Historisk arkiv

Økte tilskudd skal stimulere til en aktiv europapolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen foreslår å øremerke 1.585 milliarder kroner til EØS-finansieringsordningene. I tillegg foreslås en ny tilskuddsordning på en million kroner til arbeidslivets parter. Støtten til informasjonsarbeid om europaspørsmål foreslås øket.

Regjeringen foreslår å øremerke 1.585 milliarder kroner til EØS-finansieringsordningene. I tillegg foreslås en ny tilskuddsordning på en million kroner til arbeidslivets parter. Støtten til informasjonsarbeid om europaspørsmål foreslås øket. 

EØS-midlene støtter prosjekter og andre tiltak innen områder som miljøvern, energi, helse og barn, og forskning og utdanning og justissektoren i 15 EU-land. De nye, bilaterale samarbeidsprogrammene med Romania og Bulgaria har fokus på miljø, klima og energi.

– Det er gledelig å se at interessen for EØS-midlene er stor og at norske miljøer lykkes med å bygge nettverk og etablere ulike former for prosjektsamarbeid, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen ønsker å bidra til å fremme dialogen mellom arbeidslivets parter og deres søsterorganisasjoner i de nye medlemslandene i EU. Det opprettes derfor en ny tilskuddsordning til arbeidslivets parter på en million kroner som skal forvaltes av Utenriksdepartementet i samarbeid med partene. Formålet er å bidra til utviklingen av faglige rettigheter og styrke arbeidsmarkedet.

- Utvikling av sosial dialog er spesielt viktig for de nye medlemslandene i EU, som fremdeles er i en omstillingsfase, sier Utenriksministeren.

Regjeringen forslår også å øke støtten til informasjonsarbeid om europaspørsmål med 287.000 kroner til 5,287 millioner kroner i 2008. Støtten til europaforskning og reisestøtte til arbeidslivets parter som deltar i det bredere faglige samarbeidet innenfor EØS foreslås videreført.