Historisk arkiv

Russland suspenderer CFE-avtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Russland har fra og med 12. desember på ensidig basis suspendert sine forpliktelser i forhold til Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa (CFE-avtalen).

- Det er sterkt beklagelig at Russland ikke lenger føler seg forpliktet til å etterleve CFE-avtalen. Dette er særlig skuffende fordi NATO-landene og Russland de seneste måneder har beveget seg langt i retning av en pakkeløsning mht. de siste uavklarte spørsmål, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Både Norge og de øvrige NATO-land tillegger CFE-avtalen avgjørende betydning for den militære stabilitet i Europa. For Norge er ikke minst de særlige materiellbegrensningene i flankene av stor viktighet. Det er imidlertid ikke noe som tyder på noen snarlig russisk styrkeoppbygging i våre nærområder, sier Støre.

- For å understreke hvilken verdi vi tillegger CFE og for unngå en ytterligere svekkelse av avtalen, vil Norge sammen med de øvrige NATO-land etterleve våre forpliktelser fullt ut inntil vi ser hva det russiske suspensjonsvedtaket innebærer i praksis, sier Støre. Jeg har merket meg at Russland sier de er rede til å fortsette arbeidet for å finne en løsning. Det er positivt. Jeg vil oppfordre Russland til å fortsette å etterleve sine forpliktelser og snarest mulig gjenoppta dialogen med sikte på å løse de utestående spørsmål.

- Norges og NATOs klare målsetting er å bevare CFE-regimet med lavest mulig styrkenivå, slik at CFE også i fremtiden forblir en bærebjelke for både vår egen og Europas sikkerhet, sier utenriksminister Støre.

CFE-avtalen er den mest vellykte konvensjonelle nedrustnings- og rustningskontrollavtale noensinne. Siden avtalen trådte i kraft i 1992 er mer enn 60.000 stridsvogner, pansrede kampvogner, artilleri, angrepshelikoptre og kampfly fjernet fra Europa. Avtalen inneholder også omfattende informasjons- og verifikasjonsbestemmelser. Både materielltakene og verifikasjonsbestemmelsene er særlig strenge i flankene. Den opprinnelige CFE-avtalen ble på OSSE-toppmøtet i Istanbul i 1999 erstattet av en ny avtale tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjon etter den kalde krigen. Det er vilkårene for ikrafttreden av denne tilpassede CFE-avtalen det nå forhandles om.

NATO-landene har utarbeidet en pakkeløsning der det vises imøtekommenhet på de fleste punkter Russland er opptatt av, herunder mht. det russiske nærværet i Georgia og Moldova, baltisk tiltredelse til CFE og begrensninger på militært materiell i de nye NATO-land. Dette forslaget er imidlertid ikke akseptert av Russland, som krever ytterligere innrømmelser, bl.a. avvikling av flankeregimet på russisk side. Dette er unisont avvist fra NATOs side.

NATO sendt onsdag 12. desember ut en pressemelding om saken.