Historisk arkiv

Journalist dødsdømt i Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet er informert om at den afghanske journalisten Sayad Parwez Kambaksh ble dømt til døden 22. januar for å ha distribuert "islam-fiendtlig materiale". Norske myndigheter har fulgt saken siden oktober 2007.

Utenriksdepartementet er informert om at  den afghanske journalisten Sayad Parwez Kambaksh ble dømt til døden 22. januar for å ha distribuert "islam-fiendtlig materiale".  Norske myndigheter har fulgt saken siden oktober 2007.
 
Dommen vil være et stort tilbakeslag for ytringsfriheten i Afghanistan dersom den blir stående. Dommen er avsagt i Balkh-provinsens domstol, men kan prøves overfor flere appellinstanser.
 
Ambassaden i Kabul ble kjent med saken i oktober i fjor og vil fortsette å følge den nøye fram til endelig dom foreligger. Vi er informert om at saken vil bli anket til gjeldende appellinstanser, og det er viktig at det afghanske rettsystem nå må gis nødvendig tid til å ferdigbehandle saken.  Ambassaden følger saken i samarbeid med afghanske myndigheter, den uavhengige afghanske menneskerettighetskommisjonen, FN og nærstående land. Ambassaden i Kabul vil  samarbeide med andre om å utøve den form for påvirkning som best kan tjene journalistens sak.   

Norges holdning til dødsstraff

Regjeringen er en sterk motstander av alle former for dødsstraff, fordi det etter norsk syn krenker den menneskelige verdighet. Regjeringen anser at et forbud mot dødsstraff er avgjørende for beskyttelsen av retten til liv. Det finnes ingen avgjørende dokumentasjon på at dødsstraff har avskrekkende virkning, og enhver feil ved grunnlaget for å gjennomføre en dødsstraff er irreversibel og uopprettelig.

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter forbyr dødsstraff som på grunn av måten den gjennomføres på, vil være grusom eller nedverdigende straff. I tillegg forbyr konvensjonen å idømme personer under 18 år dødsstraff og å gjennomføre dødsstraff overfor gravide personer. Konvensjonen setter også begrensninger for bruk av dødsstraff i forhold til rettssikkerhetsgarantier og hvilke type forbrytelser dødsstraff kan idømmes for. Norge er også part i protokoll nr. 13 til Den europeiske menneskerettskonvensjon om avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet.