Historisk arkiv

Norge har levert UPR-rapporten til FNs menneskerettighetsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Alle FNs medlemsland skal jevnlig høres om sine forpliktelser på menneskerettighetsområdet. Norge la denne måneden fram sin rapport (UPR-rapporten) som en del av forberedelsene til høringen i desember. Den er utarbeidet i samarbeid med en rekke departementer og med innspill fra sivilsamfunnet.

Rapporten ble oversendt MR-rådet 8. september. Den er utarbeidet i samarbeid med en rekke departementer og med innspill fra sivilsamfunnet. Rapporten tar for seg sentrale utfordringer og ”best practises” på menneskerettighetsområdet i Norge.

Du kan lese hele rapporten her (pdf).

I forbindelse med opprettelsen av FNs menneskerettighetsråd i 2006 ble det besluttet at alle FNs medlemsland jevnlig skal rapportere og høres om gjennomføringen av sine menneskerettighetsforpliktelser. Ordningen har fått navnet Universal Periodic Review (UPR) og er en av de viktigste nyskapingene ved opprettelsen av Menneskerettighetsrådet. Som del av denne prosessen skal Norge høres under Menneskerettighetsrådets sesjon i desember 2009. Prosessen tar form av en interaktiv dialog i Rådet, og resultatet vil være en rekke anbefalinger til Norge fra FNs medlemsland.

Tre dokumenter vil ligge til grunn for eksamineringen av Norge; en nasjonal rapport utarbeidet av myndighetene, en rapport som sammenfatter offisielle og relevante FN-dokumenter og en rapport med informasjon og anbefalinger fra sivilt samfunn (skyggerapportene).

Den nasjonale rapporten behandler Norges oppfølging og implementering av menneskerettighetsforpliktelsene. Det vises til resultater på menneskerettighetsfeltet, gode eksempler, men også til utfordringer og vanskeligheter vi står overfor.

Rapporten erstatter ikke statenes periodiske rapporter under de enkelte konvensjonene og skal ikke overstige 20 sider. (Se: Guidelines fra Menneskerettighetsrådet om UPR-rapportens struktur.) Arbeidet med Norges nasjonale rapport er koordinert av Utenriksdepartementet.

Lenker:

Basic facts about the UPR

NGOer og nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner