Historisk arkiv

Høring av Norge i FNs menneskerettighetsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

I forbindelse med opprettelsen av FNs menneskerettighetsråd i 2006 ble det besluttet at alle FNs medlemsland jevnlig skal rapportere og høres om gjennomføringen av sine menneskerettighetsforpliktelser. Ordningen har fått navnet Universal Periodic Review (UPR) og er en av de viktigste nyskapingene ved opprettelsen av Menneskerettighetsrådet.

I forbindelse med opprettelsen av FNs menneskerettighetsråd i 2006 ble det besluttet at alle FNs medlemsland jevnlig skal rapportere og høres om gjennomføringen av sine menneskerettighetsforpliktelser. Ordningen har fått navnet Universal Periodic Review (UPR) og er en av de viktigste nyskapingene ved opprettelsen av Menneskerettighetsrådet. UPR er en mellomstatlig ordning som vektlegger samarbeid og dialog mellom statene.

Som del av denne prosessen skal Norge høres i desember 2009. Prosessen tar form av en interaktiv dialog i Menneskerettighetsrådet, og resultatet vil være en rekke anbefalinger til Norge fra Fns medlemsland. 

Tre dokumenter vil ligge til grunn for eksamineringen av Norge; en nasjonal rapport utarbeidet av myndighetene, en rapport som sammenfatter offisielle og relevante FN-dokumenter og en rapport med informasjon og anbefalinger fra sivilt samfunn (skyggerapportene).

Norges nasjonale rapport skal behandle Norges nasjonale oppfølging og implementering av menneskerettighetsforpliktelsene. Det skal vises til resultater på menneskerettighetsfeltet, gode eksempler, men også til utfordringer og vanskeligheter vi står overfor. Menneskerettighetsrådet ber om at statene definerer hovedprioriteringer på menneskerettighetsfeltet fremover, og hvilke initiativ som tas for å møte utfordringer i det enkelte land. Rapporten skal ikke duplisere statenes periodiske rapporter under de enkelte konvensjonene og den skal ikke overstige 20 sider. (Se: Guidelines fra Menneskerettighetsrådet om UPR-rapportens struktur.)

Norges nasjonale rapport er nå under utarbeidelse og arbeidet koordineres av Utenriksdepartementet. Rapporten skal leveres til FN 8. september 2009. Et av kravene som stilles til landet som skal eksamineres er at sivilt samfunn og andre relevante aktører involveres i hele prosessen, både under utarbeidelse av rapporten og i den senere oppfølging av anbefalingene.

Utenriksdepartementet innkalte til et felles orienteringsmøte om UPR-prosessen den 2. mars 2009, hvor de tilstedeværende organisasjonene ble invitert til å komme med innspill og forslag til Norges rapport. På møtet kom det en rekke innspill til temaer som norske myndigheter ble oppfordret til å ta opp. Et diskusjonsmøte mellom de relevante departementer og representanter fra sivilsamfunnet, Norsk senter for menneskerettigheter og ombudene ble avholdt 26. juni.

Utenriksdepartementet har utarbeidet et nytt utkast til Norges rapport, basert på innspill fra de relevante departementer og myndigheter samt på innspill fra sivilsamfunnet. Vi inviterer nå til skriftlige innspill til dette utkastet. Hensikten med å invitere til innspill mens rapporten fortsatt er utkast-preget, er å sikre tid og rom for tillegg og endringer. Dette ser vi som sentralt i prosessen. Se utkast til UPR rapport 7. juli 09 (pdf). Se endelig rapport levert FN 08.09.09 (pdf)

Innspillene bes sendt upr@mfa.no innen 7. august 2009 kl 12.

Innspillene kan være både til innhold, struktur og språk. Alle interesserte kan sende innspill. 

Følgende skyggerapporter er mottatt:

Ytterligere informasjon om UPR finnes på nettsiden til Høykommissæren for Menneskerettigheter: 

Referater