Historisk arkiv

UD og Røde Kors signerte ny avtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Torsdag 25. juni signerte ekspedisjonssjef i FN-avdelingen Geir O. Pedersen og Norges Røde Kors’ generalsekretær Børge Brende en treårig samarbeidsavtale om forebygging av humanitære katastrofer. - Avtalen er et skritt i riktig retning i å forebygge humanitære katastrofer, sier Børge Brende.

Avtalen er et viktig ledd i oppfølgingen av Stortingsmelding nr. 9 (2007-2008) om Forebygging av humanitære kriser, samt Stortingsmelding nr. 40 (2008-2009) om Norsk humanitær politikk. Avtalen har en ramme på 102 millioner kroner og vil gjelde i perioden 2009-2011. 

- Hovedmålsettingen med denne avtalen er å bidra til at lokalsamfunn styrker kunnskapen rundt forebyggende tiltak, at forebyggende tiltak gjennomføres, Hovedmålsettingen med avtalen mellom UD og Røde Kors er å bidra til at lokalsamfunn styrker kunnskapen rundt forebyggende tiltak, sier ekspedisjonssjef Geir O. Pedersen (tv) og generalsekretær Børge Brende. Foto: UDherunder gjennom styrket beredskap, og at lokalsamfunnene selv deltar i responsarbeidet når katastrofene inntreffer. Røde Kors-bevegelsen har et unikt apparat gjennom sine 180 nasjonalforeninger verden over. Gjennom denne avtalen vil vi nå ut til svært mange sårbare mennesker som opplever gjentatte humanitære kriser, sier ekspedisjonssjef Geir O. Pedersen i Utenriksdepartementet. 

Røde Kors-bevegelsen er en sentral partner for Norge på det humanitære området, blant annet innenfor forebyggingsarbeidet. Avtalen bygger videre på dette samarbeidet og fokuserer på å styrke beredskapsarbeidet og arbeidet for å øke lokalsamfunns motstandsdyktighet mot katastrofer, herunder gjennom den internasjonale Røde Kors-føderasjonen (IFRC).  Den treårige samarbeidsavtalen har et budsjett på 34 millioner kroner per år. Det inkluderer blant annet støtte til Røde Kors' arbeid med internasjonal katastrofeberedskap og samarbeidsprogrammer med blant annet Cuba, Belize, Guatemala, Kina og Vietnam, samt støtte til det internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåneforbundets (IFRC) arbeid med katastrofer. 

- Naturkatastrofer som rammer fattige land, setter ofte utviklingsarbeidet som er gjort tilbake i tid.  Avtalen mellom norske myndigheter og Røde Kors er derfor svært betydningsfull og et skritt i riktig retning i å forebygge humanitære katastrofer, sier Børge Brende, generalsekretær i Norges Røde Kors.