Historisk arkiv

Økt støtte til handelsrettet utviklingssamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen vil trappe opp innsatsen for å styrke fattige lands muligheter for handel med andre land, og foreslår 50 millioner kroner ekstra til ”Aid for trade” i bistandsbudsjettet for 2008.

– Økt deltakelse i internasjonal handel er viktig for å skape økonomisk vekst og bekjempe fattigdom i utviklingsland. Regjeringen ønsker å bidra til at utviklingslandenes handelsvilkår styrkes, og at de får størst mulig utbytte av de mulighetene det internasjonale handelssystemet gir”, sier utviklingsminister Erik Solheim.

Gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO) har Norge arbeidet for at de fattige landenes handelsvilkår styrkes, og at de gis økt markedsadgang for sine produkter. Men markedsadgang er ikke nok.

– Mange utviklingsland har mangelfull produksjonskapasitet, svake institusjoner, dårlig utbygget infrastruktur og liten erfaring og kompetanse til kunne handle effektivt på tvers av landegrensene. Det er derfor et utbredt ønske fra utviklingslandene selv om en kraftig internasjonal satsing på handelsrettet utviklingssamarbeid, sier Solheim.

Regjeringens opptrapping vil hovedsakelig skje gjennom FN, Verdensbanken og Det styrkede rammeverket for handelsrelatert faglig bistand til de minst utviklede land (EIF), men også gjennom stat-til-stat-samarbeidet.

Regjeringen vil om kort tid legge fram en egen handlingsplan for handelsrettet uviklingssamarbeid. I den økte norske innsatsen på området skal det legges vekt på å skape åpne og forutsigbare rammer for økonomisk vekst og handel, gjennom å bekjempe korrupsjon og bidra til godt styresett i utviklingslandene. Videre vil kvinners deltakelse i økonomisk virksomhet stå sentralt, og Regjeringen vil også vie særlig oppmerksomhet til regional handel.

– En rekke handelsutfordringer kan ikke løses nasjonalt, men krever samarbeid med andre land. Spesielt kystløse stater står overfor store utfordringer, og er avhengig av godt regionalt samarbeid for å effektivt kunne delta i internasjonal handel, sier utviklingsministeren.


Pressekontakt:
Pressevakten hos utviklingsministeren, tlf. 91 39 50 00.