Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Støtte til Palestina — norske holdninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Følgende pressemelding om Regjeringens holdninger til spørsmålene om støtte til Palestina er i dag sendt ut fra utenriksminister Jonas Gahr Støre (til venstre) og utviklingsminister Erik Solheim. (20.04.06)

Pressemelding

Nr.: 48/06
Dato: 20.04.2006

Støtte til Palestina – norske holdninger

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og utviklingsminister Erik Solheim understreker med dette Regjeringens holdninger til spørsmålene om støtte til Palestina.

  1. De palestinske valgene i januar ga grunnlag for den palestinske selvstyremyndighet utgått av Hamas som nå er dannet. Valgene ble avviklet på regulært demokratisk vis.
  2. Norge støtter målet om en to-stats løsning der en levedyktig palestinsk stat kan leve side om side i fred med Israel innenfor internasjonalt anerkjente grenser. Norge har gjennom mange år gitt betydelig støtte til det palestinske folk og til de palestinske selvstyremyndighetene som et ledd i utviklingen mot en slik løsning. Vi ønsker at en slik støtte kan videreføres.
  3. Norge har sluttet seg til det bredt omforente internasjonale syn om at de nyvalgte palestinske selvstyremyndighetene må ta skritt i retning av å innfri kravene som Kvartetten (FN, USA, EU og Russland) har stilt om avståelse fra bruk av vold, anerkjennelse av staten Israel og aksept av tidligere avtaler. Det er uttrykt at fremtidig bistandssamarbeid vil avhenge av om disse vilkårene oppfylles. Kvartettens krav støttes av arabiske land og palestinerens folkevalgte president, Mahmoud Abbas, stiller seg også bak disse holdningene.
  4. Vi forventer også at Israel etterlever inngåtte avtaler, sentrale FN-resolusjoner og krav fra det internasjonale samfunn om å stanse annektering av palestinsk land, stoppe ulovlig bosettingsvirksomhet og bygging av den folkerettsstridige seperasjonsmuren. Dette er krav som også er fremmet av Kvartetten. Regjeringen vil fortsette med å ta opp disse kravene med israelske myndigheter. Israelsk tilbakeholdenhet og etterlevelse er av største betydning i dagens kritiske situasjon
  5. Regjeringen har i mars utbetalt USD 10 millioner direkte til den palestinske selvstyremyndighet. Dette tilsvarer om lag 70% av det som ble utbetalt direkte i 2005. Det er ikke planlagt andre direkte norske overføringer til selvstyremyndighetene med det første, og det er derfor ikke slik at planlagte overføringer er stoppet. Det vil bli tatt stilling til konkrete utbetalinger når dette er påkrevet. Regjeringen har formidlet at den avventer situasjonen for å få klarhet i hvilken politikk den nye regjeringen vil føre.
  6. Samtidig har vi gitt uttrykk for at Norge under de rette forutsetningene er rede til å yte direkte støtte til den nyvalgte palestinske selvstyremyndigheten. I fjor omfattet slik støtte om lag ¼ av den totale støtten til Palestina, eller om lag 100 millioner kroner. Det er av stor betydning for det palestinske folk, men også for stabiliteten i regionen, at en demokratisk valgt regjering i Palestina lykkes. Aksept av det internasjonale samfunnets grunnholdninger er en av forutsetningene for at så skal skje.
  7. Regjeringen er urolig for situasjonen i de palestinske områdene. Det er fare for store humanitære lidelser og en negativ økonomisk utvikling som vil sette palestinernes levekår ytterligere tilbake. Det er regjeringens mål at vårt bilaterale bistandsprogram videreføres mest mulig uendret. Regjeringen vil løpende vurdere hvordan dette målet kan oppnås og eventuelle alternative kanaler for støtte til det palestinske folk. Dette vil blant annet drøftes under president Abbas besøk til Norge 26.-27. april.
  8. Regjeringen vil fortsette og forsterke norsk støtte til den palestinske befolkningen gjennom FN og frivillige og humanitære organisasjoner. I fjor utgjorde slik støtte om lag 3/4 av den totale støtten. Regjeringen vil fortløpende drøfte disse spørsmål med de humanitære organisasjoner med sikte på økt aktivitet i de palestinske områdene, samt forberede tiltak for bedre å kunne møte en forverret humanitær situasjon.
  9. Som leder av giverlandsgruppen (AHLC) vil regjeringen holde løpende kontakt med partene og de ledende giverlandene og medvirke til samlede løsninger. En kan ikke vente at en Hamas-ledet regjering vil kunne innfri kravene i ett steg, men vi må forvente en tydelig prosess i riktig retning. Norges linje vil være å bidra til dialog og tillitskapende tiltak med sikte på å få til en utvikling i retning av gjensidig anerkjennelse og direkte forhandlinger mellom Israel og den palestinske regjering.
  10. Norge vil søke dialog med de nyvalgte palestinske selvstyremyndighetene. Form og nivå vil bli vurdert fortløpende.
Til toppen