Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2007. Norge øker innsatsen for fred, menneskerettigheter og humanitær bistand med 840 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Pressemelding

Nr.: 125/06
Dato: 06.10.06

Statsbudsjettet 2007. Norge øker innsatsen for fred, menneskerettigheter og humanitær bistand med 840 millioner kroner

- Norge skal være en aktiv og tydelig aktør i det internasjonale arbeidet for fred, menneskerettigheter og humanitær bistand. Det er nødvendig å styrke internasjonale organisasjoner som FN, og regionale og nasjonale initiativ. Derfor øker regjeringen innsatsen til disse områdene, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen vil at Norge skal være en betydelig fredsnasjon og bidragsyter på det humanitære og menneskerettslige området. Norges internasjonale innsats for fred og forsoning vil bli trappet opp. Dette dreier seg både om innsats i konkrete land og arbeidet for å etablere internasjonale rammeverk for fred og løsning av konflikt. I tillegg til tiltak for å fremme menneskerettighetene i enkeltland, vil menneskerettighetsdialogene med Kina, Indonesia og Vietnam fortsette.

Regjeringen vil arbeide for å styrke FNs fredsbyggende rolle, blant annet gjennom økt støtte til FNs fredsbyggingsfond. Norge er viseformann i FNs fredbyggingskommisjon. Kommisjonen skal mobilisere politisk vilje og økonomiske ressurser til fredsbygging.

Regjeringen vil støtte opp om fortsatte reformer på det humanitære området, og vil øke bidraget til FNs nødhjelpsfond (CERF). Den humanitære bistanden skal også brukes til å støtte opp under freds- og forsoningsarbeidet. Innsatsen for å forebygge humanitære kriser skal styrkes. Regjeringen legger opp til fortsatt omfattende humanitær innsats i Midtøsten, Sudan, Sentral-Afrika, Afrikas Horn, Afghanistan og Sri Lanka. Humanitær støtte vil også gå til rydding av klaseammunisjon og landminer og til ofre for disse våpnene.

Arbeidet med å styrke kvinners stilling vil gjennomsyre Norges innsats for fred, menneskerettigheter og humanitær bistand. Regjeringen handlingsplan for oppfølging av Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet vil stå sentralt.