Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rapport om utviklingslandenes markedsadgang til Norge sendt på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

En interdepartemental arbeidsgruppe har vurdert mulige forbedringer i den norske GSP-ordningen (tollpreferanser for u-land). Gruppens rapport ble 19.4. overlevert utenriksminister Jonas Gahr Støre som besluttet å sende den på åpen høring, inkludert netthøring på regjeringen.no, før regjeringen tar stilling til rapportens anbefalinger.

Den norske ordningen for tollpreferanser for utviklingsland (Generalized System of  Preferences - GSP) ble etablert i 1971, og har senere vært gjenstand for en rekke gjennomganger og endringer. Utenriksministeren ga i november 2005 klarsignal for en ny gjennomgang med sikte på å foreslå forenklinger og forbedringer.  På grunnlag av utenriksministerens mandat ble det etablert en arbeidsgruppe ledet av Utenriksdepartementet ved WTO/OECD-seksjonen og med representanter fra Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Norad, Nærings- og handelsdepartementet og Toll- og avgiftsdirektoratet.

Arbeidsgruppen overleverte sin rapport til utenriksministeren den 19. april.  Blant  arbeidsgruppens anbefalinger kan følgende hovedpunkter fremheves:

  • Utvidelse av ordningen for toll- og kvotefri markedsadgang for alle varer fra de minst utviklede land (MUL) til også å gjelde de nest svakeste landene, nærmere bestemt 14 andre lavinntektsland med befolkning under 75 mill.innb. 
  • Forbedret preferansemargin for øvrige u-land ("ordinære GSP-land") innenfor Norges minsteadgangskvoter i WTO (dvs. for enkelte landbruksvarer). 
  • Mindre endringer i overvåkings- og sikkerhetsmekanismene og i opprinnelsesreglene (for små varepartier), ingen endring i kvoteordningene.
  • Klargjøring av kriteriene for hvilke land som skal være omfattet av GSP-ordningen, hvorav en av følgene vil være at tidligere sovjet-republikker inkluderes. 
  • Tiltak med sikte på økt bruk av GSP-ordningen.

Utenriksministeren har besluttet at rapporten sendes på åpen høring før regjeringen tar stilling til arbeidsgruppens anbefalinger.   Papirutgave av rapporten kan fås ved henvendelse til [email protected]