Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Norsk-russisk opprydding i Andrejev-bukta

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Onsdag 29. mai besøkte statssekretær Torgeir Larsen den nedlagte marinebasen i Andrejevbukta på Kolahalvøya. Formålet var å gjøre opp status for den norsk-russiske innsatsen for å sikre og fjerne det radioaktive avfallet som er midlertidig lagret på marinebasen som kun ligger seks mil fra grensen til Norge.

Onsdag 29. mai besøkte statssekretær Torgeir Larsen  den nedlagte marinebasen i Andrejevbukta på Kolahalvøya. Formålet var å gjøre opp status for den norsk-russiske innsatsen for å sikre og fjerne det radioaktive avfallet som er midlertidig lagret på marinebasen som kun ligger seks mil fra grensen til Norge.  

Store mengder kjernebrensel og radioaktivt avfall er lagret i Andrejevbukta under forhold som ikke er betryggende. Norsk innsats har som mål å sikre avfallet og legge til rette for at det kan fjernes på en trygg måte. De praktiske tiltakene på norsk side utføres av Fylkesmannen i Finnmark, i tillegg jobber Statens strålevern tett med russiske tilsynsmyndigheter. 

Larsen og Kryukov
Statssekretær Torgeir Larsen og direktør i Rosatom, Oleg Kryukov. (Foto: Statens strålevern)

- Ansvaret for å fjerne kjernebrensel og radioaktivt avfall hviler på russiske myndigheter, men det er også i Norges interesse at dette avfallet blir fjernet, sier statssekretær Larsen.  Avfallet representerer en risiko for Norge og vi samarbeidet derfor med Russland om denne oppryddingen. Samarbeidet styrker også kontakten mellom norske og russiske myndigheter som har ansvar for atomsaker. På denne måten får vi innsikt og en bedre felles forståelse av situasjonen, sier stastssekretær Larsen. 

Norges samarbeid med Russland innen atomsikkerhet vil fremover være særlig innrettet mot Andrejevbukta. Hittil har man konsentrert seg om å ferdigstillle infrastrukturen på  anlegget,  men fra i år har også arbeidet med å forberede uttak og transport av det radioaktive materialet vekk fra området startet. Dette er krevende og vil ta flere år. Selve transporten vil ventelig kunne starte i 2016. 

- Vårt mål er at brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall skal være fjernet fra anlegget i Andrejevbukta innen 2025. Dette er også i tråd med de russiske planene, sier Torgeir Larsen.  

Norge har gjennom regjeringens atomhandlingsplan brukt omlag 1,7 milliarder kroner på atomsikkerhetssamarbeidet med Russland siden 1995.  Norsk engasjement har vært en viktig faktor for den felles innsatsen som er gjort i Nordvest-Russland for å sikre og fjerne radioaktive kilder.                                                                                                                                

- Russland har i økende grad tatt ansvar for arbeidet med atomsikkerhet, og den norske innsatsen er gradvis trappet ned de siste årene. Norge vil likevel fortsette samarbeidet så lenge det er nødvendig. Samarbeidet med russiske atomsikkerhetsmyndigheter er verdifullt for Norge. Arbeidet er en investering i sikkerhet for befolkningen på norsk side av grensen. Den innsikten og kompetansen vi bygger opp, og de kontaktene vi har fått med russiske myndigheter, gjør oss langt bedre i stand til å håndtere eventuelle situasjoner som måtte oppstå, sier statssekretær Larsen.   

Besøket til Andrejevbukta fant sted i forbindelse med at statssekretær Larsen sammen med direktør for Statens strålevernets, Ole Harbitz, ledet det årlige møtet i den norsk-russiske kommisjonen for atomsikkerhet i Kirkenes. Den russiske delegasjonen ble ledet av direktør i Rosatom, Oleg Kryukov. Møtet i atomkommisjonen gjennomgikk status for det norsk-russiske samarbeidet. En av konklusjonene fra møtet i Kirkenes er en intensivert innsats for å ferdigstille felles prosedyrer for varsling av atomuhell. Norge avventer her et konkret russisk forslag til ny prosedyre. 

Til toppen