Historisk arkiv

Uttalelse fra Sudan-troikaen om forhandlingene mellom Sudan og Sør-Sudan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

I det følgende gjengis teksten til en fellesuttalelse fra USAs utenriksminister Hillary Clinton, Norges utenriksminister Jonas Gahr Støre og Storbritannias utenriksminister William Hague.

Vi ser positivt på diskusjonene om økonomiske overgangsordninger og betaling for utskiping og transport av olje på kommersielle vilkår, som fant sted mellom regjeringene i Sudan og Sør-Sudan i Addis Abeba 25.–30. november, med Den afrikanske unions høynivåpanel (AUHIP) som tilrettelegger.

Vi tror disse viktige forhandlingene ble hjulpet fram av at det ble presentert nye forslag som begge parter kunne ta opp til grundig overveielse. Vi merker oss spesielt et detaljert forslag fra regjeringen i Sør-Sudan der det ble tilbudt et økonomisk bidrag for å hjelpe regjeringen i Sudan med å redusere det økonomiske gapet etter Sør-Sudans løsrivelse. På bakgrunn av hendelsene i den senere tid oppfordrer vi partene til å komme sammen igjen snarest mulig, før den avtalte datoen 20. desember, for komme til enighet med hensyn til eksport av olje. Vi oppfordrer begge stater til snarest mulig å inngå en fremtidsrettet avtale som omfatter alle uløste spørsmål i petroleumssektoren og finanssektoren.

Videre gjentar vi vår sterke forpliktelse til fortsatt samarbeid med AUHIP og begge regjeringene i deres bestrebelser for å finne løsninger på andre gjenstående spørsmål fra fredsavtalen (CPA). Vi oppfordrer de to regjeringene til straks å gjennomføre inngåtte avtaler vedrørende sikkerhet og administrasjon av Abyei og grensen. Tilbaketrekning av alle sudanske og sørsudanske væpnede styrker fra Abyei, etablering av en administrasjon for Abyei-området og sammenkalling av den felles tilsynskomiteen for Abyei har aller høyeste prioritet, og alle hindringer som står i veien for disse målsetningene bør snarest fjernes. En snarlig løsning på disse spørsmålene vil bety økt trygghet og utvikling for innbyggerne i begge land. Videre ber vi partene avstå fra enhver destabiliserende handling og all provoserende språkbruk som kan sette forholdet mellom de to statene i fare. Vi merker oss i den forbindelse med bekymring den farlige opptrappingen av militær aktivitet langs grensen mellom Sudan og Sør-Sudan.

Vi verdsetter AUHIPs innsats som tilrettelegger av forhandlingene og støtter helhjertet opp om panelets videre arbeid. Vi oppmuntrer andre internasjonale aktører til å medvirke positivt i samhandling med både Sudan og Sør-Sudan for å bidra til å løse uavklarte spørsmål på fredelig vis og å arbeide for utviklingen av to bærekraftige stater som lever i fred med hverandre.

Vi gir vår fulle støtte til oppfordringen fra Den afrikanske unions freds- og sikkerhetsråd om at AUHIP fortsatt må prioritere demokratisering i Sudan og Sør-Sudan som en absolutt forutsetning for stabilitet og godt styresett.

Les den engelske versjonen av fellesuttalelsen (pdf)