Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2007 — utenrikspolitiske satsinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske satsingsområde i årene fremover, og vi legger vekt på helhet i politikkutformingen. Satsingen i nord favner derfor både tiltak i de tre nordnorske fylker, Svalbard, i havområdene og i samarbeid med andre land i regionen, sier utenriksminister Støre i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007. Les mer om budsjettet. (06.10.06)

Pressemelding

Nr.: 120/06
Dato: 06.10.06

Statsbudsjettet 2007 – utenrikspolitiske satsinger

De utenrikspolitiske prioriteringene i statsbudsjettet gjenspeiler ambisjonene fra Soria Moria-erklæringen. - Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske satsingsområde i årene fremover og vi legger vekt på helhet i politikkutformingen. Satsingen i nord favner derfor både tiltak i de tre nordnorske fylker, Svalbard, i havområdene og i samarbeid med andre land i regionen, sier utenriksminister Støre. Norges internasjonale innsats for fred og forsoning vil bli trappet opp. Videre styrkes innsatsen i Midtøsten gjennom blant annet en kraftig økning av bidraget til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). Innsatsen i Hviterussland og Ukraina økes, med fokus på demokratifremmende tiltak og det sivile samfunn.

Nordområdene

Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. Regjeringen øker derfor den samlede bevilgningen til en helhetlig nordområdepolitikk med om lag 274 mill. kroner, hvor 30 mill. kroner er en videreføring av tiltak som ble iverksatt i 2006.

I statsbudsjettet 2007 har Regjeringen lagt særlig vekt på å øke bevilgningen til tiltak for styrket samarbeid med Russland og andre land i nord. Det vil bli igangsatt geologisk kartleggingsarbeid i områdene Nordland VII og Troms II som en oppfølging av Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet. Det skal også samles inn seismikk sørøst for Kong Karls land ved Svalbard. Regjeringen vil styrke overvåkning og kontroll i nordlige havområder gjennom økte bevilgninger til kystvakten. Den vil også øke beredskapen gjennom å innføre døgnkontinuerlig vakt ved redningshelikopterbasen i Bodø. Regjeringen setter i tillegg av ekstra midler til oppfølging av Finnmarksloven og til informasjonstiltak om nordområdespørsmål. En samlet omtale av Regjeringens tiltak i nordområdene inngår i Utenriksdepartementets St.prp. nr. 1.

Over Utenriksdepartementets budsjett styrkes posten for tilskudd til prosjektsamarbeidet med Russland fra 106,3 mill. kroner i 2006 til 111,3 mill. kroner i 2007. Hovedsatsingsområder innenfor denne potten er folk-til-folk-samarbeidet gjennom tilskudd til Barentssekretariatet, miljø og helse.

Regjeringen vil at Norge skal være fremst når det gjelder nordområdekunnskap og kompetanse. Bevilgningen til Barents 2020 økes derfor fra 10 mill. til 20 mill. kroner. Barents 2020 skal finansiere prosjekter med særlig fokus på ressursutnyttelse, miljøforvaltning og næringsutvikling i nordområdene. Barents 2020 skal også fungere som bindeledd mellom kompetansemiljøer, akademiske institusjoner, næringslivs- og industriinteresser i ulike land som er opptatt av nordområdene.

Høsten 2006 overtar Norge formannskapet i Arktisk råd. Regjeringen vil bruke formannskapet til å fremme våre prioriteringer innenfor ressursforvaltning, miljøvern og klima. Bevilgningen til arktisk samarbeid foreslås derfor økt fra 5 mill. kroner i 2006 til 10 mill. kroner i 2007.

Atomsikkerhetsarbeidet i Nordvest-Russland vil fortsette på samme høye nivå som i år, nemlig 110 mill. kroner.

Økt innsats for fred, menneskerettigheter og humanitær bistand

Regjeringen ønsker at Norge skal være en betydelig fredsnasjon og bidragsyter på det humanitære og menneskerettslige området. Norges internasjonale innsats for fred og forsoning vil bli trappet opp. FNs fredsbyggende rolle vil bli styrket, blant annet gjennom økt støtte til FNs fredsbyggingsfond. Regjeringen vil støtte opp om fortsatte reformer på det humanitære området, og vil øke bidraget til FNs nødhjelpsfond (CERF). Den humanitære bistanden skal også brukes til å støtte opp under freds- og forsoningsarbeidet. Innsatsen for å forebygge humanitære kriser skal styrkes. Regjeringen legger opp til fortsatt omfattende humanitær innsats i Midtøsten, Sudan, Sentral-Afrika, Afrikas Horn, Afghanistan og Sri Lanka. Arbeidet med å styrke kvinners stilling vil gjennomsyre Norges innsats for fred, menneskerettigheter og humanitær bistand." Samlet vil Regjeringen øke innsatsen på disse områdene med 840 millioner kroner i 2007.

Midtøsten

Bevilgningene til det bilaterale utviklingssamarbeidet i Midtøsten økes med 30 mill. kroner fra 140,5 mill. kroner i 2006 til 170,5 mill. kroner i 2007. I tillegg vil bevilgningene til humanitær innsats og fred- og forsoningstiltak i regionen øke med 150 mill. kroner. Dette innebærer at regjeringens bistandsinnsats til Det palestinske området i 2007 styrkes ytterligere. Samtidig åpnes det for et norsk utviklingsengasjement i Libanon. Regjeringen ønsker å bidra til at Libanon blir mindre sårbar for rivninger mellom ulike befolkningsgrupper og mindre utsatt for press fra sine naboland. Konfliktsituasjoner skaper særlige utfordringer for giversamarbeid, og krever vilje til å akseptere risiki med hensyn til måloppnåelse for den norske bistandsinnsatsen.

Regjeringen vil videre øke bevilgningen til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) fra 100 mill. kroner i 2006 til 150 mill. kroner i 2007. Det er Regjeringens syn at UNRWA gjennom sitt arbeid for å bedre levekårene for en stor befolkningsgruppe i regionen er med på å stabilisere situasjonen i Midtøsten.

Kultursatsingen

Regjeringen vil øke bevilgningen til Utenriksdepartementets kultur- og omdømmesatsing rettet mot land i den vestlige verden med 10,6 mill. kroner til samlet om lag 75 mill. kroner i 2007. Økningen er en del av Regjeringens kulturløft, og vil bidra til å fornye og forsterke det internasjonale kultursamarbeidet, arbeidet med norgesprofilering og styrke det nasjonale omdømmearbeidet. 10 mill. kroner inngår som et ledd i Regjeringens nordområdesatsing, og er øremerket presse, kultur og informasjonstiltak i nordområdene.

Hviterussland og Ukraina

Regjeringen vil øke bidraget til Ukraina fra 8 mill. kroner i 2006 til 26 mill. kroner i 2007. I hovedsak vil demokratifremmende tiltak, samt prosjekter innenfor helse- og sosialsektoren, utdanning, miljøvern og energi bli vektlagt.

Regjeringen øker videre bidraget til Hviterussland fra 4 mill. kroner i 2006 til 9 mill. kroner i 2007. Innsatsen vil i første rekke bli rettet mot å styrke det sivile samfunn og vilkårene for politisk opposisjon. Fokus vil også være på å fremme ytringsfrihet og fri presse.

Ny ambassade i Algerie

Utenriksdepartementet arbeider med å etablere ambassade i Alger i løpet av 2006. Parallelt planlegges det å omgjøre ambassaden i Tunis til honorært konsulat.