utnyttelse av en begrenset narurressurs. Skatten som betales for denne meravkastningen omtales i skattesammenheng ofte som grunnrente. 

Staten har også andre inntekter fra olje- og gassindustrien, blant annet som følge av selskapenes betaling av royalty og avgifter. I tillegg har Staten inntekter som følge av statens direkte eierskap, og statens eierandel i Statoil. EITI guidelines anbefaler at det rapporteres også om disse inntektsstrømmene. Disse tallene er tilgjengelige i Faktaheftet 2006 Norsk PetroleumsvirksomhetOlje- og energidepartementets hjemmesider.

Hydro og Statoil har deltatt i EITI-initiativet siden 2003. Statoils betalinger til utenlandske regjeringer som er vertsland for selskapets utvinningsvirksomhet offentliggjøres i Statoils årlige bærekraftrapport. Hydros betalinger offentliggjøres i Hydros årsrapport.

Olje for utvikling
Tiltakene for å øke transparensen utgjør et av flere virkemidler som regjeringen vektlegger i sin satsning på bistand til petroleumsforvaltning i utviklingsland. Norge har 40 års erfaring som olje- og gassnasjon og petroleumssektoren er Norges største industri.  Norsk olje- og gasspolitikk bygger på at ressursene skal forvaltes slik at de bidrar til maksimal verdiskapning både for selskapene og for samfunnet som helhet – med bærekraftig utvikling som rammeverk. Gjennom Statens pensjonsfond-utland har Norge etablert en forsvarlig håndtering av betydelige oljeinntekter.

Norge har også andre erfaringer innen petroleumssektoren av interesse for nye energinasjoner, og Norge satser på kompetansedeling og institusjonsutvikling blant annet gjennom Oljedirektoratet, (OD), Petrads opplæringsvirksomhet og NTNUs stipendprogram. Økt satsning innen denne sektoren utgjør en del av et bredt norsk engasjement for å bidra til godt styresett generelt og i kampen mot korrupsjon spesielt.

Mer informasjon om norsk petroleumsforvaltning finner du i

Til toppen