Historisk arkiv

Bedrifters samfunnsansvar: OECDs retningslinjer og Norges holdning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

OECD har i dag og i morgen møter i investeringskomiteen der spørsmål knyttet til tolkningen av OECDs retningslinjer for multinasjonale selskapers samfunnsansvar vil bli drøftet.

OECD har i dag og i morgen møter i investeringskomiteen der spørsmål knyttet til tolkningen av OECDs retningslinjer for multinasjonale selskapers samfunnsansvar vil bli drøftet.  

Foranlediget av at det norske uavhengige kontaktpunktet i mai 2013 konkluderte med at Norges Bank Investment Management (NBIM) hadde brutt retningslinjene, har det spredd seg en oppfatning av at Norge ber om unntak for regelverket når Norge selv blir rammet.

Det er ikke riktig. I vedlagte svarbrev til Forum for utvikling og miljø forklarer statssekretær Torgeir Larsen Norges syn. Hovedpunktene, som også ligger til grunn for Norges innlegg i Investeringskomiteen og tilhørende arbeidsgrupper, er som følger:   

  • Norge er pådriver internasjonalt for at menneskerettighetene ivaretas på best mulig måte. Det gjelder også arbeidet for næringslivets samfunnsansvar i FN og OECD.
  • Norge etterlever våre internasjonale forpliktelser når det gjelder menneskerettighetene. Som et, av svært få, OECD-land har vi derfor etablert et uavhengig kontaktpunkt for å ivareta OECDs retningslinjer på best mulig måte. 
  • Klagesaken mot NBIM og norske myndigheters henvendelser til OECDs Investeringskomité i kjølvannet av denne saken, endrer ikke dette bildet. Vi stiller oss fullt og helt bak OECDs retningslinjer.
  • Den aktuelle saken har likevel vist at det er uklarheter knyttet til tolkningen av regelverket. Vi har derfor bedt OECDs investeringskomité om å se nærmere på dette. Vi har også bedt OECD om å belyse forholdet til sentralbankers reserveplasseringer mer generelt.
  • Retningslinjene gjelder for alle sektorer, og vi hevder ikke at det er gjort eksplisitt unntak for finanssektoren. Samtidig registrerer vi at det er uklarhet om hvordan retningslinjene skal tolkes. Derfor har vi bedt OECD klargjøre dette, i tråd med prosedyrene i retningslinjene. OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper ligger til grunn for de forventninger som stilles til selskaper som Statens pensjonsfond utland (SPU) har investert i.  
  • Klarhet i spørsmål knyttet til anvendelsen av retningslinjene er samtidig viktig for å fremme bedriftenes samfunnsansvar på en god måte. Det er også i det sivile samfunnets interesse, og det vil være klargjørende for hvordan investorer generelt må forholde seg til regelverket. 
  • I OECD er det enighet om at det er viktig å få klarlagt retningslinjenes virkeområde, og det er satt ned en arbeidsgruppe for å se nærmere på de ulike fortolkningstemaene.  
  • Norge vil på møtene til OECDs investeringskomité 14. og 15. oktober videreføre sitt arbeid for menneskerettigheter og et ansvarlig næringsliv.

Les brevet fra statssekretær Torgeir Larsen