Historisk arkiv

Fafo presenterte levekårsundersøkelse fra Vest-Kina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Fafo la onsdag fram sin rapport om den økonomiske og sosiale utviklingen i Vest-Kina basert på data fra 2004 og 2005. Utviklingsministeren viste til at den raske økonomiske veksten i Kina er den viktigste historiske begivenheten i vår tid. Hovedfunnene i undersøkelsen uttrykker bekymring for økt forurensing og sosial usikkerhet for deler av befolkningen. (11.10.06)

Fafo presenterte levekårsundersøkelse fra Vest-Kina

Fafo la onsdag 11. oktober fram sin rapport om den økonomiske og sosiale utviklingen i Vest-Kina basert på data fra 2004 og 2005. Utviklingsministeren viste til at den raske økonomiske veksten i Kina er den viktigste historiske begivenheten i vår tid.

Det er verd å merke seg at hovedfunnene i undersøkelsen gjelder bekymring for økt forurensning og sosial usikkerhet for deler av befolkningen. Bare det at det er 4 millioner hushold i Vest-Kina som har mistet sine hjem på grunn av naturkatastrofer viser hvor dyptgripende miljøødeleggelser kan være hos vanlige folk.

Fafo har i samarbeid med sine kinesiske partnere i National Center for Science and Technology for Development gjennomført en av de aller største samfunnsfaglige undersøkelsene i Kina gjennom tidene. Undersøkelsen er foretatt i samarbeid med kinesiske myndigheter og universiteter, og er finansiert av Utenriksdepartementet. Intervjuene ble gjort i perioden juli 2004 til februar 2005. 41.222 husholdninger har svart på spørreundersøkelsen. Forskningssjef Jon Pedersen og forsker Kristin Dalen kommenterte funnene. Levekårsundersøkelsen tar bl.a. for seg tema som befolkning, infrastruktur, utdanning, helse, arbeidsmarkedet, husholdningenes økonomi, landbruk og miljø. De to største utfordringene som ble registrert er knyttet til sosial usikkerhet og miljøproblemer.

Resultatene fra studien viser at satsningen på utvikling av de vestlige provinsene har hatt en positiv effekt på økonomi og levestandard for mange av innbyggerne. Samtidig øker forskjellene, og deler av befolkningen er mer sårbar enn før. Den raske utviklingen fører også til nye problemer, for eksempel på miljøsiden.

Følgende data indikerer hvilke hovedfunn som er gjort: 70 % av befolkningen bor på landet, mens 30 % bor i byer. 22 % av befolkningen er under 15 år. I forhold til hele Kina har Vest-Kina, som er det fattigste området, en høyere andel unge mennesker.

Andelen analfabeter er synkende i Vest-Kina. Flere kvinner enn menn er analfabeter. Andelen barn som går i grunnskolen er høy, men husholdningens utgifter til skole er også betydelig. Generelt satses det nye ressurser på utdanning.

76 % av befolkningen deltar i arbeidslivet, og andelen er 80 % for bybefolkningen. Arbeidsledigheten er generelt lav.

Andelen av personer med helseforsikring utgjør 20 % i Vest-Kina. Lav inntekt er hovedårsaken til at folk ikke oppsøker lege når de er syke.

Et hovedproblem er mangel på stabilt og godt drikkevann. Mange bor trangt. Håndtering av husholdningsavfall er dårlig organisert, særlig på landet. De siste årene har mange fått sine hjem ødelagt av flom og jordskjelv.

Det er en betydelig skjevhet i inntektsfordelingen. Byhusholdningene tjener i snitt det dobbelte av landhusholdningene. Det er også forskjeller mellom provinsene.

Det er ulike funn for de forskjellige etniske minoritetene i området. Mansjurer, den tidligere herskergruppen, kommer ofte bedre ut enn den dominerende han-befolkningen. Tibetanere kommer dårligsts ut blant alle minoritetene.

Rapporten er nå offentlig tilgjengelig, jfr levekårsundersøkelse for Vest-Kina. Datagrunnlaget vil bl.a. bli benyttet til videre studier om hvordan befolkningen opplever sin situasjon og som grunnlagt for politiske beslutninger fra myndighetenes side.